ࡱ> sbjbjBrBr4 @!HH$<!f    "%z ]  ;!   rT 6S Q!0!&& & 8 !&H \:Sprawdzian 2012 Do sprawdzianu przystpiBo w naszej szkole 19 uczniw. Dwch uczniw z wymienionej grupy pisaBo sprawdzian na dostosowanych do ich potrzeb arkuszach zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Najwy|szy wynik uzyskany przez ucznia to 29 punktw, natomiast najni|szy wynisB 8 punktw. Umiejtno[ciami, ktre wypadBy poni|ej oczekiwaD, co czyni je koniecznymi do dalszej, wzmo|onej pracy s: rozumowanie oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce. Wyniki osignite przez szstoklasistw w roku 2012 musz budzi niepokj. ZaburzyBy one wzrost tendencji rozwojowej w szkole podstawowej jaka byBa obserwowana w ubiegBych latach. Wyniki te s ni|sze od wynikw z roku 2011 i 2010, chocia| znacznie wy|sze od uzyskanych w roku 2009. SZKOAA GMINA POWIAT WOJEWDZTWO OKRG KRAJ 21,00 / 40,00 22,94 21,95 21,98 22,01 22,75 Egzaminy gimnazjalne 2012 wyniki procentowe W gimnazjum do egzaminu w roku 2012 przystpiBo 25 uczniw. Wszyscy uczniowie rozwizywali zadania z arkuszy przeznaczonych dla uczniw bez dysfunkcji. Egzamin gimnazjalny skBadaB si z trzech cz[ci: " humanistycznej: z zakresu historii i wiedzy o spoBeczeDstwie oraz z zakresu jzyka polskiego, " matematyczno-przyrodniczej: z zakresu przedmiotw przyrodniczych oraz w zakresu matematyki, " jzyka obcego nowo|ytnego poziom podstawowy oraz poziom rozszerzony. Egzamin gimnazjalny cz[ humanistyczna jzyk polski SZKOAA GMINA POWIAT WOJEWDZTWO OKRG KRAJ 66,80 64,13 65,47 62,97 63,10 65,00 Opis zestawu zadaD z zakresu jzyka polskiego. Zestaw egzaminacyjny zawieraB 22 zadania, w[rd ktrych byBo 20 zadaD zamknitych oraz 2 zadania otwarte, wymagajce od ucznia samodzielnego formuBowania odpowiedzi. Na podstawie analizy wynikw uzyskanych przez uczniw naszej szkoBy mo|na stwierdzi, |e najlepiej poradzili sobie oni z odbiorem wypowiedzi i wykorzystaniem zawartych w nich informacji oraz z wyszukiwaniem potrzebnych informacji w wypowiedzi. Najwicej kBopotw sprawiBo uczniom tworzenie wBasnej wypowiedzi z zastosowaniem r|nych rodzajw zdaD, szyku wyrazw odpowiednio do wagi przekazywanych informacji, a tak|e poprawno[ jzykowa i ortograficzna. Egzamin gimnazjalny cz[ humanistyczna historia i wiedza o spoBeczeDstwie SZKOAA GMINA POWIAT WOJEWDZTWO OKRG KRAJ 56,36 62,90 62,25 59,89 59,48 61,00Opis zestawu zadaD z zakresu historii i wiedzy o spoBeczeDstwie. Analiza uzyskanych wynikw pozwala stwierdzi, |e uczniowie nie maj kBopotw z analiz i interpretacj historyczn (znaj cechy epok historycznych), a tak|e z wykorzystaniem i tworzeniem informacji. Najtrudniejszym zadaniem dla uczniw byBo wBa[ciwe zastosowanie chronologii historycznej, oceni prawdziwo[ faktw na podstawie posiadanej wiedzy oraz wybra wBa[ciw odpowiedz na podstawie tekstu zrdBowego. Egzamin gimnazjalny cz[ matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze SZKOAA GMINA POWIAT WOJEWDZTWO OKRG KRAJ 48,52 51,55 51,17 48,98 48,89 50,00 Opis zestawu zadaD z zakresu przedmiotw przyrodniczych Arkusz egzaminacyjny skBadaB si z 24 zadaD zamknitych (wyboru wielokrotnego, prawda-faBsz i na dobieranie) z zakresu przedmiotw: biologia (6 zadaD), chemia (6 zadaD), geografia (6 zadaD) oraz fizyka (6 zadaD). Biologia NajBatwiejszymi zadaniami dla uczniw okazaBy si te, ktre wymagaj znajomo[ci uwarunkowaD zdrowia czBowieka oraz r|norodno[ci biologicznej i podstawowych procesw biologicznych. Najwicej trudno[ci sprawiBo uczniom zadanie , ktre sprawdza ogln wiedz na temat dziedziczenia barwy oczu na podstawie informacji zawartych w tek[cie. Chemia Nietrudnym zadaniem dla uczniw okazaBo si okre[lanie poBo|enia pierwiastkw w ukBadzie okresowym oraz obliczanie masy czsteczkowej. Dobrze tak|e wypadBo rozr|nianie na podstawie do[wiadczenia kwasw od zasad na podstawie zabarwienia wskaznikw. Najtrudniejszym zadaniem byBo wybranie wBa[ciwej odpowiedzi na podstawie do[wiadczenia dotyczcego wpBywu r|nych czynnikw na rdzewienie stali. Fizyka Uczniowie wykazali si dobrymi umiejtno[ciami w zakresie posBugiwania si pojciem prdko[ci do opisu ruchu, a tak|e znajomo[ci elementw obwodu elektrycznego i dokonywania obliczeD na podstawie informacji zawartych w schemacie.  LNl"$R<Nü߭莀wsh]V]Kh h B*ph h h h h B* phI}h h CJaJh hshmKHhmhm5>*CJ aJ hmhm5CJ aJ $jhH#h UmHnHtHuh h hmB* phI} h hmh hm5h hm5B* phI} hmhmhmhmKHhm hshmh{F}hm5CJ aJ  24@BL$d$&P#$/Ifa$gd $a$gdm & FgdmLNP.$d$&P#$/Ifa$gd kd$$Ifl-ֈ y>#j t 6P0644 layt Plnz|~$d$&P#$/Ifa$gd 0$" $^a$gdmkd$$Iflֈ y>#j t 6P0644 layt "$z8<>LNP\^l$d$Ifa$gd gd dhgdmdhgdm^gdm & Fgdmgdmln$d$Ifa$gd 9&&&$d$If^a$gd kd$$Iflֈ ]"N t0"44 lalyt $d$If^a$gd Z91,,gdmdhgdmkd$$Iflֈ ]"N t0"44 lalyt Z2466FBDFHX !!!:#p$r$$''r)RRRTTUUUTVVVhVVVWWhW]]ǵڨ閎햆햎햎Ҩǵ} hsh Uhshm6hshm]hshm6]h h 5h h 5B* phI}h h B*ph h h h h B* phI}h CJaJh h CJaJh hm hshmhshm56\146(*4$d$Ifa$gd gd gdm468DF8%%%$d$If^a$gd kd$$Iflֈ ]"N t0644 lalyt FHTVbdpr~$d$If^a$gd DF8333.gd gdmkd$$Iflֈ ]"N t0644 lalyt ,.:<F$d$?&P#$/Ifa$gd FHJ0$d$?&P#$/Ifa$gd kd$$IflֈU qP#c t 6P?0644 layt JVXZfhtv$d$?&P#$/Ifa$gd !0+++gdmkd$$IflֈU qP#c t 6P?0644 layt !!:#r$$r&''r)RRTUUVVXVfVhVjVvVxVVVVVVV$d$Ifa$gd gd gdmTrudne dla uczniw okazaBo si zadanie polegajce na okre[leniu wady wzroku i mo|liwo[ci jej skorygowania Geografia NajBatwiejszym zadaniem dla uczniw byBo odczytanie informacji zawartych na mapie poziomicowej. Dobrze posBuguj si skal mapy, analizuj i interpretuj tre[ci map, potrafi okre[la poBo|enia geograficzne punktw na mapie. Umiarkowanie trudne byBo dla uczniw zadanie sprawdzajce umiejtno[ czytania i analizowania danych statystycznych dotyczcych wybranych krajw. Egzamin gimnazjalny cz[ matematyczno-przyrodnicza matematyka SZKOAA GMINA POWIAT WOJEWDZTWO OKRG KRAJ 46,76 47,49 48,71 46,25 45,91 47,00 Opis zestawu zadaD z zakresu matematyki. Arkusz egzaminacyjny skBadaB si z 23 zadaD, w tym 20 zadaD zamknitych (wyboru wielokrotnego, prawda-faBsz i na dobieranie) oraz 3 zadaD otwartych. Arkusz zawieraB jeden diagram sBupkowy, jeden wykres liniowy oraz osiem rysunkw figur pBaskich i przestrzennych. Jednym z najBatwiejszych okazaBo si zadanie , w ktrym uczeD na podstawie wykresu funkcji miaB odczyta wspBrzdne punktw. Nietrudnym dla uczniw byBo tak|e korzystanie z wBasno[ci trjktw podobnych i stosowania twierdzenia o sumie miar ktw trjkta. Du|o wicej trudno[ci sprawiBo rozwizanie zadania, w ktrym nale|aBo zastosowa rwnanie do zadania tekstowego. Uczniowie sBabo poradzili sobie tak|e z rozpoznawaniem ktw wierzchoBkowych i przylegBych oraz korzystania z ich wBasno[ci, celem przeprowadzenia dowodu. Egzamin gimnazjalny cz[ z jzyka obcego nowo|ytnego jzyk angielski podstawa SZKOAA GMINA POWIAT WOJEWDZTWO OKRG KRAJ 61,13 64,02 61,51 62,10 62,13 63,00 Egzamin gimnazjalny cz[ z jzyka obcego nowo|ytnego jzyk angielski rozszerzenie SZKOAA GMINA POWIAT WOJEWDZTWO OKRG KRAJ 43,39 43,24 41,38 45,52 45,93 46,00 Egzamin gimnazjalny cz[ z jzyka obcego nowo|ytnego jzyk rosyjski podstawa SZKOAA GMINA POWIAT WOJEWDZTWO OKRG KRAJ 50,00 50,00 50,00 50,08 47,88 65,00 Egzamin gimnazjalny cz[ z jzyka obcego nowo|ytnego jzyk rosyjski rozszerzenie SZKOAA GMINA POWIAT WOJEWDZTWO OKRG KRAJ 9,00 9,00 9,00 38,26 38,72 38,00 Opis zestawu zadaD z zakresu jzyk angielskiego i jzyka rosyjskiego. Zestawy egzaminacyjne z zakresu jzyka angielskiego i rosyjskiego na poziomie podstawowym skBadaBy si z jedenastu zadaD zamknitych, w tym piciu zadaD na dobieranie, jednego zadania prawda faBsz i piciu zadaD wielokrotnego wyboru. Zestawy egzaminacyjne z jzyka angielskiego i rosyjskiego na poziomie rozszerzonym skBadaBy si z piciu zadaD zamknitych (cztery zadania na dobieranie i jedno zadanie wielokrotnego wyboru) oraz z dwch zadaD otwartych. Zadania otwarte sprawdzaBy umiejtno[ posBugiwania si podstawowym zasobem [rodkw jzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) oraz umiejtno[ tworzenia krtkiej wiadomo[ci (e-mail). Analiza arkuszy w zakresie obu jzykw obcych pozwala stwierdzi, |e uczniowie dobrze posBuguj si podstawowym zasobem [rodkw jzykowych, znajduj w tek[cie okre[lone informacje i wyja[nienia. Trudniejszym zadaniem dla uczniw byBo rozumienie wypowiedzi, w tym okre[lenie intencji nadawcy/ autora tekstu oraz okre[lenie kontekstu wypowiedzi.  GBwne wnioski do dalszej pracy po przeprowadzonych egzaminach: Doskonali umiejtno[ci stylistyczne i redakcyjne ucznia, bogaci jego poziom leksykalny, wiczy ortografi i interpunkcj. Doskonali prac nad tekstami zrdBowymi z historii oraz ocenianiem prawdziwo[ci faktw historycznych. W zakresie jzykw obcych pracowa nad zadaniami ze sBuchu typu okre[lenie gBwnej my[li tekstu oraz okre[lenie kontekstu sytuacyjnego. wiczy umiejtno[ opisywania faktw. Zwikszy ilo[ zadaD, ktrych celem jest wnioskowanie na podstawie wynikw do[wiadczenia oraz ksztaBtowa krytyczn analiz realno[ci otrzymanych wynikw do[wiadczalnych. Analizowa z uczniami wszelkie dane statystyczne, szczeglnie na lekcjach geografii i matematyki. Uczy uczniw przeprowadzania dowodw na podstawie posiadanej wiedzy. Na bie|co utrwala pojcia i terminy i Bczy je z praktyczn wiedz. Rozwizywa zadania wymagajce stosowania zintegrowanej wiedzy. VVV*kd$$Iflֈ # t0#44 lalyt $d$Ifa$gd VVVVVVVVVVVWWW$d$If^a$gd WWWhWX9444gdmkdr$$Iflֈ # t0#44 lalyt XxY~[]]]@^B^P^R^T^`^b^p^r^^^^^^$d$Ifa$gd gd gdmdhgdm]]>^@^R^^^^^_____`"`j`n``a atavaaaaaavbxbbbbbb.c0c2cckkkkkkͷͷͷ鬥thmHnHtHuhmmHnHtHu$jahrh-UmHnHtHuhhm hshmhshm56\h h B*phh h B* phI} h h h h 5h h 5B* phI}h CJaJh h CJaJh ,^^^^^8%%%$d$If^a$gd kdQ$$Iflֈ +$i t0$644 lalyt ^^^^^^^^^^^$d$If^a$gd ^^___8333gd kd3$$Iflֈ +$i t0$644 lalyt ___________```$d$Ifa$gd ``` `"`8%%%$d$If^a$gd kd $$Iflֈ +$i t0$644 lalyt "`$`0`2`>`@`L`N`Z`\`h`$d$If^a$gd h`j`l`n`a8333gd kd $$Iflֈ +$i t0$644 lalyt aaa a"a.a0a>a@aXaZafahara$d$Ifa$gd ratavaaa8%%%$d$If^a$gd kd $$Iflֈ +$i t0$644 lalyt aaaaaaaaaaa$d$If^a$gd aaaaxb8333gd kd $$Iflֈ +$i t0$644 lalyt xbzbbbbbbbbbbbbb$d$Ifa$gd bbbbb8%%%$d$If^a$gd kd $$Iflֈ +$i t0$644 lalyt bbbbcccc c"c.c$d$If^a$gd .c0c2cceh83333gdmkd $$Iflֈ +$i t0$644 lalyt hhjkkkkkkkkk&l(l"mmoNoPoplqqrsd7$8$H$^gdm & Fd7$8$H$gdm & Fdgdm 7$8$H$gdmgdmkkkkkk"l$l&l(lnPoqrrs s ssƽұhmhmnHtHhshmnHtH hshmhmh5nHtHh 5nHtHhshm5nHtHhm5nHtH hshhmHnHtHu$j|uhrhUmHnHtHus s ss dgdm21h:p . A!"#$% $$If!vh5555j 55#v#v#v#vj #v#v:V l- t 6P065555j 55yt $$If!vh5555j 55#v#v#v#vj #v#v:V l t 6P065555j 55yt Dd 1!\ H @s7AWykres 2#"\\PK!B1x-[Content_Types].xmlj0ѵDrr(ΡNm)imZ?h'yCBNB3H`lƻ-y2pkڒl/,$wP# [W3R;,YRxUV"4>Zh[-U? ]i`UIhȾdLR|'+4cldQ2i^GLQ%Fmy2vg6Ŵ,l Y(Tdx7B3sٜSGؙ7n|.Z-]B.^&7 TbOPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!U*drs/e2oDoc.xmlJ0rw݃Hh"x0&m dn$1_?~>KQ NœoO рO]?g4%oX"TkB=aKcDjk$ C=9ɔ4^ Zڂyś(-qQ1 Oyrz\p};ۀPm,-j57V@lN9`׀ =v2\8#bğoVߞxPK!8Z drs/charts/_rels/chart1.xml.relsAK1a""^TAgnd2nF`0{of1 ԉF֢BX;񼾿gEF@؉=Xg't*%lP;1oXOdɫ\4BTzF fYL'ʴZcQj #>nPUiyɰE)`2hp ɔlc[7{wsD 8֗;!%x4Vw/pPK!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.rels 0nz&ЫXIFooЋqvov1ONGgYqh{كYRC׫La,Ų!F@3ra Nj"&$C aY '.uK(V4VRYqFKcb;uLxr?B['^p8GgkXi?J6*zFE~lN0>D1hGүrR%۽XހljPK!+^0drs/charts/chart1.xmlXn6wto[ԿE6E tvSm)c;{>I0tK!w>ݚ;L6e%&.zD^XLWguEEAy%ݳ}>g8_R.k3BD3'Rz<5i3j&06*|Ũt k>=/!n+>A[/˜͚ eO! heݸS(WPH5尋;ҝv *ge/xV tuZR+tlyL,W.M hxtT,J͇\NT-;LӚ Gk6+',)wN_tCyv ZJj#NހtWLOԑͶTm)lc@VuECSs6Tl(?woY buZ; 0!iIDIȎ! DA7V7w8VAT96~+hiWi-ȪyN$ZՃJۑ+*LSB0ixEH&CY/ $K,Ie~~BHxAk|l4 ?Πo$xz$I nR-@+,& CJ$ߌ瑬LĂ.q~"ٍ۳n H]!!9n\wp_7,@mT^8Vh{A%詂5"@VMs]xCQL~_6: 8'|!l_ڢg|tV:\ UYIoWw,b@ޗ%S d '\O|-KSӚX~Cc[`Kr+qKH((z5hkƠ78#$b/ CIt8f=Mh{*rݐ| s$0p}?&Lmkqxf?n!QLH#{DbyZǜ7mTJ\aMq}Ǥyoz^p䘭gx79n2re9,S`~o@_~< ׂ.ghjM!va &c_v~Ux${.l%VO؏1(? efeAf4ʲ8A3,m5$#S{oSxX(}8 }|> Ng>ED_qV &sR?1"u,] }Xf_ʛA\R2uT_s}UV>AKQVYEtqȇM"j.m=) .=Q S@ckTX(g.|P67%X G;{JW΋we`-%ly?)>&%pG3Oyxk@9䟝yꝎr1>!b-4mi\Nyt˜6eX/NVMkej? _ւ]O9NsŚ/O!8䛨 |y IP?_z7TBm$Zp?5YHK^>4j䩐o99QA֞ g+MUlb-5-!\2aEg<~|:P{PW?!ʾ@k1W?8$BIdV yy s6 jr示7߾g~B*ެya!ze_}Dlړ:< rԥR[Od_>ÏX-*L!Ke4y7?J M4m\O$ȫǔ9= ʒ^zL ˟ /J ,*a%CtOuVN|PiS$=} o[YJhITЧ&o?ܽZKV?,7 Ffq%e\jb3&0j0$;A6nCnoss? ri]PJPMCz6/}&Uad:W3Lͦ]Rסq'8+YJ!E:,N^}З7n*f<"d̨Abaz6%/pxpm2SFT=WV ;s]寈5EL+MVqߏ,V]sR*OG׆ # {LMQKer}~^ȯC7U- %ƦW) eЙ+?ZCqWg9z2$jOGLU"5/#y†cƹo#e,(`]=2c+"{ONb?%t;Wwk%&D s% g3NaR"]uxu-ۖys^7klNu;>zFUA[د!Z ˧6e9-=i /Ttσ(L=dw5"`'~ /34zrʈ`d{XbC;dZ/w^a_ȯ+XR%7!VW J4z1{`ݕR#7^}5/UCJ̔GMTF_HMR4)AD0ݤm"~ oVسnΕ S:[XNO^J'9k#/5 ή! }Qt S<q,?1s]{^e itfOȯ`xW~&>AZr a\cd %#(nY9DR$%JxAa Uަa/J3zΡ> Gs/;{BE}FF}6RJՅ3LW\UC}w}ΐ{_iR2$KhH=pnaM.^Y,V_`c rj[^0m=leaDY(c>C1Wꑋ#\ldd d5}Tsΰ`㼉٨%Ԥ0?g]x>=tOP $i7z+W y6z.e/mbԨp&@FRa.j!6y eawBV}\EO[wY=(2Yww{AgHWA(Ӝ/Pa.LT8Y>o|[ Ho|x#'KVU;Hw ۷a4yB:b k>T# :_eΰ4/cúj.0-ϾB8Z \IBO4ͯQSZb8KNH~حxh$0jf.{@~mVdm_\Oԏ=J(j.܂̈ʆ2pU^9vTW=~tŵЧoiaWe >7ۼw'N5"ن箂S^9=_6, jYK'8/LyҮ>Z0x cm/mjN!dx ĭJ6}/Q=S=`,//>Tnڄ'VEUI./w=wmWHg)f4m֏ <6SDNZy/5^C821nvIJBRgfe7>Ifäc8p7:؋ݥu#yU=+';&Q 7UݭF}r=&I| v] K4)e9(LA8=kIδjE!o vn~U(#K-TX dN܎0SK(!ʰ~CFIBm5.h^<г˵/ks@ޫaT讑_F e2'_/~ 8:+`ŧ\b, qQWe=` \-aT讑c 7l~,;ox05&}ۈ؏Gco<296t[SF:BJ] ]yN5GdAdXDddro- YOmC-Πg,%AYu&Jca4[)sf3{A͇TZˀy.9jHʋp ེʐlHyFNU0Fh_uDL"}+Tŀb;Y .[%)ZdG l!@ l 8XIo¬"#eWunt2Mw]Xh?1|['?VWJͧޥ… !qAU?԰|Ə(^/Z{^:l =>988(W/u10tLFߐl&a} jL~ T<(v} G.ɸ_LOT3d¹ǎzcjszx&&72+8 YQ MŬ%_&xv#hOg7W YGP #S|[0\2U'Su,[ O »zS]!b:+|* ֐6+61N`ezL/b%2y/}g?f5Hn0CG_tm`!KAڥB5ȝ f\ s~sȯuY:i&)߹r.-cY;m?ev !ºau|$q6t{ :gfO}twsamb%K^PlLȝ:X#uʔa\8j_x+, 5nɿIK?;Dchsi`}N*nOw|MWE#%3%Ky[jB878XYO6T*6iJFK[گSCnh3WXA֗yՠegs^{i@6 2Qa#Ҁ;ǦcA[7l}umٙLh !Z`W6=Jtbl9*+f(JwwZضCZ%m˶;DVf2`pAg֊~ڐtY :ǚb;_;xDP}ZXѳ}sۛZ1򦵍Qc`!,rq_m'^u3Mչ63 WK]\u\Eh۹yzt){dSJTcs1B~YGR\t52o2Ĺb>L+L}d5T w0K̜v^GæprIEsA+Kݳ@zRk[lU{Kﷱ=]^ha:Yʎ_;Kưؔ*KJ e-d,g|cߺynݳׯ. KUfﻫ. $a@̴%x/q:I},ﻫ.C$E1yoyG W|>ofgȣElN>E;y@w̙=U2v?l`0Su67z""O.lCeq>Ob`GRb݌ !LVR |m JY/o$zsLS=\ 3 >YnzŎ |aR>2Vݘo_XH`;I;@, ^ Phuj-iIro&#yǸıԌM!%fO=c֥6L0k* mY Y햸S䗘$,Pv刲BFaM )D0w1{xp||6= 9W*LVeC[WkẎCXǚQ a8Xc11x& h_+-MRo~:fk]`b-P@ݬ&!aGJeto5y/d?S')λ rz};6oR%Vغ ͛(m.J({~p@i/Z_kÂC2X;4-W-+ $6{ .*f^-(7}FBdW_-&t{8pz;)A\g#*6)Иi *{z/DF ix0Z0Aʲ?;,` blBpuzѻZX}&[ kڂ=?as1fȰo} ̓,~}_nyȳ% ˗Z\fʯ~t`\Sib s^n56tyB+Yɣ=@}cN0Xi|h|X+0\a h=O 6e Psx}[>EVPga~mXC@xe(wSwXGoWd?y fݾ2\~Kb2a"4 5 XXSLkqsWYj%ͺ]*n&Dcۊim ]ul=TzS>4?.+c.veKk[Ϯ :h^2u h5^6 6-GFv ^aVNevfiӯ1 ,_ bb[d-P:䋣EU' F^l#+kw01ɳ(>Lpn,ize`>J r]yZwىY0.ڲt,\[fw!uzF\^/rXc+Q2e:e2lI 2-LBs9$UKF^ZF}M3V'kc ʺ͍[}U)|؋`X`1Ql8#Ki4`b`_IYic`7nu* <{K+gAio5*oa`6^/rel bځ}gFe+޵Ƽ^/~e Gd^in80[aDo.fSܻ8^aC}rrM B9O?3W)ɱ (;6x_3bO[ipBe3q9Ϟl!rffy%Q 鎛ݶg psZBe4ЕXa_Gq{ Vv>;K X\gs9N䟫U= vzɀj!]1vfޕS-Cu;FN}޻og 1&!3832"A;oJmU!`@ l<47ب,gW 6 Aa sL 2 ;L0P[qi߼LBF1=w{<6h2%sЪQY.0/sŰv?E߈֒α/k=&`E^=C'# # p$\zm s3GĜTƹI%?u_l "\tUy9Îeϻ"\ayv_dS9< ! cd<~ k1[-Sl2L@Xo}]acDA;E~QlZr#3`7X³URHf˺x6%_Cߐ5.b*Wb/T*<>`KM!a@h/%Mݰ|91~ҡ˄1KPHYfaB ֲk1XŴO+Csn#f K.Ф=`w-9[(6E~>Y'ͣ `]zC~3-b͜: ϕ k+W%$&![_ m};0HLKk59jh-D)%W@~iuub䓏(ᡜC=km28k̜ʺ f9Pt84#yA/R2tRi"NGl\g° esa-g_cڎbi!(>µ%a[ҋ12ṘA~Qjpmlǰ֘^4C#=kѳYwfώ b$' ֘ |sh;G~uH$L'`WH3vb^ߤb ͼV.B`X1!^lLHͥ+u*kqh"zz+#!@h`ń;&cG9yeȯuڵ]l׭13"H}C=/) 3 2Ӯ1a,62;SwC.C vz;oawx]65VI3C `Qjc YtG)[,X8,2nšA@.݊o0kb#ה Sрx8NfTSYY^`ǻwK>rzU2y '堰kdS`~A5 Xhm@ B#&(_Ex;zeRŒb:6%X>3 ÕMJmJ%F!5O{aȽO $69y>;4`LœYޫ--WL׻ZbNJqa(",c<aCӐ,`KɱO]LԶi:ayc;BA K4 o mnK%%- UADk‚6a=gۼ@uC蕂rg쎧+}OW5vz5gx+*OL%#=7x }o>Mv;`~r$\²9c.bK* aaX()=O^ڢ61 A .P\+Cc0 KVNZZGfI`.XGj, %X󪱀5^3- /N;䟔sav|ͅI*2M8mer=(1 vi3X: +m9Tm˱F~X6ObA?Xܱc_!AX,aGG}sJ,>xjx,*٫CCeS-!]džN`"pN>)6># {V ?Ž(,El{ N7s}T^1$e- 03cUP0{Jy9]D,8&-| st@o_o}^tbWM獊O rl]S߰^gLۖQWcoxvdU_ 6y殙ƢwmVȓh:K5vV* _aw*'94#.,Ȯa[a H}ض6]tmu G,ɱА!S'xwhQYP¼cw(WKl- +CGU\.FÕ..BPxo>t:I\R2Ҵ@{8vR{DP-uAS63 GǎY_B-U@(>L[1>3$#Ǒxe`>׎D9kv .lBQWƛF\?b Aa`a (2` Sx>FQ%,+<> j31%IgQS=ij@b+;޵A2l-d.k @ΝpQi jRՖ`F^9B֚iyshG/u^#a XiswŽPx 7TjIty}$dм0ǔoG`CaH7gt;av "g\`уN#2T0B0^/uaה&LT ۀC0w+Mإ3f C[<R ײZg-oW&B.knPӴ^d[?@b3Z -F6xG)gݠYTD?'>Dٝ(?#W>򚱳L=sߣ(\*jzoq*M,xš\oF)lha)Ao {rc:z|xg8TF >@_77ݝyAlBP)1*B@y2Pȯu8Ս`. lqd2Ϸl@zNZEzP6kϳ6l=CtV؊}.d =|Џ{ߕ1x\}pa;垕:|XiY񃐿enQLOS5XQ%>SIW}[]k/5b% kVXZ&:lZbCcs~ggu㆏BPt*KoֿEvfYZyn2gyvil]V݋C#kXgrm݅"6,| C_Zqy[ޒߊmYf9?-9ʨոɛg#v!!ت97993v{c ^m,PObQftn̟c<7x^rТ~jmdÆX7svc`2601ndii-a+H+<M7Zew+ݖuܶNL'V<4] tqTraHfP:4 1 Os4wzY9ϰ?5|4cGmz~J<삀kgL;Lm9WjN|yXX ;"H, uhdG+$Ksi#XPɞ%mcΡ"k/oMkbom{)Ы/6ǙĠ`(͔|Y%%3,K\Ѣf-*٣_o59ʆdf/$˶ـu̾]s]N!dmWJu,Xls^ޘ9~w6r͋_d4V֧:X97Od.;IZG]q1f dޕ඼q1 \ly!>rXCf+!/5!]l`}LalKbXGMR,in5Vb C3g?$m]cفe<y65<}yhdDoR>8]5I G gqlN,5TXĚ33!<7F?俏B`,3%]ޑl]r-cC SƷ Sv?|U"析3Ip P\vE_;*7-?aߓ w6w\OGnP)[U k={4MƦK^L3g((R}ЃJsEԎ??mCcɯh:4#oR 3Ԡu vȿ6H9[ Z͡^Ytoޢ[%]ؾ4`J.Wސ_?yP={-1Gސ }odre*K^G XS7 h8XƵgi%F?rd.Xqѣ.ej_^ǣ}s35f_Klۧƒ1n՟Ӓu.uV޾tWȏD1vdHo{{KvCɅK|n=YKfK-|,rff6V|uhXE|a52D[RUkZ?6bC54[ō<Y|C1X u:D:<u陆,:ݑr6IY2C+$X⚨7'ub#*ؽNB[>aK#]U#,FuQSٔР|ͧ hIr>G!K+L8&uKS9mРx4;\f<oV{0 ˆeDxb$ݏB~Y=۩mp{UW _&>'bӋC7gSИS '(vJ.iȯ\`Q@"lyĴ ]++UیS?Z14.I4vW7Gա!&_lل=շd܋CC'}q$Ƨ=G gDpC0 T,c|#\qk yd 8xs-5funGKパD}&e!gȥ4>_TmA5|w[#xE~%VՕq)x ߉ҫ)$pXێ?1ȁFݧ`unbo0N K?ְz hPfׇƳOL3Vȶq^>> y =?ckX!HedSQC#UZ_b?EU+Օ65P.XGh|cY'E'6{c1HU84}"ࣄQR<}dqj/w mu:A`Skq@M3`}[LMZA`2^UvR[N}uG!;2;Lr\JAoA7 oׅ 䵳xuh,D~ :}~zaE⫌c!5/}/rxҋ>iiYhro e7.;7T׶W^}'I,ޜ`m%AG!gbF5=iR|C+kZfufcv來) WW\&rM%l2"3a~o(P`m~MV DJmώy,ͲYZΠo0v$EHax8 OYEpIJ²,hb!:1F5՜l)4%]PI>$>PѯYա!13sʜYG"Cz.ދN]_@4&:LYgk?-"v2PWIʉ]ʡޑf\ҜĦ{. ZA9\ k]kЙYONޟM\Ñ_ a. Qx"^$0Ujzq/f {݋Y\.K|,cv}NS󕤿>W WVEIw6ި[Kaܟ4_E >֫C#t,l\[6J5/}cu ^aׂڏ^O+.3C{+!ċbgtw.>~:/5CۧFs3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3?ֿ&#IENDB`PK-!B1x-[Content_Types].xmlPK-!8! ^_rels/.relsPK-!U*]drs/e2oDoc.xmlPK-!8Z drs/charts/_rels/chart1.xml.relsPK-!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.relsPK-!uudrs/downrev.xmlPK-!+^0drs/charts/chart1.xmlPK- !ߔ+L+L drs/media/image1.pngPK Yb(7*eqi|3&9< nڠ(7*eqi|3&9PNG IHDR%2ssRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?yIDATx^mWY>~-tTHWAAEQ,H bAA@j@FrФz $~0O{;w59ʻ޵󬷬_l ] LvĵqlWZfZڹcu YX!c=W =VZg۽6+me,CFQޔ{H`H`H`H`H`H`%XB3F%Qjr̋c5|uH`H`H`H`H`H`%jj(nH`Xy1[5X ,v. xZ;-Шf}7Fg\{\].Gnv ӷ^jBsr'u-$Y1[l;]isgZ>Zf}Xokl/ٱYHvVv ˾XXuc1"6-T.m!=!ŒY vUr-oΒhgPc\H׶d욅f8x̂zw]IaWKT3m\ȥgWڸ-YJYKчkgp hnoolf˞mܝ| l[WYo˅oG J l5d{+;_wU |4zMI`Gn{/tB[eGvm@Ll=mߖrH6;;?(p6FC}.~߮q[ޕ:D O Ͷ~[tge7_ggX ,3CCf~a0,?ؖkwӕ*AJv.39%[ՙ>(>o~o}@}Y蹻+m=Rawp[̷36"%/dUmY](}.K+Y85$0$0$[ؖzЊJ,7>gyH` $#)YL;*w=ۚZoWڵ:S{1lgqu|E֑muh!0+mܖlv!k22? BY)cֲԮn{::ż{, l=bXmuxrԻ*`4rK`1X'1 v&bzS2ߛڙoKKe)8o{W.K*a{dlW;}1\a_,ԮYV]ssv>:? lAX=a>l v K`:;o ܅~cWo-Gfؙ[\Yvʜ6̦5~-k>a\(2wң])Kv3iC,'XWSd>!' KaL;עw6? u~pQ]y\Yvc~tο_@w.crvGq{bvίcgd<`>gC+Da9'ȁϚ??sOԻCRu vZ,WrXnh< r0!ф=QB; X \X Yز]ٸx9:#172R 5hnJnK8 o{5XAWǸV l+Cɭf39Vwk~^z'AJҌ"f자,wO~uw]}"ՆQϐj"/4i7-zwUX}CCCCCCCCC(w"%+cWYUAJQFUCCCCCCCCC#Z;7o[cOʄ5ֻ}dW%7XX-xpEY 7;ΖRu ,fZ찊AJv(q %{R!!!!!!!!!!J`h\0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$'%0Hɞ({H`H`H`H`H`H`H`H`H`H`d" I R';ء)١CCCCCCCCCC{RI鎲v(AJv(q %{R!!!!!!!!!!J`h\0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$'%0Hɞ({H`H`H`H`H`H`H`H`H`H`d" I R';ء)١CCCCCCCCCC{RI鎲v(AJv(q %{R!!!!!!!!!!J`h\0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$'%0Hɞ({H`H`H`H`H`H`H`H`H`H`d" I R';ء)١CCCCCCCCCC{RI鎲I cop~}CCCCC AJvAh!!!mIǯ''w£CC{\ ɁOy1`H`H`H`H`H`52CC{G"$ N R:mzH`H`H`Gd0H CCCCBaXiX,!d#w{sM>Ʊ{uO[_?Cnr_f+V)YM5:$0$"$`^Ᵽ1IљЈ/{˞|~gr)gwkz|7l޼ [n .+ CCCCK AJ@!!}Kw?xݚYɲ#2J6㶺w'}KjmH~G '?/o[bL{B29'6lBN:?w__O_xo%/޾.!!!*AJVȍv ,x o,$o0\YBr'{6~U6L."q7s|J,#on Amk$ObJ2y{;$l_Wp_?Ou?}}{??2$0$0$0$ R2TcH`H`H`R _x{&g&Lb"2>6җ4|Lo7qgr6lg?{ާ>O8'w?e9!- yZ8> T RRGfkH`H`I.Ox=X3vDDc1qBbu'co:!o aX4&qb~+הh$}J4XEB&&zϟ}~'>i9H úĄlCb87ל{87mڴ\o}[oooW$ecT5$0$0$)j1$0$0$ Ȧǝ=Ks[랼PEɜ$n`go > :o{Cvi 8+ds$.[SR)y5+Uz}5w3 93%*9%/׾i;5lz/}n6L M֐MncOH84q+O:j6Zѯ!!&AJVڈ ,z8*Dn7ɏŐ=oMe a-aaA2y w]ާ!6!?SZ@;oL生kl}9!4gǪ9ntėGeУQŐ)AJqg%B+DّfIlxw y؎]ɿǵB~?@1b8#oB@d!ȀOdŃ5_p+Zd|󟟺q%z4כ+_i w/A:#0~0%;bS5 >{!搥-!"rlݱMozSc͹Q\36$0$0$Z$0Hj!!]9';q3\`ɘ%&lMT. xo]^wO>ϸV\ Q86{|/.TXlB:d>%bB q 8 I rOBr&,qjw{J4 _M^җN@8>ɞ&iJd ˙g9u=8g71Y8gS6秬|!C]xeBZQ z9Xduh6$`C! !"sA ߄{=v9FnN=b]97Ƣ<)W_e U RVGvkH`"bwO-"#7"ID.bMkL_,;+!e07w xY:>o #B @=R¥ A`kY9r!.\p΅ S& @,|RN iN@r5gMaỉruڡ}bO"vᲦκ[!$/G.I`]۸iH`H`oJB}hD.O:XDd%Y". ĹL|z^vO-6:H=FXI#ܠ,%&AX$U+e! ]Uw!P69YX!HD:A|>.WHksusR| $ Ľ KPPȄX%X 馉,bEXC\[ ۵%>}WwcF\ܺu].AN|G. L^WLS +q}S#:q"˗>j:byA|-Ļ<=q/N.u'YEu j Ro4~H`mKUcjU\~Ƶ҉Qϩ%g>{jCF~"V_ sп+9! E2X!"D?k;xܣX=dBZs12 EB raCE}#Aچ8\4X8ډ`uQ6 k׼f+ѴD%׾v( Z;7gȞQ %knHGVy&aݥ\׸ ٨dbAa]@8Y"ԈŨH /@@.m @,|"pp Ȇ:)Ԋ^f)Adv'ȎŜ FRzD/ƍ!F7<6bO2K>nP ek': ~b1Y _Dd̹-@v>ep> 1`?/ ~3@ ;x#:uKzRM#X:XX: t(Apzn]- tGtX=DX]bȰpr?@G{%1, GF.mS?B8)s12b Je6yFCCCkLX=-}t e:t/f+"iZZ,׉!#v\ xߌhF #B-s!zpm- (giˁLp~%:)iKYZӧ{XHAkj _W/% A4Q'"M)s~d_ح}̈QZ %k}GVz8jvnך-$m >:>4+>;Sf^,+BR( {t:Ƣ %H nO(`}$B J.A\qMhkG]Xhԭ^ PwDdB~7\#]n6 FCC)GztsH`%0݃cm]ͥ >15ǝє/| w}~,\`t.Iܭqs!.ue[?2ZG\X@j!aaP{׉s%JH8+;ė #q#J qEF̰4CXMO=hø]j-Ɗȏus"yn=2/CCC{EJ֦ȡ m`vܓ\-YY^MS#/?[=+? H僥qzwt5r,8X"X1 H`XmtuDAHXF*}E!v~4]E/"HvFHS] Q 9'Ҷp~E~k\*$sVL;˷^퐹?F'~%1E\ ,^,^V!!$ Y_8Fd~ ";N2oB2}Ofg7 >` +:Hs|[ܨ}zԅK9z8֏uDS"]EVz5\&-V 1EJ$JUk7]?XRs"޷=Co5ƘBĞ1h`q^m|xko#Dߍ3>=8v>?g<;!!!K`j\9$0$0'9&"ݴ %/r-b-$O{G'gqnNkBw/Qib7)DX#ԋ4 #2y , ߔDzm!>Ȉ2YlY~^o6= 1w2{8\.H? y_ 9b镍1378=.cn|35HG y̸l]'|~7Iuq{^)ѭ\engH`H`H`#Q"bB;/&X}7Jo;Ȯ wnB~p ?)hg%&hcK| .ȁb GPDc %.r^P95>Yao`XJFi٬Zߥ ֮xq"qѴ!WuK- omGC͹,YhT1f2⁐Hdd\ƒ!##3RR7o!6}}zԣ.k?ؗ%0HɾX"EDA 9xڄ[|X6@p{'>g))(Y X8׽BD8ETX8l,([k[HllrK>͢>b886V闕z@UEV/m`9~"$Δ ٜ{זҧ'#ˋ`AQYw$!0쐄!"ɅI&k$ø#dk\sN,V|"73I@OƷf~=)% Í% X-doH`IB"P`6wĬ̭!Gf5˱nU \XXV/2uboe=@>$ H-1`yDPtݫ<'UA< uv^kK{+שORI,DGҦ淫Υ]Yh>8$B%~DDK&Gv\@IQi-N"Co6od%eoMˌ=[B6dύȸ|6_Uq{|i *9\5U-򟖣 ?Q3mK8{ٺ)Yj9?$4fwu#֐7."7ADv_hq/LU-m%[Gw4GOjLZL}O~G.:& UJ[!&R\$yon7)+bOF.'e@h( V)f: (ўOmȵHH~A@!J0}K'׊<0zl+ 1FY֐Hu4AA393^wDƷՌ:!H =k|n}ptzf_r=^WVf ̒ owB̅DdWFo3$$ Cq%Q| huF|qEM,O /8?6[?@Vぬt7/}ſN︈O}:= pD6|!Us(E X#겅88\0f 궺8ZXuud)=\j8?1rxa_J2si׈<{F! {ā4v+1A\܇xi-qpG}0~h"Z`JQ4>J7t/kRYKKo B4ץWDË^k#)ânT"%0Kf ,ap'$ =QBmdgFn\;$%0CD9Լݤo RJʻכm%..=3spm-p]F?;wW kߘ<Zp46Ñl`(iaEX \˪`:oLiug?yN+Pb 8gx^6;T]ߍI9d!OV ew%^K[Յ{5;']%eWcd1׬, D.3ܾ$dF|l[ﻭJy5~ }Wj{YfVqw$g[esoq"u\[5,+V[:be+ܦnk4—'^M^MWŭ7cd`x+~nU*6 x;|M747Ӗ;/%lVߕ6QyE.gFmecud Y?3cuUR5qhc1zd8 99O_3Ɔe=˘ZpZjaL%c7c=e{\p-Sf]ԫ25>{lkAi/2zMh.}$79w kѥohu5H`WbeRcD)n!8ug-%ۻ>坡\g^@vD߽5VyϥVR zk 7Y@ E Cr./|j8"Xl%/";u f&&S?A_pfթ dluvsA^H&h/BG߁[x7|ܖ\%=-]s^_&c["G6o-d-X-C .{0PptWzp~Cʴ3CFD mh麁/.eHCq㩝G'śGDm.Gʧ愘nn] WS!a}~! ;-W{6Vw푋=Yl;Ǖl+T,,KmE9asؠ0dSh7ڑ}+~Pyvb ;wldP^ӻV:?`R: :^ X 8+Ϯ{K޵S_ Jk !GUGd֘mgWa.ySvN}f3d x>.dzRƽ#UC !caD@xs>!Kya7B$Z #"dkt\dDsL4s:D[ٽȭ2k#A+06|PHǻMPXoĩ!8/ a: ܿQ}[4=]Hɞw]|9l];cizxi䀃v2a=,iy?X"r'w,"r﷋Վ۶!+W 8: `[NsjV!H. ڹi *n߁J`DwO W'!롻;LXʮ+Pjh@s^}wzǒ~=J(yݝ>v뻺u֭ dk Xf0:q^&GȨVΦutl#Y,'ʕE.+ƝkС_FV>תט[X괿Yj#Ҭ~yP V=\@C(xg=Ktjk5Znߍl/|l:'3,BK5A`9V o۲wJYmW^ Pt,bU` xת!v/iTPS~~v%?PDC ).ev݇Ou}wn!8ڪ|@ncssp-#k#xYo, @ݽ\\rƻG~;"ӭՖX۱@ɸ*ߑ_;ە9{dŴ#3S&dݓ 7,5}cBdV }oP nK_ҩKwz2r2& #Hɪj`j h\6i@~ "3. StI|{$L 2!`zr#!%gFoJ>\\Įܤr=Y.Z}K=򑏼ju3FXqr !>8?Ȏ}C/~b99Z5=G.$@G)qbQ]쪄:S)Pd){xDD\ݩ{ܻm wg?ٿ􂀯3PȬ,#Xi~ w&o&"+ 78P^:U 2g(&3Z`=Ϟ󞋐?z cBK;j?鿺8Ӏu-E@3K>ڦ{qP]-wӎ3Ɠ?9$3Nͽ 0.mx}wtFq#ysc`%r;GлG&7#,%k_<$D5rIBDFIblw2C2Iguo%%H#Yfmiw 1 6e#i9w}ό<\[ֵන0TdrJ~~tg =bk%2Bz~̗oX )f~F>$38jg.ދK^jqq9"K5nج3D䘹Լ ӖԿA7VkJ/qBV d} 9`0 d/cq|,CkNLZ&#ɾzCq:!r^d(kZ0ɐ^wcO $EggN߿JsPʸiԳj}&v9 \9E?$ǝ\KZ %K*ε_XfJ(M{I^X"Yx-/8Lڹ$T!.@c@kne\_ly @$:`ky/H%# >ހ*j;_~Qb`iEX*Xkˀkzrn 7VƢnbt #o/'yk)287zi6gɗ:M"xqsA3)mS޹!̳+!osi^I}X,OQɊBٸF)R_CuF<~H>XL"=wz ŠJHč3j}<+EӔpvf%^qr *`b7 X?LF%Q"P au hu,/@XWՉlzOlIFI Did@>JFA{je ת`oV*27eƹ@wq̦e q"l͘n ?7AVOJFi뛲W?8OK]b4Ok?M1Ʈ(Y14K~u<[ek$wvE5 Ei;= _+G] }qod!S=R5r2Qյq&9}"pfJtasXcj1%on͜!%cX3 !wf[Ѱ!9 R2TaI%~;SCD;jiT.,*7jC^_0bɋ5avgtV@;нC1]xk@hūZD\s+Э``)qx6 ȷLJf[_I+un Q{<~#grO׏N<),纏0zO]@׶ERrPM2[^niKIdǍ]}ʵĴ0*?rdd`5|:NwpxЍ)*` cee$CQ$`Iv2Ɩ~_=Ybu)C]ո/&%D덅Ov++}&dKrч&uEuɑLjh8D{twSI)Wҧ\iWCz#"Fge6!sY.㧱X4۵t?fsyB̍fPCꍯ:BolYܒ ϲsge=14jWEq`?~b[[-/ hu+R f}[۹ UDP,Rd~2ȵLR96krDu%#Ͷw`<F;?%hd-ƀH(cףqE.ɮ7[7棉014dA.?]A>ȗ*Vߜhf̯Gd-"r-Nj5^<(zƻ'_dL,ڤL,EwSрuw|V` _@? l;o,R kD6H{ٝ7lLOw]'e6Q8f٢#%UBZ}ȸC99#6DT ^ㆄRRLrV7F~5׼([f7._=2mѻwE?.sɹI9>f74Nɾd.tXCȎ]^ψSsMTt~!§_'GޝvutWsRc/~Դ/I`}iWp_va +XkiH^E!j7u?]X!`?ql`vyx^ nuG8*u}2`i:sA zanS h W{\uA Dt%d9SO]fj |?9^tGXk Х-m\Onnpw1IE<@L7 PGJ骻]Bf0^t ؓ)K i4t P,PTb`cLG 7m)qoƕ"~7aԣML^ihh/x̑ʭSΡ_7GF֬skM3VDgy|5WEDqjMQ]i \0&+0' GBO :f< \Ƴu#TSW>AD\4s395؋燩7S;sӖvsDjke3:W$0H^tGX']{S혾(ȏv_.@W XO%ynmlP.(xvERK{C qxtvZyq]6/\%@Y K^IYK?3YL; OqOw8D `]6Zy 5V;d@.!@ԧ!sɣ^]ʷ_a_77t:8e7кAD]O&HVvf 2q}?i\uR&y 9('W+V3z}[\OݣM)mfSCʌ6l]v1T]uZԡo>kUiV6fnM1 k-H =Ƙ3uE(莱o D}%}tw:Z"JOOW覣vϺSet. 13XSR6rnϯ<[_^9#:Z$0Hj}uR4կ;ym6y}6y ~G{Ïl0C?gc2h/P߭滿Au?q?P ij0h@@aō˪/D'a-&>8B < }d8[?Y}To]Cߚ1I}.c%%v */@%ݡݽʠ>]V'=22NK;?9y~v*WǵLFX%~m3ea3^]79Ct5.QJd!Ƌ5vtTTӵN̉9צh)c|zB:zKB>&|@X%TM" gyg˖s^HDN_3u\7$0_ XؓO'otU)U/V_(ܼ6ŻA 1/lYY9i{C\N97Qu_!W f/qSB'//9Xs1ѝXCȠwiR4VPmyn ~~xAM#Mi mSvC" vP5CsB@S]׺ǃ~5E]׽[ȪLڨ%xdHF\lkHvDĥw,eFP(.K3!96VƜ x{MY9yǕʘ5_])}ӵI̧3ijV,~2jܛBXFV"UKgE jGMgf1NL}:z9eN]\zdu>}+Wܱ-[fRrRZQXer1#d[de;)Ȯ/EyѾ;/|Օ:^Y&rlfz`tCP.\1Y0g9 onF&M;< Lٴ&~M}w`8+Rǭn | U֒=z8GW~҅d鐍 x;M㋼dPruSF:`5u|+O;T~'SWXl5ZW]ZDJ,k顱4&+)q__Bᚺu3J nnzJRrK>QF <9]U{b \ }{zkkqg=H3s>5F~SOyM*^BYYYh>Б}tߛY ]NHܣtH| 5B<+X5Cڽ>;!}=:meO;F)UɍVy<_;_t׿|f192I-rrjWV/0/?1/\`eKXkS^օn@+C*Y!.%/ߋKVX=*q嬮^#_;P@p|Ν.4uҧ6- ` m0Hw?*;Nq)n\sMW'p͏z 7g<+pv.u{T!n` @q+܀ԝfWu{C,@*;Г1y;ˁ`ZnߺԭAtWםĎiSKk2'րiv/W>2Lkݟp?lkr)9x>5m*k\"A;9q:7d,'NN )ܴ1ɿs)Z]mn4Z~[cnz 5&p0ijWyFjrM%d]_|1r=i>ȭޫE/½}5`7^q] % qʑ@H@1sy/A2yń[Re|*ǡd[9Y-~r.+ ;6, hM #Dy!^nW/K(T*6YcVJ{a@鲧k4-qrJ>`/#尿x ZݬV @BFRsm_b^g4+Ahfpf`3'^d7N!a7+!YWXI"iܬrneY/kX3x^N7{u% Mm@hKp|v乁%XoSF{M)>^Z8mS= e4sۅl(Ԃ4szqT/PX{^͂oL<;ֆwdLdC̥-3akAheDĹչƘ9XptAYRc40u4~kLsqvd9j.e%0YWG}EbsM_HOs̽Ŗ-[d>n{ؤp[D"ٴD)/UsD=@ROяuU$ed 0xN^x_ȋ7MɈbsYonV$@j]fIX5Zxw?qp.~i"nfdW,`%N;ό62 4(8r䊌 3m Pi+2f*=3&9䏞n2X1&50oqa0y=>댿:\KMJJls O#tB[}FȰ̂\e2MYhP;HڄБ4"dX!M]neԿ%m=%2?>}<2zhU3i>+ٯDoŌ9Ɇ̯-N&`Gȑ썓q&k+u-|"cV̺<3et{(CyʭmStY<{m]7!l!d ?cxf"MM3tA- zd@+YL!=%AJdGK.nnOL%*(s//Kyf/U/L wx{݋ԋ3a+O}"^^^p纂 (eez}$m8jMB *u9{K]nduè 84BVNYw:ִ&w ?0S׀rYn"փٍɟߚ8n ()DXzRut/78\DY!/N[~K3_mpSwsc#ulsӆg;r?]j>&=6|dd=j ubqTȩ!"sn؞L=,?Q,5w}: Oy[*/X/E/j\_] •R2 ݬQX@YH/甼x)J1BwIپj zdwB+ B4@w- "Z.nqJl3ԥV0ӟh{KMt}-3\58j߁8}0П.]k0L59e~(OK|S r@~_&ucA d\ w*wԵV܁L1|2ɰY\ w2lV)<ƌ߿zWKޚߞ]X(aYao>9rdd휴ysg2g8dH75n\C͎WO'鍹Ҡv "9+SYƗ0vؠb (kcv3M2>\/Fxd!F''E)ѧkDg^rO=gQN9* Rjji(Ʈf'Sxf&ᒷ{^Osֆ xz!W@`.(!٠Q/ܺ`!%H~ 2 ؕ{[B\1#SJ(z9M}!)wK*P_\74@G2Bf@7 n)P\u"%gx¡؂'CSsڅـ 8D īkz[{8]i}VteY2I]#,PnWm, >3A}u5`ԧ>ͳeA{BSԒ27 92Oޒ8$sIY{S v`Y'{EOO?q<+ϗJ5_2NdЌjM:խi=nj SG򪛏X E9}@!g!{odvQz=BRbA履gGO6yMNYw6 @Hw5CGC Yo̖,VՕ8u/fH3̥&->Ma z+fD2aݔn{rܞMen:|/,}qµAqzԯ_ %+~nvo&< !"sA,'ٞ3ynr}LXxzYzu(/%1ܼCΧ.DlIY<}%% M~iD%? xN@EFm~8G|HA7[3&uc2Ƒ¹> ~{&ҏG)ث8;5mP,Qֺc7Gt >(4/j]^7:FWtA }wtIVq#l+7QXz 7+}*{_5El2F̣f0Ce" .pMM]מsRW1DncK)m[+B>(?w]}q͸3rzZz_=3dqYcG(Do^8<2i2c=DȒ@ȧZz\io.BtɳX$G{W2>t.tkE5ޝ>;?Ten Ҽ,(5m/ )EDX>e@z_0六lP #Pj%^Vl5= mw#9wJﺑ-r}@qxH^~168 Ʈ'rn\53yħ2#㊐"P\ӁI 5.Sc6c/1+t`v@s9R];NG?y}QyiCODA?=rkS-/ dĂݥB@9UG1=m!JvwϹD26Ia)g? O+y ;Y8:܎8?Dv:XvP!X>Rh<]{4x'vKzlWo k=iʻqqI^1-C^Ҭ5n(zfF ~^~B^%]Yl*Xte@^7̕ڍ4X @0jfs MC/\Sʹgk?O?)#ӿE_r6mnqc֘v#Mp2 %Lh*򮅬!ӱf"ǦFf12jz3yԚ[Hz޹ˆg"^(XsOٍj=zZi\W]" S}#X|^ {۳U֔v%0H۽ڳ>ډxXbD>X"r'w,"rW*D[_5^ Nw645iA P`y(^ؚKF_V ;F@Y7R. H"GHXUm AZ M pX>15hM۰+*S/b|kV?hE/L&E29),[@v-tOtz@ҏ 2@߽M> Ν.4iTHDA~]ںh&j[,mOWɥHyC]nH>j?eK4m.C V6;;9t_(CҧV ZjFy[sn3rfN=1}LK˩YyFl0lzdVw,rRAAql%e J=,` =GSO%gj4uzdL\c804Ϊnbꃾ4~j}m rNg{27~b殓geWbbJ9gkXv%0HeمDIX"r@eo^p% yCʩy_`: nxbe 4ƀ%o@ɈGӚz)wi? [ݪ-0^Fw]nBp~w&+sk@e\6ZO2^_ ;=\@M9{'Ldq~Z}@R 9OOjL(esV&Iэ{@{꓏ t#5izTjT7wym6~FƦrY *ÜӆZ@ksud:c]Dgc#p<_xu)PFN沲XOεh{߭'e6L=r멫Y4JJߍY%gF$k5럶:o<njv:J ^W#.(պ=l}_1P%u 6D>K9gO/"ڴ+ٷ XWjFv_ X5X7VȚn\"ٞ22 s (bYX9֗vԋK\[ Zb,MME + ph&j1pT[TO5Gf;<2MI^=w#A"'3'F`v0}b)&UfʵYAπhWϊ@)w@QK%..\ xv].Ki Bw^'H`ZDC{jy-"^?\oŤGYXd1'%\rO][%1%o, 䬯Ə6%ͽ~'@Џnzjv\|zi;M$"ƎBdY%M9E>s$=ajy2v@fW뚦.)c]|o :Y6Odb.FF"nW)qϰd5^j8;KDĕ/K^5.gG>}ы^t Xڒ­͢ .Z @%0@/77/Wt5j"P|u3Dx1f p' R I)8Q$esK@߮Y O4Wtы8|ٽr<% y/8 f{K`]E$a*~ V7c꨻=HPx ȳ+zIߕP6`6S] TrC붥umHI~7t}-??:Tk ܸfP65Hɴ ݣ^D\'dz7BmܳX7NƔ\jr?ٚt{@".s,hgG~T>){4|g]Dg3)u-c"Bs^o7;i yuv%!qz z\g~1_QҊ0w }DO\1̻"r\jE%%d`Op˞wxO~y_y.Z !CӤz wJF;+Ь^@.Y T{,]S6%e+H ԍٺ DIWrO~KTd Hrpύ}'_p'4*e4ơ\j{nR*4g:mݽ~c݈j醑tPjMD6%Msj̡ZCKk e74[ʬu.˼4JF̱ZPjh>yٝTǺQrh҂'Ya\O.eA6:;r`^KɆ#裏&)#H 67mT?9rW RBny@fsIwf1 )DvHEƭ0c9驹Pp-]dd&,AJ.A b"N3_]zoxcO{S^^^V <8dĤ?g]F\p4M*Ҵ%#䁉f/@BY`hϽ0b@cTs.[`׃,^y߽Cw)9s>1I ]=9c~jtm0Me8D6NZMA=LlX^EgHnhےt:tֺ`֢r̗~4~ ԩ_1'ͅf2?F{t] b>mmmi;u4@?c@3X-#B`- !h[4sAbnOd"]dB&}lߦuq7f$VH:NctJrA?i7Cxw3Ŋ\ȾAG_O72xN=t0U sٱB/J \'G]hos;[~J`;v?rnQKe8]']+ƞN=~kr?+qi-/fj;|^] $s `UM՝Ɗa͸˿) M]j(n)\ct=G6N?jc5˂]'`WGL~$wNWBY=bZr{HF,qun `{wtZG~X%#W(feBzX:oBGDP'.ASk7蛯ʮePݸy۩Juq^O.vGyĘk"'J tڬ$#K+V>7Usܿ#MgPɑ~h_t1FM[K:ù]%' ڹk7[̢w#uO U6\vDFF`ZeiE_DĒ~BO4Tȩ!"sǍVwE{螙ïEԥl'?ߟ|q|6@OiK$]рcd+^ހXA @I5?P"h|@A@C7=`|ߵ(6 ;7e{/狝&X(އ&7^)@_]d;j]F ClIsʢ3tMgZofS_И,m;T7S~i:aW1JRY׬#E.Lsl+⑄m6>ra]tQQWOd;^˫ AS,6"=k\ol ozp"d"mD[l ~ >CAJ4SQ]x$l[[36wk_vRqb3hC.탔潃q1BW$&,BDU.}M=R:~%.i)I^wA|&[ 0R%@o@0 5Ҡv+@uph"܀2Ԣ)p׌; BҕP$oM]_@{><{b׶@ r_!du2?䵟9eu&h9n0xݜ8YVzMSzg.itлxZ+fk'pՀy3pl< r|6cWǒϺ)uCGŁ^+O#VH`V. _KS,(G;:t/cD}4c>jg7(ӂDh[;ȉkG1v>>uY-^M@ȗvvtdrs]U6JFX)~UL R2eQ%$w{;'w;69t!W,$\\-YTE+R6 ǝxnu) οխ&'ϿES ]U7/z@1y+]bq) >+`deW-ڧl|BW 0ӎs^y9kQSwЅSsAYBǣw׌n4:p`GTq~} ѩ3e@WQj% Wdk}/i^ACiyWfcdzM]wJ-K7g5>rY;dڬ_67G̭f΢kLJ9i!y^$AdZ' )M{w Znq9!D$ԅMۻ}c͜#Y/ƭ.m!w %5:kSUY~6Άyrjοy"2;qkz`/aW)YBa.gQ ɁOyı1k".OX` ΋.s "#*nXas3^~yFl߭E Jtܱ,*ۓj}kB^9/(nuU%шttd Κ;qRxn k!ry=R(7#t `I]0-xm*u]c]mty~g9& !}6ԂZ>:IaWIXcS s6sR6kOuj>H!f6CP[׸1bj@78.U{ A#d<g]g?5m>RV.rn2;b\e RqdG.q@Dvvqj4uz x^W0QתXH@9dÐb)]7~cg40*uݶ<+2R\ Ptn5PGߔk%r uZV}=#rUy !+K0'3*CJ ǃV_B20*i| U`>O7-n]XtAJ\.$I!Gt7,@8ENB??KtȇD=nuj|yޣ!evyOuW{[3ucLj2uӿҬ`~&6ynSIYIO<9ssIΌ~-$azuAF~9[)Y%c j/ǘ;*h@$cQ^%7{{z/uW]Rug&b}VAH]wp~ͤӍۺk udZNJRnB򭀾CP$`B1pN2W.PyWS7a$ C9%@/ɘN:뛲% =fn*2,(y^Ե%@Xl%rX4)gP20gm~ֵMꖥn !dqzq,w~!z<̽M)%mPO vɌ9˳cMkHM7۴r;Hj=AJ\Թ}Dٵ,[;"#sV ]Wb{À#{|}ܻǃmoŠ&7V2j(p]wm ,3PT2są}9~oU+*jR/͊wb. W.\@7z֯ Xt-@~A?`4%1RΒLL奖.0(G}3h7ȗ0]ʹ ͣ Ȇ %9fxW.N´@ { %ں)5bC7Qd}n^\5^$͆f^_bFF!oDFY":s#d&iZEseU]ƦRݪd*b,!ww= ~|Vi^^}1+su: w_8IR/)Au-o99~TuYYOQ> B̀#2 yMsp+GWFCVf/l,ӽS0> ^ @??n 5 w]G( 2\z@?ƍgsD=t{Bݺ2"`^"~Y[ƒٍ'$i}.YM~io}瞅?Rнdו,^r ņkԬJ YS{XeBtΏL>r37U(AUdިoI`U6%&݋eP~1e$7Kr/L 73M7G+If :' }%%)RoߝO7+4PuK4igqijSml A .`K~#rtWޒ ĴAPi10!}o;u@~>D/0Tm+e>+Umα_5eʼr<7ca86T|v? V m6[Ky#8ρ}d>㍕"CZP\ƲbؼTν]27ѦZ" i|gC\@wu1\thó)&m.lnW){c i3rϯP]3֔AFp2]/e-6d Ep Rh{͛OL!YŃ qn~2@` tO+ `i*6%Zb M8 @HD|+i{C'ox%')?խ&'_N)ݑ[nJF|"01#۬皰\)CȊSbIJ5עCN^[BrZ@Gu ڀyY,,8vD;#BŊe>AgYRܿ,4Ef7o@(=%S,0Wni)YSQ6&']t@lڤŰ}#sy!rw/'MrVr H`U>ֳĤYFP*Խ|`(慀BYzV +VMs=]ʹٌBG+\+\R;nX'?Mι׽&[u%%)[|ָM H5jmk;i[ŭK\ơ3Bn^4tdYf=|[) YdbM @*kf}Vd#2^b;ƞt1'? ]oaݵt]n47G"X8swuy~4i,`Pyh!}HJ])%q\DD?QgVQo 9b% ~%s_2KgnvEkTx >YLUOV %+mDv=d]$p{Rx'+ ـpV5v9gֵ!VP;<@@I M``rs甀>IDRŢL7pLsɷɉi\' iS]Ѻ7 5};=1C_ӽLlx=l[5"(ѽ8+]-pߊm+?]<;b,d,$,sMۍ?"NwO-sNPLjH~Cz:JZ"6O{%2z6yx+,o9JӏI#6Jۖ >~nw!'oߑ %kdЎn] \ !a(ȂVCZYwd.RuD# *i7I.Юsfiywd/Ғ$eo>9ov1 ,X'+ic/n-Wڻønqf ^Q 6sW7¯ŚG&̭ 5@|F0h@? HHq\tBXhRfjώn&ٝԻAi3|u'ys$-A,B{; -x NY1gzV" H9HZu̒dfY)Ru d*Ϸ{9Rۮp` LB@ԝ xE畧\ՂG}]k=| O|?^KiE!o{7&'& *M<6*5 >fo B?"K_QlJc?sC_fN]4Ze#ϲ`u󵻛;ߝKѳP9~q7{(.gHQ9WW.xڢm@XDƊfI*5yUzeӚŋdurN3^+G-AJ[⣾!U"y$`C(w%`f`=@<%@HWPw@ ҽN ` иFdk! .fMw_Lo&߼'/%%)~ɩ?c3ToU9I@G#?.J{M6y &S)ke46W3_gpyZJVD q{ݯBy~1 %53zXM@2ZґuzIK:1bzV> 2^;/e=߱;G:2 L֎ed-ːK@F~DF;twDb(@Zv Bfv$kX=BX e AJz?|ɱZ:Pz~/GLև,EYo|{{ F@VH7#-vB<~ +9eNtq/ETq\$uvɒ̸ySC.,ݴ\6 K۔ ךHyl[U[A>MM.Ԋ"%S9{êl[J=N*;5љ6@ Xw?ŪNQO88̙3#IY\xV׆$-qlrrω9w~z6t|Ji~u4W]cys; dN~'q"M;1(b1}%0H>CCTԡGwP _?7'4 A Hd7+;Awmjlï]PM_LIOwFtĸ(Wp>0mqʑ&3&+%QmX __n|@H,XD^ˀl`QEA kt33nS3^-M5 /{ h jjS"> =)A|:<̈_";^냶!* ]zεʗzqx{N&Ss2PՅ<&x?G/|?:!0G'Sս[8$ ?$uHd9sȜB,_//YG~e/{o?EX 8#9tF32s3c }kӦ/[[·ll~o ٚ|2|ƨk _-ˇylUhZ4`A"T,~k=6]OjQ&'Ź(%% ̂M 6NnϒJ`}wgerz ~/d [y0/34O ko 0>4*!2Zb.Ys@[B.>=,g>Q\VFJ.jEA v3F#F,S62,ؖ/&h!H 뉃\ao~w 6MONg6KJP\NI94#e$暓F9~)V ɼU@2 ~q}RXǞ}yN9Xƞ}zv_㧿k|r{'$QJJSws!SS%K3CRߣg2/,EqkE[wkgkڿ5)ڝmHt{w/s 7?n$t.."םѹ7nN""'5@YuBJzbY˨9OX~?,sq+?u}_߶%JMŠ";۷$0Hɾ5LoCF. <$A&BQ/W3/륔 P83/S Y CX1qf4( RqĠ A@>²,vB+ "peEU9M ԡOeMqqSW]HS Ԣg{I7J(!#OEڎ0R󆐭/$-{cCTٞH2~>3n2yփۤjm2nMO3`h@ B0^2_y [ "d_z^}n, @h72f_Ϣ3_zd?={wZ~;+dYv+5ggeO; gq=/ul~?O}>xd}zk8w![c<H,sg6m"AFfqMx+^1ACqXtPr唔8g~!bAnt3ǔ(!AT,BN̙p}~at?ͣ4v)"E8[}M߭ ﻹSϏl^=#p{JG+CK3ގ}G;c{إd E1.i U=Kԋ/3,m%/ _xmaY]=8/%k)福zԣ.慻F~?[d[t7gbXH@Y jz=~J?0@)iף2?@p2>eGE&*}ۃþ:͝( @^k` xBwx Ķ)88:;q^] r7< 8;'l|3y& ܥז~3^NR -䓽qjt cEs)hk~oVvcf3}b@P]Ȁ-mAH^e 69j_x~t-Bjwc}-삀uitڍntئ]dR-?36ٟ}a}kȷ҇oLN 9;%$M޳Ӷّ ΎnylHK0m5 ǧ!R7+ψ1/#ۺ4M%NǔJ6I:rix/BL|;'o7/$HH }>] oEFΒ!Uk{7 RgݷiK4i2ա~2%V]>s$noN7/ k;c-A' nYMO8(u~;d5SZwy]E&miow5>DMA^Ɨ,ߜwIm/`K(M ]p^EWͬ~ѥS{&KמsѺԚz9,JܲrBB}1םuyl9;{aAJvVb*VCޓz#z^In ^̀/n/3nznFˋ 0p)/Ҏs4kNK\ A'II_.Vw |w&`q&a3p!DvD!x̘⺥D+TfWgdmH,xC6\$\OYV":~dnVѶn |D=HpkV'{X4Kҗs;LW5y _8]9?=`~n*lgo ~6T7#q--@^9`>z\b\7mlD=,ijsʡ۽/|$&O{G')hVꞱVYvN_WWnZmEW9t#5_jYR#!!Q9WTa^oO7 :Zkveؘ溘rwZ!YmSɨ|K`>.dXۊi+v~혽n]ڸg%pa]'/xt^ n@p /i+~L3 V'Xzt^jfVԕZu^ Iֆ}#ǺWP(/ u~ft/~aͻ[0ӌAg2a!2@ @.^]{ె5׵H&s2jЖ h][akAYFAC4S7P[E~Z]NN?lbp]ؚV6ޓ#7Zv#y&>ʀ96#,v%Tu;N? ߵؐ"oL {}]ȍ{wqOS}v?`#3wP2><eVm_zkkR2o]T X ܑogwT~dW%7uboԼ U/$^ Xt%n>IRZZ/ D of_<^]-l\W 0Pkȁ$NLK2 >!/UMfY2\;$N47FgLM?js0dYt}p]]>/BɗO!#sl ~MR bb 2ߘ/Ŕ[?>s)p%5;rv?HɮJhܷȻV^|%Y]{OVOKpdce%lKj$0 : */~o@ ]ĵ8b#\v))n)ֹF̟XAى IHq~W51"]kqd!!{FW߁B#']iҀ\(oJ5@]o#mfj0D}ZF[ ~7XWi#]GV `O~X÷O?7?ᓍ咓 n}wɉ#PWfhjPtK6uתQ^.|>ϵ.*btx$MkNIp_S1WWZvcY74d#j-N5t;'_Hg̕D lY~τZ~_UKRɯꦨ'C?ɬ]G}^f>Q N-H%{!vyvG;Ǣsck=u'ݐ2om_YKl-ggU5]ܸoI%*½O^jo ݾ"pn|Ek&WuWXx,l.wv}fe6K_qΖ!%Rָg٧uRb>%y?㌤,e4%jR}J_)Ewj!ݧtRVJ*2SK)/UMD^K)]4RJS>i;lmQmVsƍ.BT:O3+ū>_7gtoSvgmSZ`uH-Rgc[q(G{B%qE7CЖAf!Wrli]o閤`d7wzRf?,}GsϤ 36H_R7_!eYtPj<顔HmJMy+eo7d'V'&=Trw[%a,Sݐ.ݟFlW%TMj@:`1QRMRǸQ]ݔV*dm!?u5FǻTtM K \eikeՍ&WnxVggO6^jKŠJW]&;CdFvf }07Λ#7\w1'cEVȜ!Sc9IC~yrg1]ϻqOsиv}y2Ӊ滶HWMVd gTsϗ,:<~'sǗ ,fAXT^]mjgwEORָg1QcR=6ra^֛ K8w{ R&n~n!@t_>(/ZR."\^կ~t0&c^_*p>5?QDhs7K2/ ?Ͷ -j~ Дnw.rw8mEJtN>Ƈ̝ߛ32ϧKב]fupv䞫D&ʸoG7e?ЯTW_߃+1~w+u/Y#@89ewcdI9"TtcG{#tƲ6k]tVdEw8g̻˹=@ <;toPM$Xt D3=#WǗR)~{͗Ғ]o{s"Ks ^b^ҟb^F%e|:%$Y419i0/AV+_?iwG~"nWeJ@C_ycBF7\oo<]G }w񜤇}7ꢫ׷/8љlb3>];[Λٝ|/we٫ߞiui[Dw]~W3+e{! "yl^ }F^xݤ̋H[Q%ڂ4@ XF"|Y>n@0L])u_\uFUiN9ڪn,@ Y*{܍W]wMNwQ&`C!H>`f/>tmD;Jwr2'GsG%=>8Ҝf XуFNLސk1emʽsdSe?v#;XalJvWtc *I qGcF)Xt]v2.1n?@bw7.)/}M=\uu8)ODD=%% G6'#WAo\]?H9zP Z_7lmם|9/ǒR.@@6kݴ~W蔸9o`o}\3u&9zOr9otԹi|AiѕOK_z@kEş؇^]+LMt׬ nN!H,vzgYa RۇCzɼ<+/ v^gыXE>(7/~߁'Cu E/Xtd^W_m^@P k5 ڋxBW{?/iPP Pkl;1/| 8s>3V6/E PwM;(-ڢ/] LVq@ӕ}rE|/Xf >xE'*WȊ8r}pCّ{~]Fр=:EWY AL$gKPZ!}8 جq5tV4ek0|厣{x)¬6Ifu=V.syEˊ.tBr{13ݔS}ۜ{:*s}y:sWmV=㦝2ߓ7钓~'_|%H+3,t9곡{Vѧ7eƗVYx͇$&aXגJ-&]dF~mmyRǣ^!W=vfFחQ!fy5 RFi/⻳ p#/D{!ub2 ~x 4+߼eH(B/]aQ7q^ 9W ¥\}*8Kc[ߕ_"vDꦡMQj)y*Un)_#+es 4-S%kk9垓:C$hik,! mBdo FciJKc,Xm_wqz=%H"}T5}u顋~HZp\C#O_DK׍cI2lXڭMƺTĤ.8bѡ-_rIq:3q#GX?|kL:bӎZ*-Ɓn?tWuqa9vQ_ug$&<'>#l| A~$!=0p s1hgփҗ_8]mBF3.,2\9pT۵ R"w նo]T O\ ˿90$/9Gc*ˋҭM5Uw@z#%F R@峾u%LIOI d4w $'m90>}r(ဤ6c @A~ hk2|vu5: Dծ d(5 `Jߚ`Νd:^7:IL .@;S(v1S7ƀɡB>7N\(_ی!t.z@dOơ.QF_rؒi_Ȝ,] :_ҦM@ȧDя'hqwRE#dyF !YL6i͎kd2W̓\^rO,/? l2?]/+"0`u[{!tBWf{6 .L@,8oUh܀Ywu9 ;@suͩ;XZ]Ȫ骪2i3yԆ=sG@ Э= #ħZŌ M7ˏ,!-y2ܵ!J1 V@nچ|5&S:XX$lIGΨ3\㞀H:~uЕ70oƣȒcɢnc^bK_R]db22Yz~GZ^5벥L2K LB>ON%')/LNy'uNKN9j #o]p{.f2SyɁO~Eɟ<ɿmSTk㹢=]1Ȼi9wge?Ͽd,kADƛ{EK`dZó7H^ک 0//gXR{fI]f&@hjjӂAߛ֑߽`tfx(=`@wk0Q`6n`5VhUAamQ3#i{L KL"#d^.HPG\3igU\yJj6P]pEP\ !I4=>u%gW صMW r~.uQko2/ƫ~wnWvu%8dZ74X5K{ILc%>%#Ƽ.xq:ɥkYkfuZLCOV0c{kȨꚠ &()Nu^ʤ;HModBkfOt;M_*KJR6] &_~#'_O}Dxfakv".wb~ geykwr!9gOY|/}1圔9;ǩ'ث ℔̭RFnrv׎Z'z2)'y:9HNk\H \ 2/p^5/"@C4ݣ^ `@aM __ hX jWv}/aݟ2M WWݺ2\[%nU;ww?}EH]hrw}%o8nbVVݩ Ѭk }u+Yٌ:ګu2 nuٕwĐlYjO%)qogW:5ڧ5NI%6M[!c!*m*w3ȑc]ԃpC6aD!f:$ P=T_07+qS+07Hib7m6'm7{rE;,y׸Ɠo3Ǟ|׿~BKTϜi<~t|>2|lzM]b5y\\ߟgg}gwM:O˜Edt{_YR-+LՅ!?%grE>eC+Rlq1j `/IjEv`4jI%0HɒsXRbR(./2oU_ |@csFޑo_g ¢]dNM8 ?ʹS2 g;Юf(tXUk r$W%M]nrVp6:U|"Q 5~4p 6eh !gMJfM;\kJ7%MGXb]B_MJ,_}tO@~4o ݬdEFo%>%3m-RSuA6Ƅ,R7YȊc!bƸq7\4R"ـgsv8"VፍwT1]7ܻFS=wkr?4S&ꚵ5y6.K;g#eN}&*яOO=}|tO͟:u}:ttӑC^xsu =fH`H`H`I`6?s/K;/z^7 xt Vo,!AJb]]\5Ps.=pLM o@D4߆- joy 1<|pg)v^d{ U.KUVh'sfz'm+{9qΦ*ݽqu9 :K: ,Oo!<_DϹtu*1p Y'k5򵍎n){LRc#$eE .kGUwM\@;l#_dI&\}Ft_̓Ot|"?>}"mDt)'OOD?'R'2D}gtyGGGGm>?`љC1n7Ko}x#}I&!n7I⊛.uLϹ.}IqӴ qM΃t ?S岗}K\+KMR^bnx䆋]f¼w$ 9j<.Xdy>77WY-{{Z;`gY ,K\Q}, йab9*}ɹ-P`lYz,Z@?ϊd3Q7~j<`Xnż1ݝrQ"Du:_ԕX4f!~r(H/ч@9 y)%gwu_GɈ\ͮ#[ fj^$~'gcl ε??.=YϺ?`Z7_%86͙N}$2HGGRGBb?v$:G2##яe;e?)}\G?"?"!8ȸM|="2~ !>(ǝiۃ"_KozoAq܆nэ7~QGM ϹAo8+ScrteOx|a?mo ֞^3k1w,H<,19XJNUn|zvؘyu1y>|G.}E{}߁|Ac6<{AJg7&/Yɒk[o}g_H.V9+pWh{Bbauhc`qXS7* "p}7s/{+cF͜Zj1Y%$ȵWܦV^tOix}PF%nT}0ҳ8dݤt]'7S2 >Սne <<}xӗ>6dM6ݵ}{x̎l[.ud`!)@7ߝ SkbUDB4ZXfƑ)Q sX7bD^fA8|@M @(a@4鸆Uc6KL [F"eY`@DyuVk~5W7hV*fe775d|$otkC7l; ai&nԈԵMu5AH7ܶGQ%ycs}p]{31=ww#8bu$}X9UN\x]җ~|L|ȕ3#Joq^ǮY)hc LHDO}<3ZwbZ^ݛ>+k %+cyiw5η^t+:erlٵxN?\Bħt/qV0gg զd7F*< 61ZV e!h1Wt-YD u$Ȉ PusΝ yֺ!uTAЧ{@i0N"XV?ڮ}Ub8+m$nHȖ d3c wC@^;+Ku|>kؚkO_p~wR#4{~ZmͯU=WCcFFoWrZJu,ܛͯqsxQbVLxE ^ЃYdwdY G-%ۚ{# %. ݳrGJfub[Vս#)_%?P~ۀ{:7~!-[tXLN%q7cQӺ<$)b|DIhf0 ƹZ_XK\۝]ce_7%.MfahO7i@qFMP#(I47[!&J&Uf]fw-3bIq Gꪋt= @3 qdnٍ6Oe#.HvFb Ԍϧ[{ƒܥr~GsvGhMǝ+R!$sd%&)'Αtv#+q oNJΞm̞zG.u9gvZ,X:wkI AJ YB&)u!ϞUJˆH\-n6 `?ɪ2k[*6304 ;sߔ\X`Ma XsYr=r b֕f*1j >=!jA#<\Ѵen s#+8g5`|ɀ{% qW.^Ņ̎l8uHMu!'7cdchߵ{tOuƒæv_ӹ p.t"[ym`"SumoߓcHxBtgËh}kv>YgK冕-kI7q>߽.O:؅=SzG.u툔9j2'&R^eE RfޱlJ"%õ q̀bexP,/_g-T#VӛVC% | 2M #ţji|7lV dD[_:#;Wtwp$)uA{YG:@X}S6ՆR(4գ{Uji"䨞n@AS2MW<"BTW{wM ^)%M_l,ȡiCɥ[+XmBO5#˻/`jϺ!G p_jk)ݿC_<%(!,\ά;r۪kGd%З@UA)Y]o% )@! B@5e>EbS(ߘ~;xuJ3.^o8E7+d)GdG/\ݨ! ^*2~wgfR@ Q.A9[b@Hą{dԲtuQOcYo\Gq~4FfxOJ:gc:idwVGJ;Ny=nnX/d-=BF&@6"&cXN}'ο3H]_T]Sd4i,,y^᪓w&/81? )Ǭm1@۳̦d dyk8MJBszWita]xz.)j0|X~'nXx:XB>͍?QpEHXJ͢QpwV ූ# 2Bp==v2x]W`RYQQPwm63RuD0F0( 8֛EoZ=X& ni f7$+Ao_>*Sc $5sr?~/DO|ZnyE쐡CFS$51ޱp1nIwNVd5k"=W]Gըe$cOu'}ڕgQ_{zGjd l;Vnwt24sTdy^WmܕT ])gE q3xwp~ xk}]ݯan#KJk#* !A=2~E\,< {&Vݣ+uW vf~g&} hևsA7G,1`Uq]v@\ۑmv2 ewq-X"4%eͼ IR?"~d1@߈~Gs$F~s36<Ϟc ~4}"=M=r7vi6D_d\#^N+WtѡwT{,ϓpe%^_w$쨮AJVm Rwϗerg7="ΖR`] pqY3ouJ/0GF@A.` >(wP}`{sss[77g79`YU)k搁7@99׾5m9,uEA١ۃ^ gvֿv>>򑏼l26].)d/)y.n0y%GɜuN@F` ^ |JVmb6=Ivx@}cMޝdtV@ #,k˕OmB$\.`_Ɠ\X2X0qK9|_eu͊u"~Ck⮅p A2,]lxrLɎ"?` |EB!2ko7$XoĮת'r9'̞s2s9B~=H52O% `{w{|G.A`&;y߸|mK`=? YW?^@ݶ;[ΏJ-QP(iԣ^p̿-mo X@ק4~<`['@rOɹEN:9:!YHׇD0[:קSY^>`pz88]>m;3`;ӺI{NkS'oo !y[dzYېgό? dX8BMϟ͵/L_ラ] B7DXy8r,%n][`?W:Bvk{7~mƎ?evm6mK]S=9"մYv胾N.گ^$DWVW0V8`DȆg^xX=~ovq..u[!~f6Ee1NZ1c<Rb0s!ǥmzFuiYcn԰;Ƞ.WkN;н\l]1102m RT-< < ԏ x{O@?r_ P?%˜pr3ɽ6 ~C@[6oX?p8r]$L3 qu _wA]✳,U;vX=:Ge_{w[VV_( 8D1B\i%11h"Ihh" 6 $ `H$PԈ M7=+k޺x97_}kwsC{4^8#.ms̹2 9^"`G'ǮWD?¾A+Ɂ#HkVЂrkw; B}tn[CHTÖx]7(h=IV6»B dz[ \z06wOzn ψvkxiߺ3&`x춆YyNc #|G;ݓt.kQRmę< O#1aF6GUk Xp7WzΈFoo_q'J ' ԡ_G6#J=pm†>GFBn?7tBl^!Ro yS>[ R `C>2_ i"^8G 3!8F=+!~Ql H"#v\9$ixMH EI&}65Bߞ#M^&sC`sV\$ŠD]FdQƊ"CzRz5q^;H 燐u<u3&##/Xk$X-,XOHнoȼ0oBl\9Q/i {>%MFgGwa'j8oxBXy'k#oIgl:NJ"5H>Kb3,a0lmuJBtk nș4sXhwǼNg2pm92zUיy~sqvcvE!kD_ 'O{1D@bO 8҈}0i,oB^~4y!,r[!23! !PɇBB>rI!FW2T,q`!hRK"|HHQ7C=d]}$k&ľi%ZOOrwEvIlD )l>5b?Ķ{wKV]fIH;i .bXl Vr~6&[mTH$8´ym-FqϜc1fPte9Jasqv%@͉.u}x^7py{ފhj\U OkSvk3ÊEX+M7ckK{Ԏ/ח$U\OpXy4WY Vf@!k > w$ߺhb@-Am㯧E?Mo&.ͫo}|/ԽO94vN8*6z*dywqX~;L*=mܲ5PbS`rqH"Lw'3}/?Κcvr,)Oo߿?ܲd&y9Nóp8JZ*dNy#Jc|5BNܵRWv 9#!_ 1"r@HkK"MH H!⎬m RH؏!/t]#īT!HA&x.m%wKZhY6!0?M H,0u;،챱a9D , nqg{L[enIA*a: pe6mz!uP3 k2枘mZچs|VQ.㬧cɸa[iŭhsޱ7nB8%1Z{77Εe )끂QbUp;um]W*f4D5i<]S+j<'J̳ճ оV SgKV=+ZĈ }'`^k3{\WO#\n`<.vX7.z$^ Ș>yǙU.ϟī R1zm:o9&=?O7#$zY;{ (A,)*dN\Flܮҽm!Bsg!?l|8DB>ʝGU|jx2!MlEj]׵Wϖ ~ay#sܝ[ >U6u&7|;dr#SAFzjk7,_^;ac&(7f=s;ؠm-4B c/F GcVW-.r\zፌu!pzFV|i=0je66ò.kkԎud]qi4d\G8#{6YþK]ss\[l]"}H-}5lB;ӤY=ayͽu4D(?apOd]اǾG|ioաǟd%7g6N>nzI>7OkS'}(9H"<|@֭0G<~4k#Yc(yYrj̘"$MV)G=O{"J a59 5%]Bv Mvߪ)=|sx|Ύ',FY~$_Et A$4]v " (wV,BZAm&,#~ݕD{p|DzǽFJ֑G0iH S5AB8ߊ\;&#. [BR؉uD &>ـT>)w皊&wa04俛4VƇ,6-kس{I%ڄnc~US`ܤzgp'ϗIll(=y'vlKӐbk<::Q:465< ҖϛV{2Y0놆К DϐtYVHnmtDxk=$֩9X%z?Yc [:ϻ{=sK岿 sz#3aM[wQ=&-Om,ň6{c@{W{!i?zpsPli=8'x g,Z7R1dZ-qw 4k2k"v>hW#xfx|ޏ+抵Hh) J8ĉv"P14 '%gd"pEI~o#,B@t^6?GC$>KCԯFlCG3q#Cv[pDÁ8y}2YϚ;i[?}˂C%lm늜Dms&Jr a"gyg!OM'0cm(Q7c됧V*n=ܙoxC!ǥh^*# i/Z#(.6+OY@8`ˍamӊQ*MK01&瞷`>`żPX?U۸}mUqmHlVjt}uz.FGcѧ1z$lAöU%板z]p3c柭>lL?>΋aZ/!il^1Zix5I_ֆ>As)Ω8w`m-XK8nBu/nHq*/J{~4T, jB7 ZYQmr_ ?׷)}6.9r QDه6.S԰;Bի`}"#)mY[v{WE]}$zgq;sldH`s4իvFtY}X &*YVZ'[Zaڰ^K2&c5rX0Ru̖S2DP=zpӞvn>ݥ7 nG+bӰ=I _vܰ6!V n zW˞9=goK?k %p7{Qܛj=FiiqNo2^ihfwɬ77`Turʾ/^5z772w抬 .Hwg9HzrR9 ^ rio14YrEryVzQV=)SzX&e]#A` /JVw'DŽDr{1~_~?󩐓VAl{GR(tD4~ܑ*dwx{wPۈJIoYTd Yq'yFBCmt|P&դmPB4HeKUU{U -[ZwfOD ZEO4,eݽmhJÓB¦ɹ뢄%]ae۰'-̛ЪJoڬ7A<m"qXN)Y-tϻHE7Lxi.Q>g׷k'\w&;O;h05Ԛz( ZYx&lDv jtϞzUݍsӚf{ӡVaRToX";Z߇nBdֵe=jym֤9wnGn\ V>kIs5} '7v5Scs` UagG"n=?džjfٱ7WH.!9^եA4ǫT;;ڽ-I¸A`ɊX=ac7h_G+0|$n:Ɩh>R5؏}}UxճȔ\ fa"0qݡ6&MZރ; {]ӊRoE8 ]Z}!~_RP) %j\.^# ik^_THy J}hZc0?f;֛61vXKl7/pP4Hw rY9ju*cj;#[s'P¢-W[`n]:&_[6ߡ;;w?Ң ]-zm6Yޯ+n482?·5,Z\Ðhv0lҿ#>6Y-';c] =sW14\00"F'p\Ǜrv)\uךh@ Ό+Ӯ޸a Qz Sf?8k>vW2[O;^_ZzQCyY?띵lzMNOIBn5!>?a`BxCjWC4Qoh*@0Ff__ap$w ѷ~4=ㇻ$"`] [v䢤muVTBPDPȑv1cEH}O i>Ҭbg/ V[T_&cEm.JEqơhN݊L| xhysC70X{mm+bz M.uM[9%߼D~͆5EF\. ULID5;$jvSjP*[:ϯ5sxD|3O.DOh[ E'565H;mHY6|zQx\;"oG ߖ$%b3ڢ8g~/Ĭƺ[zZIqlea^L+ګw Ŧd<ԋѰCkuwZ_}#櫉 e6f.`ervUYo/ ߛ .y4&ߕwfm\-=j8a@ujWlI[o}8+M6$@?dlX2W`{@=gҰ5‚isZp/x<6w"=zbڮ:ܑhx+L iXc!?:x ]ZB]'CǛz`q}뺇 _-#XtlkDHqLLJDz߈'=I\R=??vO)l?k7 llɒ%w%"Hpj?%>s!Q!#@ \YsGh8P5hC#6 AQ>ۉ"ػ.5y\^weVV4ڪ_vV A%HQEDЩ"$ Ce a^'\>aIN>6{ބcqkuÙJ]cԫ.[hJn $ٜzly؆ϴ@EVQϖtzy xѻe )Xzli:k}VD6y{N42lݹpKKZþ= Dyi}O{TĻi|ː8yg$ eoxo칲¦AX)xlm}Gf i3C z0[N½"Uֆvk[j)`0."a=]4? Ωק2l0csͷ \ z*.`FԣƎ`vYȸ3/u7>QtҸ"J0ywo;KG|\Ic#NA}cOBP'B?)>qH2Ga-Qoz@%Qh?ݫUd#=dL~̻w; ċ}2$gˊTИjQ_x"4~[M&GV+69!lFR4#\ G=GsHUX 0z.[6&64 !l>FQtdǘ?:{Ƌ+lpy`R4\`i&a}BcXn'4nX#ݸazo1G(列>lSUlʜɵy󟿲NW \s8˲N,ߟWD$|s駯lKK7̹7 ym?97igƮ7Ez|wFT!qCu[s<]m sMY~gX]K[g.6ZnZWkuJ[G 4ph(c|w ;귡ʶ|~e|OlxMp|x]nl.E`ωԿ0?2?^ Qq9.i%Qn՚n/bU?BҖ8El}w4ݱl%?&u.#l&S7z+܎KPmAPz JJ+VRB}i]@sw{ep1_1Gd51lW;o5@l;F[5,C7} -Н+*8?l ]%S=}n[=YМ&1D5BҮ^ֿ{=ûe]6K`lKVBp߯O k9X\6._HA{t|0mo8 /w>9 ͅhQȫRAj:CE ` ,XYB>p"?x]ͫu V3Ӗ9kcs߆k5U h+"b8\Xn2z=oޒXZ[l[-|Ui? w[O(UnGaʾi\֑Br!$?J׻=ymw/X>D0?bGs ?SÅGG+ A%~m?HV71cZ9N iIYÚ*ĺwn=R }!g+r}<e_ IJ,.Szh ]b},Qm^5UUGÐ\/R>GDCC]Kе iX?QfZt4̪=Ю5a4˜w[PU9!y3̬CZ7Kk;`.̙r.հǫB?[>6}_sr-cd _#R.%Zp<5W98 "H c[7Q <|}x[ümCBMG͛!c|90m:\8Êb5FOIS!n,u I-W͹clwq;~,Ot{w9F ~i'JnUaa]'| 1r”등uQg?!nP|"2BHhEVDiwK[QE֛`n RDfUfG6yk!c>3H'u MK[ȟ 3毞 $g=sa` &z\6Zk^Xst-k]q3tQkU<6qDF+BVYksP&k)ndĚ RC=Z@̓Eڻ*c!v|g#y'7QBN־8"+3qV{M? cU0gg胣hl8Tku pnsZ NwwObWix kxhn}^l9Z 7Z|)\7Cٖ8#zwg=Y7ͬ;Hֆs+DY~-=a*=ru$&!\wpuQ?N~*?֗$]sYe!\^?=CDg~?~d,a ~LK&"^wD;B1"o.D5~+&*B<ֳqG 4M$iw:;߸{羡7%3jm"ÓX3nH[ o¡O#C.ByfgA\;GCX\oFyߤnӸ0gS-]sngH}ūt00(tq74J^ OYiy2ږ\ݤzdJLGqBF>cK$uvlmq7/DH+_Cښ.DwMMs`bTVr~7k*&қ ;pJ_EiIқоzdu֌g2@pk!){?ȼ~G{jeld\W/{U] s;c=Ocβœyt]o~oOb}{\aΦ´o^91;pkb[ ^^iιtJo-=Ö&bi(1iWǾ'k.JR{Fqhc<9C]9SCҐW(1|E~ __i޿4$ҐKsݥqu\ϯpۏbde=4/-1GDD<;Aq,~:5 GƹZDV] ź6 k qk[sZF]jnҵ7=# u kXs%Jg\%? !_{7H/Bt1?w:!w '|`~<1&! p?2? Y~YcCK^OF$\yIH%!P\K5 !TF2J$.$ !D-(8 † 2g*\DU=ZnkZiV vD.H零yK$wOwK]t5ԤMv8CvDoݰ4ύ kZIȸ!V%2KL_wM w`*#1-[ߐ.ش[n$HptQ{[;[e1Y-~`δƆ[fZj}~Ψb9_Ź kzǼF9;Z͌{l%%;~gsGYSOwϺ_HB9[6hN)(z+d=!rNI|8|_VuይpVfջ\h73#D'ٰGOsvdFp(!F^[ikrJ3d+Aލ 󈨹e}OD Y=)wyXRqJzJ~Opx󇆼=#?/g/ 1{IKrK|~VKr5!&$ƺb%Ӓr@ v "sݫh2-" <G\LH O n:2-MlGP/O6}u}>)OٰVo6vJGj7JV" _2{^N[{JB8=!G>sj9!Y7˝PcN ?)$&d`W||K9).?H;/9CbwT$Y@@"Z! Dr@n`G$qnݼ4"ЭN<ΝRR>%hQ4D vtd\ӄ^:; apHys\z6Nps7"t̶-i&pwq#lux"i2xIn^HrV(!,:w^}^q$Ety{XlKvF/ oU`C4J=LD*~ <[VFqvh3a+HTk.q5<~*^Fw>Pae4cx3(xq{49QVzd[:279`3K1Yoou-^FKL^?Osoj% b%939-rP]B!![^%1]]vD6JVnh/l! xT{)4 Z~1 D5DaOH6pMI5_Daah"nZ!b̾4 =WFVC:V\@6?{+)>k8 NR"3E 0#_p$J*Z*q+eu+WgYuú~;wXzY썡{V &.k%# 2?k&cn` 铸&wy;x%x(|yKFDCCxxtzlB䴉~uEp'4}¹6oznn{w;d}`p`߈ o͘?)7wY+xGnOۚj / jozK_W;o |7ܾ"F@22JV+^u3йaXM&T/8lN j0"ػ0lp=\Ҝ$m»9|9[1P. k."y\Ks݆>¬X}9<ij>sy6\bu)DZ2esk7;7-˾ H?%d^>,_v'B0_ 3kY/Wwd~Foe8k% i~'zbp+rd^sA;G^ioF% A`"0dF"~=BNe!n}C6=(9D u{8"ٸsw[Dpdp@vբjTg. Bh繫H{sZJ{ڂA#cOc[ e؊#U)k>ϵ [x,4Bu4Ħ"V=C扟p]eI'|c@G ;7k<^]!@ M`C]c 믢չ5&qfy36DcَTڴ5ٲ0m(x¬VK)_ׯܫ])9nnqׯ{f~/%-`u]|7[;A_Zw誜Y/ Nμ~}0]8]$~\ z>Ƙ9 { %4!>ܵgпphb;"!as4qELOyBEz]vw86?nb=rhG]zQ{14tVB(K|9/2fu !]%lDO¤wS=Ɔ|y%oW-+|ŘI;>p\;;Zsc_ÎJ»׆乥F sf*غ;w/^!ҿD(*X%֜mޕ7śs_ώ֪nnXlN&J XnVr׿"ޖc >g 219ܿB"b&Y_ə}2o l1M W[gO&9=]ҿv"pǟ J?}gLF{>F==0!UnC!s$ sG1FZ=v dHZE@켏"YR4r؄d! }Ax\ !"53.+Bv}4 YGbm"JMlG{n奒S1 w+!A$iU 9kvyiw6j9UBu$WynhЙ&׷$o+170bsֶq՛0jsS Ÿ/c8ghHіsꝰFkŒ]%֓uo}ךu}S;촆*VC86%m8VIo c1KcL?6AG{crE¾M㥼m2ߐo#x5՛]-E&ؿK Ϟg6bG{>6B})<(Fl:8 Ao]'$\n@[-w~R )DXɿZ 2X"H7ޝ.qG"Dy7 H؀dj{IؗϼX"jk5yep#MG[: oX5 Dk2&dqul]i4[߭.mtt8὆իAh{]4_ ©1wN7 KM&T\ mΝ.mnťDT^8H`OHGc$yzn bJx/X7g F?ƛ>/ ?;Tg 68>7,k^J佧D >9>-qctG^Z6ݜ: '$F'%{pm wB4^Rq>2n L$C3.y]|9<?ظ|=$YE V iHT6GEQ} mk qQ6D[vM'P*SrLحVEK"e95ƈx#G!-ۤI(d;q ^l|UlztL[ѫ8?sa|@!\ȳlnRy#`Y1l εf*p:snj^)wg̣Monxqq LZ &ax啛<.}r{&]R-+s[Gmp]yn|lE' J')S2xz؃59VRG[7#J?iOq|1s!OB:?dOeBIuǿw;ds waE<У搴,*DTL}~4"K\ ݰ'Za6Vl(D/F۸>M=6Xl5[**/8vvD sifC2R[h󌓈 o<¥Ug7̕> lj6[F"!im3]41#A_S; M_ϜvZ <.kn4scZ5ݴ‰2ΫGPo7liX w9G_1ulT2cϽ߾ 0duĉTBJ>GB^<EBK[@֑>D9@><F׳Ҥӭ-9E@]Wv6tފ4yDXI—34׻S RNlGx2ĉ¢?ÁB [ a@[w߼Q9f la^m#[ZD𩷈pizs{go_Zrga7[4 Q008BKJÉW|ws>kxzb#bb[s` <W]pd U"\͹q]zyD&|)iW ,4Bd"]p${wk#yMۜT#}dn*C#w 9D&vMB7EL])g_ńkp —s6H -{܄tx Cе #If?M-N 72%Fб&̻8VB]-x(ŵlcrE8d;mHz覑 _n z&yN]=;h aCsp+tW*сx#}]͛:mdp^( sFx[2Oy&S1BH}z" j(TOM'D8Im^690q<އ vZ6 s2hnqel {3ⲇu@z1>#X&ћ6Tc; yVGKw_&i 6gfs혣>nҴ60vr=aJ6SywpQrϵ=N?[>n!Ő74? $İ)EsVF+oF7Tl.AtTGK#Mw=@wCn&/oE%&7iaFn(XBݑ Aa&aHbݻ.FvD4_J[]zJa^ⱅ`GS|vTms z^?C=D0? \$if ފinHWúؠeC\@1W 1cs.sxXo5ڵȃӍ6GӽҸ'"aǟf^k[<dwkfv%v|59!yD;DC֟緄D~0_X"ͫhA#7E[ Ig 2HrC*&R28Cq $ AzHvDg7*aգ؄ ;&JBH0׶n (\x=^>,>w1"p@<9˂iud޵o+2׵JUQ7fU|s [ at"Ժb馋l57p8 h ;T!ؾΦa}9¬;lחqA@Jǟ{?%*Qw8wQ]^"D$=3dCO==g%D1dCIHފH v}[亟 )~QykDGr«#An8I$NVyD8\X< ͽY{H3!B ڬ@RK޻{>Z )nh #Ƽ^7dw2Ϛm5rw#$O#<~=wO;ۼ1L;qRHW~W>6jH#ޖ/̵W]mWka$rK!wQD #i6\)wodETyPݲHRV[wnDLӐyxNl7l.㠭VF7Ig#DTmi\ Z)*ľgݙ!`{C_mvsyH N<s9i]VY 0 4NXٮ= dq4gZ2WTy Wߊ%sEl.Cάób_6\6*Ewa7R%Ǻ$Բ َ~gDɦ8)>!Y;7! 0#kH]չ[}e!W]uejCW#;MQ,}0Dxl=9Duv2b!; =$B7dA}Xl{XSB_!tnBGxeD P++ȁ׃B`8q%JU& NG<;h;x RYq@*NKrؤ0&}"ICSAP]"MEV&5 | H:rceybm!( ϊX h w~km5|e.(^G:-`X6t6o=C'J-k͞z[#HZ5rBfQ+i:!@!Ј-v?\sAm忄,6܌%w// Y95kHׅ|>(_.u$ |Ms{".<⵹RXEr /"2JR6D7tP)BGċs N_ \?3ݝ-93VմGtD(% 'J ]BxBeTMF7X҆9 ymxh&7ø1 Bh|4W'{hgpE#0iR6OjZEqfnfDV٧A`سd==NM6334t\bFTe~fsH ]7cޜC'ωxuu`xY,^vDT"!<) D#ݗQ;~wGc/~x@d"eiQ"n_sz>!V>!ҽVv{ ^hYTxxo ajaĈx M4ό-C1YJevZr_+[7twΘg":_ʛ]x##|G/Ly >2~Oeo 6.H9!k%wif*m*dCJ]!1HEݜ9M渉#&pS8COXO>'gl |M)!(.xipye2x2d!/x]<qi^_. )RB~Ƅ,֤yADp4\ A&VZ1[ (yq]K2%B4!C ByfdzS1DVňuG նq c*`–V-cpb\/Uֈ XM'DEPc \|6%g#2?ZylA`]$z9Nݝ꽄t;9Vy?!`ae".9CRz;HY7!%!&\]!CnIC0_!熘IHC/ҍ퐸V ,׾2d_'Ai5ΆuG<$D)#L ?7^Y9礿xЃtckVmh3y57(~~ ?wĒ0omr΄˪x!`N`xevnDL3CpJ[/\My<^'쉑xhUK&WҾ<<DC+Twd6 oº5ҝ SLQ͊m $7pFôAӱqߐKC1ݘ{ט*@0`[ t{Pسvzeje6ذguϔĞ۬(s 0 >s7%=|IC{δcȱg~gc050k`Yvc Ocod v-sƄHBZ!T¡9<&7Où)<<HxԺ+%.^^ "Dr$siޖf06Aa<;ޗ3vto:x2E>M7v+`q7!5kX]y~G'6_^[tw 0lJǝ35%O[#LvJ(Yo!O>z' WjmBfbB >rJˡC!os(DP <R{(~C!Bic塐sBf5HH$\0!{!?/60D!//Lya CJ_qkCb_$(:wr[rs|4^E\wQEЋBpWyQڻ(]ryE (\b~l("ᢐKU:R<!t5>0_kx|\~eZI\\_A@]l "& څp r9pD^[yݏd6y[!+L<-"{h{DkMyNh#ܼ I[[k(>>M0%xs&vň4bK(S aeWf-fu}B _;Tފ(9{ݽLwc' 7|N'J%|շ~Kp^w#Jv*V%>o+sמlc]=cu9&wcCoןgWx8VӕsB(WU#VVw@w0ɯ"BD&$>!4CB.D!+G}o}so}kņЮ||ߐוo}Crtf =3"̌m?3מgF3CgѲrM93"}fߙ[^@O\1OrDDh-$gA "tdA s 0 /|{t"<‘>֧|B(!Du]oD.HD;T#b!>ɗ ߞ6UpL41 ;Oبd|2cvb-oD6hD7lj xyHܓ(DÐ/w/@v_NxvV'A}Fx'F*aSt_PhbX vM(1`kZvXhVŒ1֫Z:A'vmDSg;n#9bLۄmڝF~sxM> J6e}#VmntD7Lj@m<2w}8@W <$H80* >r.нhs@| ;Z@hUۺL8㌕s6kK £A$8. eO 'DT=EݨruU=.Ʒ*:'v[1N\6 }O{V-IA|ik͛$pIG윺#DFS7 ϺE6k<" ԫH#KQ }CA#Н ըm$8w-CL jψlk9 B=beD]y#e{VZ!~OB9OG)4v"5A"/EZ=@ 9:[s?h¶h>kÒQ,+3M;GfJx _F엙;-#~3m䌼%w BVM GyQo%+aRB!ȼP+^ (闋"H#Ƚ~ـ{"FWE_!d"^y!-RV1< XX0Uοվ]Dc 0|%_{rʹɞXID;BV:%Ǐ0|Ozғnݐg?x! i灘୨@y *FDC7!$sm8ut@m@䗕w"yI܉ nz=Kd1=R9$;ߣk=8Zʸ"kk@2&_ݧ' 2n*ꈮ?}A2_AD`y%jICFb(1i~DǾ,}Fێmx:8Hzֳxf gx\PkVB`٩:2#<> r۹ w ^o^/&s "`>Zҗ "~F~N®c# !2x}a^W ;k)&Ƴ#lqjEyW3oIɭ =G19߭Ox82dWI'# ޵,}O;y:9Y=CO\<*$ĜhhU7DڑҺGy Q=bwC@|lG4`=b^E\$ğ <6Ƙp,v*-8תbƋ q3"E=adD/Y~ˍN7,$ ͺ:qj=B|z1do(!F^[ikyްznFl7 蛦$7ߋ#QqB r< zy[y B&6!V'? &M1MBGw]aA 6ݽMތ&WH C}B4I簀ky]Cx9W"QbڳA$}d!bۇ#ޜ9xxl;'⛁ g dpSk]A2d,u? p.IQwk,QSHO?'~CsWwj CدD $FS B}gkesudP@}F&ly #P/?ľgrW+ghpĈ}G\V"\[1b'ʯJxG+}۸C_-9OȘZ֘ 5=; +,DQFT4DΈG+íO7B[{CrZIsNf| zB,omɆGi)%!_BܭS;B*BJQG%…QيGΝt;&jVԗr C[դxѦkC$ 'T {B|FT B`0 ZƷ!jlcU8v!̬;KA~0[cIY-,3 Lj_l$#Lvf>׋d'nA`D1 `aBQ+G1" yf^&wtFs)IaB$+ ˲C?}pẢCSx'h I!0݊Z~ 1b>ERz39D|{uFdDҍ#Je &m#d9)KA@$ˤa=&)|@o*[5XuyAor QePNC' K#~$ϊxc!#r>"98/KJT 5 43\I&< B\]dH@yBJs!@Q>Xpv(B¸\yM0.8t>f4dLHP!P; c!ܖ~sxy|l?9cf pͽIfEɷ=MIp/Ub %[䴳 F"D$!տ!Dsw'Gs\u(ě7XH:# J/rMd%㰬 %Jx@بO#l$ xHwDk#o [y$8P#xP7(#fI{=Q&!^ 7(>΋bm37F; G#L?m40 Džo.>=)xVD9 @e B}Fډt ΄sy{ǀHNN؛03"I_/돰 D\3acDQ91Nbľ)¹}r o Q:V1Bxx䄸!X!9@Q yMxx*՝2$YxGN/aB6+LFl!f*k),~#J\H@q"(~8DB+q9qAp : H}כ MF $Wї36]j\N7AD.AYw㺲%t<}CF TEK(YgN4#2F="$(DzD WWfwCŹyfA G&#HvlFlX(J4=@DW]KZ!cy(DsaHkFyQ/ף~ȡ Jx A{#ªÁ;!U^<Rs+ZD]_.Wݰ݄R" mztME>٠meVkD34EI=A`u6&#Hvojx>֒ͼ=F`DN#> x3n,!BTQp< 7C"]ojU y?xBxIv8ZB!l"*_y>S\yPEwRHse}ZFĹ5 f>7kGGr,#Fvk3dOkRLNZ0d'ўv=iLHB_q1#†x $P&r+UcOP .3Xى}2M gH{7.Hf'A0𰰫]i{a b>$:^2!A(TTP!r0&B׃a\Q^I7Q&3>c6VX s=#B$ 9[yn9n:; 0iIj߽)h?<&<+A`D1R~A AF?b㢐kz"C-@ n?ψY'wv<1In2;!3!<-'LK= &}wÊVNl{rKxm#XgAz^$I__|ȉQ SPd7mA(rψ_cy"Ⱥ;5OJ"ԭ՜ >mA!G6= \^ {E Ⱦqm%B! A(yL ?A[Ѳ%ƺO Cn]sG*Tč664/F[_?!۱sD8b/ 0 1!Pڿ*sIv3u'=+B a 17#0O 7π;4͓s$o>BtT4,Kz?:ѠbGL!l⇘"$$WX ⑐\vyp'"!DtիAnƺ^!<汰"?_,9x@5N~]c 0 # < jS_{(}MA`D}58>{/<:b✐wG8|4J!PM0G=驪Hω$c(1nmllqP"o AChŽw#:&kBWE|uck|xEz____MZ3A`#!Vp4tk5H(x(9tߍHs;P"o I@e# "ixO62?1#%*w Iͻ;*<' ү-bA{7$+dw&}9DM:!P !bϵGlT$9эFjX7~6ɿxD \˵WxgKsuo>?΄h< !P"}p.µcFMG]iUrB<x*ēp5"ϣ@4 H>N?S#š?)@@yDAwI pU@$GԲX`Ub#ݻjHѠidABol /C$5VD\',\{<#m`>!G'\ٯf)C@y @y x \9;r8„@ygvi!a=qg5bshzՈg<>C@g΁-L1yd"cD`e,ߟoץcMv|L 0 p`Qr`z=!_F$|iE~ N *J!Ƽ#%ͯr79+@ BpI-ҹĄ-uQ7KDѾ6xm9{<'*~^}}[\ q_<@:S(&vIbj bIc7|'cǂ(yR}%n;A`<[ ! LCphI_5OڎQ>|"B"Z^q_f#D1 0 QrD!?V~goSBO0|<j" 佡WD c‹$]Y\=7T vC8(y _"Lb!IȺ}Mt ¤.DFwX'H\EHю~gbQy=jy;gpE&E+>?=Os|Y0=ll8A`A`MF&g=Y7ˎ ~jϐwu_ 79Gv-!m!DRPZ 2Nω;<'Wѿ!8e>O9?r0yfͦ7 0 '#JNp #ΎgFH\~Tx#w Vߒ@ڑl"<@ "&Czk1T@hk`8xN;/JoUwhOHcvtErAKϛ">G#dYD r7ƥ1M 0 [wpQrpGlׅ@爐 0J&>x A a\x,`fH zOZM $I;AuY+^< ;=Lx $#}ל v4"$ װz4K8ϴ򾄂>ퟢ}j۸،}p+(n)c7%"y 0 ۄ?;8(98s}T#]qFsWq"+03!}D́ Z' T!n? AGy>7H¥l>TïZk8hY]鱛 10) 3}4\~GÈ_H=GrnZ'(&rUۮJ^Y[GS2;[!yՏjɃ 0 0w>qb n7}#Jv=k mTsCGH!Wt ${tOHBMT R^Es9VR/}0Ҥ&7,L.έk}}U`𖸾b;6sy;l.B(y+^b0zz*h(9x3#~#O@Hy~A#x#rboymaX< OϛZ ACT!MţP'mʭм !aѾ<DRQCAа[.y+<#>/Sw3yA`ح})L%!%N> %k?mn9Dsw!//C/Cʉ() z;9G=DCs!x #83𾶜@ D O 2ߝɽf x.*F!zES`J1I%!0z$6GJ] s>#$dMڈW֋bW'F`{xDɿ85~~p!@ }AFgd- %ToD`Dw!ZI?9>,^"xB.C  AQһ?! w@X σ5DުQ /Eԛp&kuNuJDcb8P";1#L$6"& c١>]o,<[Dj5(׻ }^Cw]>Y%'܇,a7ǫ<Rވ sJɨ)>$nȇ+y7+lhb`!7`ě:@?s!з~ & 9%$k]=*E !xCʼn劌ш߉FxZ<$ϋ-?1Ks- rfx 0 GF`-; aPȺ&[J8 dՃBUͨXyrACt& ҇}X!8^w&7dbڼ*B㒈Oc_9yy,[!!wD|]ν{x'ex#Zn>rt)ͰA`BhDz__",c,_.N;ymlI{Y|Y¸~:o5ߙ|c݃Rm뮩zuwmD8eA`-#J#JvOL'Pq~CH^WzB^ܝmDC,]R+]$+d~WyWHG`|2k=uxgD<b" BaOM&w./E7 $T^d@!CؖlҦ+nP,"gsE墔Ho&q\wVYR LRw{/^w_OȗQy N|3Y]H㚆Y\BaJnU4HBDTl0}ĐGk^("񱈙%c_u/yq<+GJrM^E<0տ=;Kr>#c+~?GՈ]\ 0 0 0dFB>7$!__Q/d+#%V<*aHMX C ?3wW3]8;F_Ƌ;r"*.H$#. 9"SsAD,\~ApAں 悄G̟Fs^;[flQA`A`-A`DU !K#*Zߪ~dGl9gA`A`KQr0.R|,Es To=]#J6М3 0 0"K,bb!\ cdt= 0 AC.4շ6?˳يDž'e=ڭw戒ͯ9sA`A8XV}=#eµ]n&o 0 0 mlTIfͰ=vd%v{DQ'<9Yf 50k`YGBp'Pg=وo8X2_e;PϢk֬Yf 50k`r I,?YVyZch+(Y&'HvE;A`A`&<#J֮G΅螓É%.Kշٿ$ZI~7kߜ7 0 0(,fQwX,f y=He6 0 0 ;frJܽhhrS3tt vt?iaF \yƌA`A`AK郌k6g˿D8k{g> 0 XS⚃) Z&{^FpY6>Zc 0 0 AFwfwdgz^A`A`A#\`A`A`v6[k笚A`A`="YeA`A`A`X&UKvW_"9= 0 0 lk;/F; 0 0 0l6,q֋eMC 0 0 06A`A`A`y$y={ll 0 0 0l8BLA`A`A`VzE$/A`A`A`vÅkS2շvd*A`A`A"`O#A`A`A`v"eo 0 0 0y$6J}JfM 0 0 "0;( 0 0 0E`? A`A`A`1Tuq:A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`A`AG73k f 50k`7o{?3A`# ߂A`vB(O_A` M 0 @QrIȌ~"0? 0 !0d 0 vh:A`F A`Q2|`A`WQ2ddA`Dɮl띶rvo8Q2ddA`Dɚ_37M xS(22 0d_|ǃ۞;kc>l#J 0(Y%DsoOoZy
l6A8Q2ddA`DI~L(Na򖷼e%SOw+oG\)rk>OlIğԧ|>·\׼5ҏ7M+6oc\;~ѣ%}w4'ϚA`(22 pEzd;Iu?%gqƧ/ :ҿpY ^W¾kZum[+{#(٨Z;X Ss 0'#J 0kQ._'z||޸ڟ{_?yv4H{*[K YVBJȵ;(ٌ Yz7_tzޝ;kiFw,imbx^zJ+JY{hԯ'4 xJ*<)Iv6.ö֎cvO LN\r+6^WO˲s6"G#J Z*u8l0,q7 j(zȖniw>%CFA`F6.v ].pAnF%1bm(o% KeBrNھ^GJt_b8qv%CFA`F,~sWIBC/^+*JWw)^l(Y%KFcC־k}$F'бeF A`Q?c D~mBxsFDK JQt8oP|=zpM0ܱ0 %CFA`FS2^>ʮ= i(22 0dz$֫^Of;t8!# 0 #JIX>.d kG wl8"#J 0(9:h [ ký1c PF A`Q2`A`WQ2ddA`DɮO 0 #J 0(>0 (22 0dWA`%CFA`F A`UF A`Q? 0 !# 0 #J 0*#J 0(՟|A`DɐA`%A`v%CFA`FOt> 0d 0 ]~WW,Xh:ktnX?OG?ic- G>BN9唕ڷ]]v>k9S?̈́7M+lxzOp;xwa[kǼ{7U;95Kl\[ gMmvvi}>5yftGcڵ}k*x< M(22 E AZN;:p$rKʗl0Yk^Z"YK7%R g- ;hqRHI|'\SlJ7%=v5%Q5kpd^ν'THbhzޑmQcX#J}A`?"~ޯ'Jnu%Hb]s<*yCNFDH׭4gi#[K#ϲV$*J*vxl^vPV#[c]SY;z޶9/Hqt],=KᵼnP9Z[ڱvlXqoWE< u߯NwF7:jQR|8p-aGכ{kmiMmwy6ڽݵzKLh뽿Fd/klX+6o՚hԎs\HKzAub"b)Ǝl㱯c?~>d~ЧA`3om}ԣ(yCZÉo8mI{zSoe)͈0azsp,khDJE6+@\SِR^Ykx3c}SQ)> !~K/ڇ>tk?%-yN z8Iv GCz73޽0pXdI&/B*Djw{(ȎͮڭGk߱(ٺii~:!=92wwW7p~7+k÷khƳ^ 6ˋYݍfǶƵ]6kzm}8q6 }jU÷e6-CZygڱ8kվc}Q)> !~N{$$oV%K-D%YlmYL?R{K67zy9޽0Mǚ~kj3kg9nx2pw)s7zkH0c9kվy#J}ZA`?#~N{S,cqK@Uzz#b麍>Q eY ƺ^e)#w/k;m8Ǻe,I~׾Z\[ﯽnmk_o,G* \kb߱I(blA`o_')J$!"EknXF녭i7SeHmofDm,Qzv{\Vczc=cYS%knF4Djm9rl۵yⲏcXpo$Gl4 ~F`~ ILls{deD~c 0 [L˃ l}70x096q鈒AA`l'cN2pa~e_$L!vmFǢIENDB`$$Ifl!vh5555N55#v#v#v#vN#v#v:V l t0"5555N55alyt $$Ifl!vh5555N55#v#v#v#vN#v#v:V l t0"5555N55alyt $$Ifl!vh5555N55#v#v#v#vN#v#v:V l t065555N55alyt $$Ifl!vh5555N55#v#v#v#vN#v#v:V l t065555N55alyt $$If!vh55c55 55#v#vc#v#v #v#v:V l t 6P?0655c55 55yt $$If!vh55c55 55#v#vc#v#v #v#v:V l t 6P?0655c55 55yt $$Ifl!vh5555 55#v#v#v #v#v:V l t0#555 55alyt $$Ifl!vh5555 55#v#v#v #v#v:V l t0#555 55alyt $$Ifl!vh5555i 55#v#v#v#vi #v:V l t0$65555i 5alyt $$Ifl!vh5555i 55#v#v#v#vi #v:V l t0$65555i 5alyt $$Ifl!vh5555i 55#v#v#v#vi #v:V l t0$65555i 5alyt $$Ifl!vh5555i 55#v#v#v#vi #v:V l t0$65555i 5alyt $$Ifl!vh5555i 55#v#v#v#vi #v:V l t0$65555i 5alyt $$Ifl!vh5555i 55#v#v#v#vi #v:V l t0$65555i 5alyt $$Ifl!vh5555i 55#v#v#v#vi #v:V l t0$65555i 5alyt $$Ifl!vh5555i 55#v#v#v#vi #v:V l t0$65555i 5alyt gDd t7>\ H*XCAWykres 1#"m\a\PK!B1x-[Content_Types].xmlj0ѵDrr(ΡNm)imZ?h'yCBNB3H`lƻ-y2pkڒl/,$wP# [W3R;,YRxUV"4>Zh[-U? ]i`UIhȾdLR|'+4cldQ2i^GLQ%Fmy2vg6Ŵ,l Y(Tdx7B3sٜSGؙ7n|.Z-]B.^&7 TbOPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!U*drs/e2oDoc.xmlJ0rw݃Hh"x0&m dn$1_?~>KQ NœoO рO]?g4%oX"TkB=aKcDjk$ C=9ɔ4^ Zڂyś(-qQ1 Oyrz\p};ۀPm,-j57V@lN9`׀ =v2\8#bğoVߞxPK!(Z drs/charts/_rels/chart1.xml.relsAK1a""l/* Գd66$ڭ(T,x{,w;l 5H*hKF5kr 1p~xB'K]ʓʂM&2d Rd Jo+Hl8b6+-XZ5}8ZAyrB R2,?ny $GuA Pte/z>|`<]ϻ &ifxs𨭄~#3G'PK!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.rels 0nz&ЫXIFooЋqvov1ONGgYqh{كYRC׫La,Ų!F@3rozHExNXP>ݓl͉P5ɨBf#wT= d6%榕(W1䂬@xBqJR{qtZdy-KʕBPFx@΋Zc0.'=aw3;P͵4YU(FZE6?!Ion|OL[aԼz_Non#`+ S\x^\qb[ˈqA5ʊUy%Va΃erMMʑ{! œz-Rrr*'`k٬1)Hđklw#UZGk(+CuZc\l._7N>9eIx!&{@Pw&P1FH:Xɸ1~lC*u!(ѶnZmgQe.8ZD~ N?v. bQ8M1b;j䧞~M=n| F <뇉wC9Ԑ=1ղ,*!)y6,6v9mt?^mxdW'۽ntp>@DՕ BhdFkIIRN@}zNf!|G'ޙd8t}F;@3Z'1yrWHSmtܪN͊C믙ATwBh+B@Z&g}Z9<: 9LmvnaY?.>Ym/*xl:f,`4pveYk % 2kLm7Cgc b8i_ JKBArOq?BihEN_;[K5.H{K"km%6Qذ S oȌ3JT AE欂ۅd}SIdbJl6r_RV€NTK/hQUd pVw׏!GYG-zNd{*"Y@RxПGoY!-N,M]iۦg3E!KUBEwfvf܎e+T {=ʶk`40)u(=)z Yp)ʺ~5$oi6o5czFՊ'e!zC6' kn ssRC7@SaG7X1DcnӬ?{C3ep,U2H71yezocp; im4DX_w$H݈#//AZSDZ!(>c/b/AQQ60!FAEIC^ 0 4ro*wƆx( il2?&sR?1"u,] }Xf_ʛA\R2uT_s}UV>AKQVYEtqȇM"j.m=) .=Q S@ckTX(g.|P67%X G;{JW΋we`-%ly?)>&%pG3Oyxk@9䟝yꝎr1>!b-4mi\Nyt˜6eX/NVMkej? _ւ]O9NsŚ/O!8䛨 |y IP?_z7TBm$Zp?5YHK^>4j䩐o99QA֞ g+MUlb-5-!\2aEg<~|:P{PW?!ʾ@k1W?8$BIdV yy s6 jr示7߾g~B*ެya!ze_}Dlړ:< rԥR[Od_>ÏX-*L!Ke4y7?J M4m\O$ȫǔ9= ʒ^zL ˟ /J ,*a%CtOuVN|PiS$=} o[YJhITЧ&o?ܽZKV?,7 Ffq%e\jb3&0j0$;A6nCnoss? ri]PJPMCz6/}&Uad:W3Lͦ]Rסq'8+YJ!E:,N^}З7n*f<"d̨Abaz6%/pxpm2SFT=WV ;s]寈5EL+MVqߏ,V]sR*OG׆ # {LMQKer}~^ȯC7U- %ƦW) eЙ+?ZCqWg9z2$jOGLU"5/#y†cƹo#e,(`]=2c+"{ONb?%t;Wwk%&D s% g3NaR"]uxu-ۖys^7klNu;>zFUA[د!Z ˧6e9-=i /Ttσ(L=dw5"`'~ /34zrʈ`d{XbC;dZ/w^a_ȯ+XR%7!VW J4z1{`ݕR#7^}5/UCJ̔GMTF_HMR4)AD0ݤm"~ oVسnΕ S:[XNO^J'9k#/5 ή! }Qt S<q,?1s]{^e itfOȯ`xW~&>AZr a\cd %#(nY9DR$%JxAa Uަa/J3zΡ> Gs/;{BE}FF}6RJՅ3LW\UC}w}ΐ{_iR2$KhH=pnaM.^Y,V_`c rj[^0m=leaDY(c>C1Wꑋ#\ldd d5}Tsΰ`㼉٨%Ԥ0?g]x>=tOP $i7z+W y6z.e/mbԨp&@FRa.j!6y eawBV}\EO[wY=(2Yww{AgHWA(Ӝ/Pa.LT8Y>o|[ Ho|x#'KVU;Hw ۷a4yB:b k>T# :_eΰ4/cúj.0-ϾB8Z \IBO4ͯQSZb8KNH~حxh$0jf.{@~mVdm_\Oԏ=J(j.܂̈ʆ2pU^9vTW=~tŵЧoiaWe >7ۼw'N5"ن箂S^9=_6, jYK'8/LyҮ>Z0x cm/mjN!dx ĭJ6}/Q=S=`,//>Tnڄ'VEUI./w=wmWHg)f4m֏ <6SDNZy/5^C821nvIJBRgfe7>Ifäc8p7:؋ݥu#yU=+';&Q 7UݭF}r=&I| v] K4)e9(LA8=kIδjE!o vn~U(#K-TX dN܎0SK(!ʰ~CFIBm5.h^<г˵/ks@ޫaT讑_F e2'_/~ 8:+`ŧ\b, qQWe=` \-aT讑c 7l~,;ox05&}ۈ؏Gco<296t[SF:BJ] ]yN5GdAdXDddro- YOmC-Πg,%AYu&Jca4[)sf3{A͇TZˀy.9jHʋp ེʐlHyFNU0Fh_uDL"}+Tŀb;Y .[%)ZdG l!@ l 8XIo¬"#eWunt2Mw]Xh?1|['?VWJͧޥ… !qAU?԰|Ə(^/Z{^:l =>988(W/u10tLFߐl&a} jL~ T<(v} G.ɸ_LOT3d¹ǎzcjszx&&72+8 YQ MŬ%_&xv#hOg7W YGP #S|[0\2U'Su,[ O »zS]!b:+|* ֐6+61N`ezL/b%2y/}g?f5Hn0CG_tm`!KAڥB5ȝ f\ s~sȯuY:i&)߹r.-cY;m?ev !ºau|$q6t{ :gfO}twsamb%K^PlLȝ:X#uʔa\8j_x+, 5nɿIK?;Dchsi`}N*nOw|MWE#%3%Ky[jB878XYO6T*6iJFK[گSCnh3WXA֗yՠegs^{i@6 2Qa#Ҁ;ǦcA[7l}umٙLh !Z`W6=Jtbl9*+f(JwwZضCZ%m˶;DVf2`pAg֊~ڐtY :ǚb;_;xDP}ZXѳ}sۛZ1򦵍Qc`!,rq_m'^u3Mչ63 WK]\u\Eh۹yzt){dSJTcs1B~YGR\t52o2Ĺb>L+L}d5T w0K̜v^GæprIEsA+Kݳ@zRk[lU{Kﷱ=]^ha:Yʎ_;Kưؔ*KJ e-d,g|cߺynݳׯ. KUfﻫ. $a@̴%x/q:I},ﻫ.C$E1yoyG W|>ofgȣElN>E;y@w̙=U2v?l`0Su67z""O.lCeq>Ob`GRb݌ !LVR |m JY/o$zsLS=\ 3 >YnzŎ |aR>2Vݘo_XH`;I;@, ^ Phuj-iIro&#yǸıԌM!%fO=c֥6L0k* mY Y햸S䗘$,Pv刲BFaM )D0w1{xp||6= 9W*LVeC[WkẎCXǚQ a8Xc11x& h_+-MRo~:fk]`b-P@ݬ&!aGJeto5y/d?S')λ rz};6oR%Vغ ͛(m.J({~p@i/Z_kÂC2X;4-W-+ $6{ .*f^-(7}FBdW_-&t{8pz;)A\g#*6)Иi *{z/DF ix0Z0Aʲ?;,` blBpuzѻZX}&[ kڂ=?as1fȰo} ̓,~}_nyȳ% ˗Z\fʯ~t`\Sib s^n56tyB+Yɣ=@}cN0Xi|h|X+0\a h=O 6e Psx}[>EVPga~mXC@xe(wSwXGoWd?y fݾ2\~Kb2a"4 5 XXSLkqsWYj%ͺ]*n&Dcۊim ]ul=TzS>4?.+c.veKk[Ϯ :h^2u h5^6 6-GFv ^aVNevfiӯ1 ,_ bb[d-P:䋣EU' F^l#+kw01ɳ(>Lpn,ize`>J r]yZwىY0.ڲt,\[fw!uzF\^/rXc+Q2e:e2lI 2-LBs9$UKF^ZF}M3V'kc ʺ͍[}U)|؋`X`1Ql8#Ki4`b`_IYic`7nu* <{K+gAio5*oa`6^/rel bځ}gFe+޵Ƽ^/~e Gd^in80[aDo.fSܻ8^aC}rrM B9O?3W)ɱ (;6x_3bO[ipBe3q9Ϟl!rffy%Q 鎛ݶg psZBe4ЕXa_Gq{ Vv>;K X\gs9N䟫U= vzɀj!]1vfޕS-Cu;FN}޻og 1&!3832"A;oJmU!`@ l<47ب,gW 6 Aa sL 2 ;L0P[qi߼LBF1=w{<6h2%sЪQY.0/sŰv?E߈֒α/k=&`E^=C'# # p$\zm s3GĜTƹI%?u_l "\tUy9Îeϻ"\ayv_dS9< ! cd<~ k1[-Sl2L@Xo}]acDA;E~QlZr#3`7X³URHf˺x6%_Cߐ5.b*Wb/T*<>`KM!a@h/%Mݰ|91~ҡ˄1KPHYfaB ֲk1XŴO+Csn#f K.Ф=`w-9[(6E~>Y'ͣ `]zC~3-b͜: ϕ k+W%$&![_ m};0HLKk59jh-D)%W@~iuub䓏(ᡜC=km28k̜ʺ f9Pt84#yA/R2tRi"NGl\g° esa-g_cڎbi!(>µ%a[ҋ12ṘA~Qjpmlǰ֘^4C#=kѳYwfώ b$' ֘ |sh;G~uH$L'`WH3vb^ߤb ͼV.B`X1!^lLHͥ+u*kqh"zz+#!@h`ń;&cG9yeȯuڵ]l׭13"H}C=/) 3 2Ӯ1a,62;SwC.C vz;oawx]65VI3C `Qjc YtG)[,X8,2nšA@.݊o0kb#ה Sрx8NfTSYY^`ǻwK>rzU2y '堰kdS`~A5 Xhm@ B#&(_Ex;zeRŒb:6%X>3 ÕMJmJ%F!5O{aȽO $69y>;4`LœYޫ--WL׻ZbNJqa(",c<aCӐ,`KɱO]LԶi:ayc;BA K4 o mnK%%- UADk‚6a=gۼ@uC蕂rg쎧+}OW5vz5gx+*OL%#=7x }o>Mv;`~r$\²9c.bK* aaX()=O^ڢ61 A .P\+Cc0 KVNZZGfI`.XGj, %X󪱀5^3- /N;䟔sav|ͅI*2M8mer=(1 vi3X: +m9Tm˱F~X6ObA?Xܱc_!AX,aGG}sJ,>xjx,*٫CCeS-!]džN`"pN>)6># {V ?Ž(,El{ N7s}T^1$e- 03cUP0{Jy9]D,8&-| st@o_o}^tbWM獊O rl]S߰^gLۖQWcoxvdU_ 6y殙ƢwmVȓh:K5vV* _aw*'94#.,Ȯa[a H}ض6]tmu G,ɱА!S'xwhQYP¼cw(WKl- +CGU\.FÕ..BPxo>t:I\R2Ҵ@{8vR{DP-uAS63 GǎY_B-U@(>L[1>3$#Ǒxe`>׎D9kv .lBQWƛF\?b Aa`a (2` Sx>FQ%,+<> j31%IgQS=ij@b+;޵A2l-d.k @ΝpQi jRՖ`F^9B֚iyshG/u^#a XiswŽPx 7TjIty}$dм0ǔoG`CaH7gt;av "g\`уN#2T0B0^/uaה&LT ۀC0w+Mإ3f C[<R ײZg-oW&B.knPӴ^d[?@b3Z -F6xG)gݠYTD?'>Dٝ(?#W>򚱳L=sߣ(\*jzoq*M,xš\oF)lha)Ao {rc:z|xg8TF >@_77ݝyAlBP)1*B@y2Pȯu8Ս`. lqd2Ϸl@zNZEzP6kϳ6l=CtV؊}.d =|Џ{ߕ1x\}pa;垕:|XiY񃐿enQLOS5XQ%>SIW}[]k/5b% kVXZ&:lZbCcs~ggu㆏BPt*KoֿEvfYZyn2gyvil]V݋C#kXgrm݅"6,| C_Zqy[ޒߊmYf9?-9ʨոɛg#v!!ت97993v{c ^m,PObQftn̟c<7x^rТ~jmdÆX7svc`2601ndii-a+H+<M7Zew+ݖuܶNL'V<4] tqTraHfP:4 1 Os4wzY9ϰ?5|4cGmz~J<삀kgL;Lm9WjN|yXX ;"H, uhdG+$Ksi#XPɞ%mcΡ"k/oMkbom{)Ы/6ǙĠ`(͔|Y%%3,K\Ѣf-*٣_o59ʆdf/$˶ـu̾]s]N!dmWJu,Xls^ޘ9~w6r͋_d4V֧:X97Od.;IZG]q1f dޕ඼q1 \ly!>rXCf+!/5!]l`}LalKbXGMR,in5Vb C3g?$m]cفe<y65<}yhdDoR>8]5I G gqlN,5TXĚ33!<7F?俏B`,3%]ޑl]r-cC SƷ Sv?|U"析3Ip P\vE_;*7-?aߓ w6w\OGnP)[U k={4MƦK^L3g((R}ЃJsEԎ??mCcɯh:4#oR 3Ԡu vȿ6H9[ Z͡^Ytoޢ[%]ؾ4`J.Wސ_?yP={-1Gސ }odre*K^G XS7 h8XƵgi%F?rd.Xqѣ.ej_^ǣ}s35f_Klۧƒ1n՟Ӓu.uV޾tWȏD1vdHo{{KvCɅK|n=YKfK-|,rff6V|uhXE|a52D[RUkZ?6bC54[ō<Y|C1X u:D:<u陆,:ݑr6IY2C+$X⚨7'ub#*ؽNB[>aK#]U#,FuQSٔР|ͧ hIr>G!K+L8&uKS9mРx4;\f<oV{0 ˆeDxb$ݏB~Y=۩mp{UW _&>'bӋC7gSИS '(vJ.iȯ\`Q@"lyĴ ]++UیS?Z14.I4vW7Gա!&_lل=շd܋CC'}q$Ƨ=G gDpC0 T,c|#\qk yd 8xs-5funGKパD}&e!gȥ4>_TmA5|w[#xE~%VՕq)x ߉ҫ)$pXێ?1ȁFݧ`unbo0N K?ְz hPfׇƳOL3Vȶq^>> y =?ckX!HedSQC#UZ_b?EU+Օ65P.XGh|cY'E'6{c1HU84}"ࣄQR<}dqj/w mu:A`Skq@M3`}[LMZA`2^UvR[N}uG!;2;Lr\JAoA7 oׅ 䵳xuh,D~ :}~zaE⫌c!5/}/rxҋ>iiYhro e7.;7T׶W^}'I,ޜ`m%AG!gbF5=iR|C+kZfufcv來) WW\&rM%l2"3a~o(P`m~MV DJmώy,ͲYZΠo0v$EHax8 OYEpIJ²,hb!:1F5՜l)4%]PI>$>PѯYա!13sʜYG"Cz.ދN]_@4&:LYgk?-"v2PWIʉ]ʡޑf\ҜĦ{. ZA9\ k]kЙYONޟM\Ñ_ a. Qx"^$0Ujzq/f {݋Y\.K|,cv}NS󕤿>W WVEIw6ި[Kaܟ4_E >֫C#t,l\[6J5/}cu ^aׂڏ^O+.3C{+!ċbgtw.>~:/5CۧFs3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3?ֿ&#IENDB`PK-!B1x-[Content_Types].xmlPK-!8! ^_rels/.relsPK-!U*]drs/e2oDoc.xmlPK-!(Z drs/charts/_rels/chart1.xml.relsPK-!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.relsPK-!3drs/downrev.xmlPK-!էBl4drs/charts/chart1.xmlPK- !ߔ+L+L drs/media/image1.pngPK >Zb @ ?.hk(,46 n @ ?.hk(,46PNG IHDR{XLsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?yIDATx^UuKT(%*)o_*"5("Mb75ƮbQ:z{,x8e9z=y]sgkk\5 4 4 4 4 4 ,{׭eiw mK$$$ll.[#Qk[=+,j[죴2Z:fh(|+iw`f!99$jI"A@̥̳RAv.X-TMKr)duKQVpyKd?Z.M;ĤlI7 4`<ƹrB/SIn)|Fl6'aSw_rnMM3H`%3ZImmI`$ߋn[o,nrM跾%a,ۦtT{w&+|әe=h3ѣں&(h }K´5ʘl Fh婺Q~P}cc]ڌCdtld2LsUtezx.d9A7XV=}g/lקz>yYc_g^{FveLsc{qw|t1KnKW2L7'D7]tl2]3}bwe>v똮Ît ;;}t1$0?GW7/ஶ[dphzṳw)5tn?GVm(zM8ItXVeuMw)]{i 'LeKs)k!01c+Lc-;.谲mm ]SBK;8mogS<Ԇ֐Aeak3=q;>zA`!U.پnO~.g5@wV_LAq4mgV B{]\4Askl= %0$o8x؅d]D=Oq&Mw:6NygAW'uy7?ͥKY|p d>X 263}7'k#\d7]\ {Tskv /{ÌlB癩]f~ևy9:cff(A'Z 1^:W3>HaF]t]n?2{V5N sit5ۇ!yj jcT!MWFj+TfLJ;[ a70X?g:g?,Fj|߳aq^9:UÎl=oUP"nawfT|=-BtLJ8쾴L&=&,qs|01L?Lծ)mr.i1~7ao?T~s){ol7[יC g7we}dM]A\y9:[g] "Ӗf3lXtt~rzޭc.^KѮn]PKk2e):캋t}i_5 ̹qy4a>}vǹ)G0c30}j-i>Z3wp mر4zmcWs 'k̥v|f|Î0st6N|1L$0DaSi; ]1Y6U&~3 &O4iOW_V03]_a+|01욉uwtiƫMae7 hϿՙg @k0&Ls]\Bdwp6u;o~?StjucS(0ߕ a펻ߋ1G"a`1&&Y$0ۗ pp 4Y.LiMcRMCk2Z#6Wȴ4 ` tN塺Mo\rϹ®V{* ^^[#&6GL9M& Ien=nܖ:dsj4a =mh،%0gf,9wr΢[Ҍ= ..iRStiW}Z[{OG@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*ۛr&.ݛA+g1O[&&&&&&&&)$.8Eh;t`QYS-Fsik$$$$$$$$0.I3߭&TƖIIIIIIII`@ ԁ.vNaNοƖIIIIIIII`@ tfZ®qb0/TƅwvMMMMMMMMs@w"fz6Uu7WÔ=lsz$$$$$$$$0KxωZ|qt:lZ&&&&&&&& \'6w`,2EuG":$$Vd*bޒw`3f0ȭM !.,>mhe4 4 N /5q{|||>:B֔#Aq6|i !1'dX^zg7ͽv59o6ZK1fk;߹W\nccc 4`C~޷^L}@ ~7Ow)_c s}{߸q3=܇$9 L&%00 K3]/ii7.E܀q>#6 & ,,vecuSkxH`-wc=vh $~|ӦM{\rI`_}+_}_d<؇eo#H_fMf$]Ҟ[,RW[M+B lX! T}a`9qꝭi gP{$9H`:Xiˋn"M$3ldz 4f{'?vWāw饗.y=Hx 'a1ҽ^?qg?YG^}H4F;S(TO/ů:8=okx%A| rDrH{un{it.v[N[zz*s\$Z$X2yMb~QGh_c>`6>fCǼ oA&cE3{7S'N?=9.<} gov紫38<oJ؀ߊv ZpSI``[zJ/7uf{8O.G;W4`Z& QŮw=+Z5S(<΁x6~? 1-_kOӾ):⾦ g>>F(=X?;#zwe<1]x}8Q'u@1}r:?O~W1u?>s+{/Wk}hF=o:p =ee9$ ixcRFҞES_AC(qTϞJ @.*gg^+#7%٩yvU2[7<`狖ɺpˉt[F GqTZS+pi-hn@?&Hx&{cҺ^4`9~EfhA s)KRL [efQY4^Y4Ckor_Oy{Xq1H+I`%0,0E3#f?}鹔y0.T[M*%+y}'M/ h}@!-M!Tt=p= &$羣|JϬ-ʓGqRE.zH'?u`kXuk?wC̔1MJƕ6 Wڈ6 U+}y|b67]An} ȁ0&`{ Ft?{s Q~`HsШl k:G:| yWGD{QT>NQC=eiOR3ٙ밷|M+Acy 3+$ƥ+mZ{"ak:e),Υٱk<=t]7~#C-!mPFE`GWa(]e20S1 2WQ&.ehCi$Fc3=/ie):ҍ?؅K˴$0ZStW, Wg?kO ?BH;#Y\W? t ;} m >lMdF~^=a- Y04FXJ#mJI}pylzњD5M+AQ Z#L^,.85`\<ٶ_+Qfmx>י͟C&/i0Nz.雇i y$0/| R84@FEH( eƱr 0kdʊx>_2~5?iZ ^ҷXhBjt(ơg#8 ?Ց߃8o:z|WFi.A, X,S4xi*t`Q2H[\EsyA4OudYҖk\]bڿu;pĿ,y G06 /aA__& g{z`U3VkZXߝ{M }훗A2+p\N'y.LDCIXav܂Dt3xd֦ FQ-Fr/%mN^qÆ iq9,|p4{e k;eF /VKψ?FMI`" n~we$b!p@;@4h~ow}Smh]YJKBfgeK :+6tV+,6| $0s|;e/{ K-erwg" ;qRͺć _c}yD6OA=}3#0.[M#@1`m3XH9q[A@= n ?{ǏmSB#߼wIg]tab^u gZAgBXAHy[xK27eyqQ8zq~RA^G?"W&ct!(ykȿDX|smB=cvْY{.|>Ӌo%ЀqejhX XuӘ>_|D=`׳Lå~ރtڔx]7fP*5ͥb+ S^ R|Fz>O/N2f.h!7ϷQrf!hgRG#E Fn%S;pHF'd $}=%}}E/Ny Vgsi*Aq@FEv̀'VrI`euPݴi_2>jWp`=i"M L2s68з{mﹰNJXѦ,Vq蹀`]UAœ˒HrN@)}4L# P>#Gn2@bK.S XqS]@d-0.L[MK+|~ݢ|JSb`t?O?GWд`i> WS*(|):)warenwb9YP$ 7*'mMMsq^ =/Nk+s s#+ݠ D܂F25u"q}gwMf|LQ=4o<8??>m;>Fo>9fLnil<'7'ؿHs[ivMd5̪8Aޓc\?,?kה~̑eF>^|W-#ST&h Γ+VzI`]xeX@9L hhh*$MB!}>4Y1-{BϙdϦHﱰ:@Y"-;6}/ b9YŵuwdE[ P@ꀄ֙`;(Z` LII!4&(SffrF@#-P@>eN}-NN^B-J ?b.ζyI/7`\RGSN]yK ,IT;? `*M!l@D=:(Hf?rU.$HQ({\ mh42q `@kr"/ hL98%(=dPer/4@ TLG)f+[=򁘏~[qJpK@i?s/>}7I!K9~oR+x44YAɅd':)qWAfSdq`V>l>ؖ`Hݐ)羑 .sI``oQqiGʻ$07 , |&@]`0PZE%0[40u=W['i8∾.CKi'rʓVx @RF{A@T[ 'Ϋkx'~iNnqɳE?F1u~>͗ i_= ɡk[R^n7{ctX95 ,+V{XFXh(c@Y ( S%(gP s3{ߝc49&47N!R HS[&d p ]`BGBdofV&&72_cVwL5Ȟ+x:ь^;\7fL 0>Ѷ2l/ >*chAvnqEo2~q}O4O}j8wtƅ2W 4`Z&Ŕ2b9U2>Ytlj`D8@ Sx:҂P6@I(Hy v+0eh#G@F\O{]-/ fuG+eF/C_v)n*hMwr bfn1/~*_k{Cf߿D Fftk 6bPW{9 1EcT)Cr2^Bfd?5drd1sA${,|ndh [y 9˜y` r6?ȺL6z.24_g|kO!HXf~?c)@׻r/b~e-ۥO8Gu)7FN1u,!A~:yw雑~d&ϊ3Š 4S%=rj 'tfOWB;[0&I`$So%k׋fa|{Y7$6Z@$A NM9 JcgxP -e``N`J> si8AOA]&2^<v(283GeĂ^r)`Y[~4cNn#2+Yul(+M<L/&)-*!?Xw0Vd j]_4㡎]&|,20AyrǭezܛD[ҟ[c5^[ރȂasx ?f<~߉y)st>ys)nf>l;7` eS炬z@ۅ. _p՘v Ulbk8&"ʾ{O|O5ZR fe<"O<ߞ,Ҕ%(O:6VX\9 ,kҢl #_?,`(P ֧Q@U W.Pߵ'$|/6{^8%4>tKz_a-M_Q>sSU $A P,`cyMIZZSu;y=y0*O{@v*lA(-fm(36^҉aƳү(#hEd1>U'7s r2L.ms|3hJlrb"6x>͘qb8u>)cq\7X X"pTWc`A`׹ٓQP&I=oXl L;Y89h3@4XԢ):)|`,eQ|^^ߞ=)@"hޚ,rcxV.f+2߁Zd+˯Wł,v2י-XQ<(U&M@+,p 4$|i|S9ɼzUIQ!3A=Ƥ`s)V^2$ҾQ ­ 0yʬ\"G,3uDLFq/Gケ5j,\D+|CLKдOoC~A怹j̡گku76W_ddmck\lcyZO2vJ홶l%B\e)`Ʈ&VFz_,=]Vi^u5` oy+`qރ[4J[f,ˢu턾vɂ=!@.0zZLwWx6, \;鿒EW1kMŁr@zM %$Z@ (С5accZx) Y_@Lg ~A@+t~C~fWEBH hQe$@p_>wNmwo*r)dv0Yq#LkLO_[g7뿫7A;ʄ]@doj,xax?aԜ:X# dZ!Fȫ@b|lA(׏఼!s 2Ociʪs'/ZDڳG=%qr7OjLrSlEmwK$$0_ ,,Ҭd}Gd|] Ih]2`'עy{tZ dqk]1w:t\+(wi]ʓ)%X귈2Yt-i@mԱr@N vi -#]-҃"OmQv9tHK^Q{ D`@[OE>pÔx׮}g -eJ.5^9r.Mao#PVihɵ΁'O=!7o9Th#JM'wH?]r׾Hp(o}I{M^<{+W@plRT.``ב|>kalY+ܪ ㊡d{wq^O.A4h0.u5OV/VM8OI`!%EhMn}FKѐ|Bvȴ$4FLi7V4j!{-e6vl>]g<+ZWĔf͗ŬVi- Zފè(K4_w:ְU:+HG2,ڠ ]{Ԙ?O_O sS)h9BtvG&^J0uRi>kGM!ohuk$V]}Tvڱ>e<2?4ڷ27v+zIK3_W 4N׾\K$0 ,, xՆ{tE\Z,Z<~-rLu>Ŋǩ&ZnE@ў3pfSRA-i mYAc,h>C.2,G`N!7` ձҗW6~ǧN{޺wԱ*l e}2iɠ |'J`R9֤޵iq\OLiz.e:k;`ws`[Ҿ 9G9\^P#(=Ư켯Air}}ʬ"䓏W5?H7gw~>UQ /g] 0:o? g!띩m I`>',('1[,T"X'X"(b6@aP+<=8689)e]&/Łۧ/,+F|ru^øE~" P_;gqf~tEoAE92ē@!p;O&]ay }Li%z~JOrLbh-9x,71Wq->:S#k9RҤS3G>{?ϊ v C 0J6%͹c_\|q?H70t^ra45+wCMg¦ uB4`Z&A$~\rgтĂ,̻d,,8u=gDur(N@N:ix3c>vq}`p.t>:yK`勎 0&0}3AC:̭@+Uggk॥e& b]^h2+#aG:/}oi11i vij]Up4wvAru}m%I>HONq/K.,/L9__0g%t̃kg.0=G|MQQssl|Ō+d}ƛ e?~TryDQ'BYi}'AoΊ,m7k>ZMyF2iw9x3t{0u4`Z&$csEGnEY5P@ɥ9 8)@>Wm/&` E`2Z KfѥtPڐKg- r*nĄ_ѸŒVN@׮yGCȣv4p'V\ ^r鞿잼 C^=2ꫠеmT=΢~.}[~@FJKEC9Tpi TفN^y pc}@}}0u޴pIk><WFv{Yd=q4367K?4}/?. 5] ,HnudТe`[m0Ld8dxlYcGz+d< k, o/Jyΐ|هFBs7#kQZErș^3y*O_9h-]=o8Wɵ|M3I`ȴp*,@"Z"}P=g` ZJX,j`S,r`B Y&|ޘrEsQp6Y5?ZoǧogfQ@f@J+,{ ^ɗJ^2'eJkT4 WY`ø<䫼W|=/ѱ)G&΂ki @8p#[x19&xB2(}OyKz>hWە>cV{iiKZ!KӜ2:*Xu4W9T@kr06gArK)uPw<5o뮩g}<@_ǘu.8N쥼pBnI;H|w&L}ٔUlUj_4~X7`˧ss'N٘qʴOMo4ߟQh0XZ&4x+ iG2 c4< mGC"30!ea#,,W ς0,|e^)N-^eQXtu3-E@0,5ւȺ糠ڟ6j#~n}.p@YYד_i2R4n^d$(cV8`h\ ΁瀎AzzO}SjʃWYu6InR8A x>퐎y^:_۽:3:ļvr Wzd=% i'UKENfNw`5GF_ H^`SW%p</s$DF'| WK.Ưg\YVv^,Vr!Md:6MߐyŒHF͞|JW8"ݚ`qPQO0(6 G95 YL`snj 9-+3!CePނL@PF-VL,ƿ+bO2"~W?iSȟ\Ц_ m@x@۸:%<LU?*ƶb2fKRs Pdu4u6v**aen}{h~ԞHͽ2XPWN%d~=#z.s QAQ|y0GiI}N>PvH3YmJϘVhKZN@siL1c+ν)p~Şӫ#u $ J+mZ{GS*QMfa3 YX푲PY< Z,EbWb oijG 9+`9DX I{/ ~*[e##\^<䙑ݥHWxP{7T{ 3׾@RǠ.p^iJ)r@49BXD9a&ɯmnFKX'&\}ǜ7Z{_|_O{P2ҚS'I_/i=[}{` 4[,8kT YpzX*2/ZЅ )/Y h7\i*7 ,O_siŽB:WG54y30@.qqc,A0n ,m\3.@Mʼn,Sm97{xzVM IW4VJDQaΔ&ZaWeF\bKm>&v2}Ë8:_y]Js`<+Qz $O⩸u!F}ơxAguʋC/e3ߓM1>.. xSq)y`|1=m8Z$0,>Ͼutl}9]ZN4,̢\J2wֱ}u ^rT䩓**^]AL@-zNZ 9(-XZ=wRƫh!XN.)/,( O|F`X@c,06!q0/5{A[OU 4q.==ZWrXYuKA QȕS[$ljJva|7H?2!3ILГqejT)-! 4poWgO9.? >6sk^bn2FBdh2o5 bv?`_l.bW[E{γYk92/6zfWbZ{-eִvjY?=> fvL<=z^"?Dnk3Vu Ae2>\{*i̟~)57yX/֟C¸>PU`@Vu3u^rVӥGhgO|WmafsS6}4 [eqV~毶cKɥ9$C?d,锥L?q49]Zr2IeF 仸1㚢N~3@X6˳X"vp4w/v;70nΣ>7 4)Np8; pX5΢ 4g'2U2WD-ڷUDܣU*w#8[,-NLyi-jssuh~v~)/ޭt 0&I:`guŽۿ|Ô8NV`NY.P̫BӀ:OZJ+6TCY g.#C\4le:iWPsݓIF:A<4AEKX"Ks~SQmLʻ`ӏ:;s|A1xE@9fU5sG3t'px$oN?K*w: S΢w@G[ Bk!`֢nd,VH tL {,>[ti]hoh-9G+HV}w_I_1qP4WDӘ'F_ :*VT'2[{O=SϞ{?8>Ҳ!j?_9TjhEY.}uBH+Y-uOT, b.88ZJ#Y+"HAB/A"0(3WK:fK9F>~>_,7\CP}b%ٛv =/cWˁ_e^o,39wa<@egz}P`)|3όg{мP7=L`̫.?8BeJXiK+[BxPWV__s@j9T;Ϙ7ڏSbf]vi',arnQԈhjI7c L }-f `Ȃz@QY6Ԟ \PV涊Xq-ڜ_g>[hgUM[=uEŻSW`^ r9(0s<>&c|f<+Hßg^w4o_9'0>4G&a ԌGt|.:fo~wU5CVi+wiyU'q- p\5ϴO9`{@S]cCXhY`A('M@vʁKZeWGm݉Sk͑iؖa 0V4}MulyO #Vjte,7$e43UX$W-U :/}Cp[=SA+ xBTyYOY^xPm8@S-CK2uv'V (~&ۯ3"p7Fk|xzsK0>520cpE~(l* 15=&jfܡaMmyxqR1 *W:ǼrLJ@QyCgYGpXwшjyI\SKZ1-9[N^r?8_M7祚33(0Ӵe_ /Vj"0sEuf{Z,huY90Zt-^Dy+X9ڜC9LCHc^,]ʗ $K -҄ P[1_6|R: _'gn70EoMm ]qlO~{/R۸W uBJi3؏:&(Bs˜)Scs |@NQٵ½֮ؤ 0j( h(17tAack\[SK``t;[zf\ƅe+i5I`ah"ڢ'AbQ|[ =63@Bjfw:=ٺhPGQX1p^+N`s+E>hlH޿_M?} m|?oMQpiֆÔԘѥS`يP!AMsvN@b=/SoY֥x>+4tYs4ǕSZyV'Zse|R֥iOGxQͽMcX(O0.j0rl& ,,xX$ /BgH-ĞWE+ Mٲ2Y0KIcX[Aj]e:sg jSyV _X-΁9{5W48.?xh _1>$0vt~/zV/8vx޿|n?|9C]W@ڏX{}bQq;??~oA?6{?`h)͡V4RykD./gyEo_5),פRݧe<[ԃc;eɾ<XDX0MIzoKU cZ-x8/ky+= -^ud *Md-h.0*[iE>д[Tpfۍn.m@q*c،K߼o?w*hk.}+M tTCy}C}-9JFm,!ȤT^i0AyVAusnWqsT=@jgW\Mùy~\4e?G6990 h2o53F[r,GZa-O >la>C-ƀeq*iѵ[gyҖz迊h~Bs#iyvZXԐKhrIjTwskWٵ3Nw~~돸 7Mq|ϟՇ6euy,Cݱ60T X@Le6MYʴ/b/iD2i4` # m<52Ϝ0轲4?!i4 @Q<}9XQz)=[ɱԶsoZTx=Ae.&ɤ;].wx{Kv>ic?#)lP8s|c3K˴t{E7XV6À-0x"A`K'2k432 3 !Mdi/34:w)Ӯ91ZMu2ǒg!gOKx<yԻ'>I4fNx7xm9tw3 ̣e||F3}L[2?>pʗ.>Ϯk7`19e8g:w5M2 ۤkgsYN mWc,>OWbۭe[ 8"-8-K_i.F~)#>+oL;~ǒ91cxʘ=|HICI~H !FŒa)|Y_q|YW:4xtLGfL#w=2yeL&̽/n{>vvun㥟MW٠j:z6?܅Xz'Ӏq.,QAt{XsEKSh`zFqYdU߸48ueppIpem4{#C!C~"?^|൑{R= Z 9gGe N03+?Nɘ ddݍq.F&̛?fx?w4Y.zx'^ W`o:+K@ϖve{Ev}O.uw|;OO{Uޓ>= : E{ e=9SR)wJ))J>~slhmC4m0pBBrȑ ?2hW2+ *4Pu\w]zzsz,nzzv ^_}.wy{Z+U>0/ݽewjZN m[''s!m8Y/&L[daK'd? s6׮Dٔs͊ˢLfqF'ޖ9od2,O"h!gN#uqFK_.ݳ"svLFO3EwO9>0IC(* +TnVpyf 4w x |I67t}u뾖.=2xd@ّO)z҆qyrxe~sTri@22r$VLhNA#T&tP4iN6qiK OU2O;y뛏xԣFRSmx{^>sO/<9)2\~IJVF&ksLZ NJOoe[o;azxˢ,SgՖfD7޾y 4 zwc`q\_860p|<4ڜςh{HaK\A&滤 \Q1`:vYUX2:e'5 f8Bq<2o2ʁZPf\J;:.`ef{ `J+&3Z:F:u7rQޓ9hwkO ڣL_տ e|ehqZ^~2ٿ@oLǗzhҗmzcG >zbv{>~lo;w]{>N*2.|;-Ѩ>!jOї hbih=so9z'V}@h3V4ƥ8,`G *,H4u!mzSIo|e.N}goLΞ=2,Ю@-9I2ck~j6);0tE6lP;'\:PHS(3hI,g_͔~~{_;FW{G?.iGFgEbWLa7w7Ws-{рo~s]M+uz7墫-d~ڼnEL>㎽f?7oz?vY!G:M; jaO|7ގPe SoK:רAds+ ֹh8H[&JUlh믢%DНtYq͡%oVI4M4L}˽[j _⫴l4VꛮS. Pi(L^CD9ӞǼh^ӳEgLlMޛ/ rkVфU(Z22 YM~IC)/}&s96)+*rim $; ZMiiڔ[G:ȝ\2։5@+q6Rix2S#kVuEC2(G2!{UwiImq7iiD=[!Y]=Y}mܨ} N>k^ޅ}xS1"C{@ƚvX7D.\TyouӜGh6? R%!f2U{].XԞB =ײ0"ݖf$pMAcKr `eOP:l7ytO}}J33` IpQB`I90W\n ]>|+,wLnz_g!=̢M@"$ s4$kSasB,l!?e$nppi"yjROŏ\gaLғz6rmʝ]3c\*׏ *Gի̰x`||Ի ±^wp,)~c X\'{0^xNFLH5Xf.g\-[tÏ>zx^oQg2GWk"Dzrb3bm=oIp;@uhx``r-Phh,4XApI_@_ŧ>L` B ^ܫ=Q (`޳'tj N?RXiEі},m|Ih, 0 M)מ4In>uiB)#>+ [dR$x2#-& @Epw!K{@>kɑ֭H_:(:p#4~[dnq Igrx\ּ7帣\t?<=`Q=.M1!_WW}#F|Xw ^f+W}*-+?'1$2#/rm4vY0^E.wce~foqT9y]{[ :[KSl^3=_uTNwKytk0[\e4s\w5 0f~`.oe9Y,thT "fѲgܫ}^v`@_6 H H_#3aVkNhWVy~6 F9PKPz`,4cY܁,!_s޽3`=M8ثK[fbtdQI~.yGk}4~YB8y%3~NW'hisA$~rTviYݞV)sMD6=ٽ? _?w _;?SxD?GMm3Ɛ虧dXbr%/RA>Mj)kAg5=Êéz,cqI>*}F3,;>;F0yI`V0SW7& w\%]60Y>H;70$dcXU,<,VE 4(rHGpJ޵Ёr Qg]oO,pRah:-L^JVUҩ_f Lc#B\ @#@ww;@ƬxvZckˀڊ*%`Cڣ}?M0 M>(7ɱ 6pd.]NҫSiiqVshS;{g]8o}o̓4{ /=;~#bQ!U;y%-~qce9`oK:G8YZ{_W{2Nf,ޗp{nq&uqCz `4PLW&T\H`޹Ns\ח#hʲ<$4΢}r D("X&2W9@ԕYo+Pi2> bX)8΢ JC&tZ+X0Dm̦ M;)xA YѤ-g" 'G^0՗~`-W4.R0}У&C.U+#[o/{>XAir{W_m$||ξ.u&nHBx56䢽~4f3WxyxƁL@|wss\|Ph<|G 0$njSF^-TmG꾋G<:3f|o<w;%1~gbreJa_5\13W_ƕ0J#2=xvw d!Weʵ`'h,p' tO0Z(]:)aqw\ Z wl60$e[T-u].R/8-sc{+sgW U\ "Kƌ0],oHާ]@*ms#FOȽ2AAzi[ƅ)Xa^ "V.- D=64M@4-9c㍏yL|8tzZQh^)DdFk H4j<S~b>{јU{C8}җcPshYN;3;O;,ȿ&2 4mc8$00:KzxXvjV_ƕ0J#F[{{^]fg,Vރ hj Ƴ:yYtHiO?ImuWR98"IX$[W޻^k6Uhj! dWh>THc`u k1؈TgӴ)Vr|*oteT[ꇀv*ƌR:%-_O 85uޫV芑 HZf\5kR_ucE𯲀En" ,PDhrp)"PHeА6zȯ}wW^: 8[09sn4*ݩe؀'cy,dhs'| 4Tr.ԯ2%H}d Sq dCuk_^=!i@!Mرh69>_f-067=N(^~m[ţ=Z|O̅ڻ(4Sig/M156ڥ}e_@ni鍫ϾZVR918/Vҫ8-]zib6{ f)Ae6 lPY x:݀q9c ,P $}+ڌfa^gVL"iZ A E}puguEm PLXZ}Z]GMɻ>uOYijg3NNgg.syr7'f‰z|Ч_җ.ySw4ZA z=o*x\)/+q0Q6 6ehs 8 YP4ڒ8Ek> {sů{W9XA=4,`@Ju(:G-y-k/p%_5}SPZڪ_VG! Qm-'y6>b.3t%݅q8/} Mo#9Px]s~+(Q6 LXgI?9Jg=#:{dnl*R9"COcc,@x@qyEƋ҆E)ᢴ! }Ql_8=iN9-PvZ>e?g,OI|! i2oBBC㋹>v$._@%]wvy̗]zyq`K0|'~2˨/2f zVFBg28=o l:؀qU %Sc10vX4?hB"6-Y||3#+lAg$S4LܘH9L—0{9pWgj Sy!q|u>6V4 VHc%z9]v]# c \-$9G MLut'x S_~Ok@{]}Q4G~g_#<[4IdN3f?%sy߿pO|~rɩ~r_d=)mAӷ^ާB)b6NwcZU=U-\4Po`xX YX 8{ml=`4BAր-`y2r\00eUlo`k P 0FbuMpWTlHkjW<9}^bBQ Ismx;h=ם]vG˗\^(}0Z3}hO{gN9pzI~4lk}!B /D;Mŀ d_xa0 Nz/l" 3vKO9#kshx+Vwo%f3qGp l8g-YK&VT>?KnΘP{|B,\_9عiaVFQ[z&U'P; Wn|L7u10wTׁ5̹.@,gWŀv1i 4̦"}^Ny[4,{O dyBhiϽ9h= 03^рkGYLw. x}Ӟ&%per3Q/Q10 3tø8#݀qqJTb2Yrf\Z1en ӣuHyKLDwz@:'Up/Np8z`U*$b`a{Lg>2{k7?h鱏I<o{1 8 \ypHcZR'3𫯞ͥ=MX|5ÏF@c>16~%7|kVv=m:Z<FD7`\Ӏqdj_i b4&k\nmb|ML˅xI4gu"}421 S@Qyn>>5h.8Ww3?JnS3,igc 1w:)V R <K Lo_'0.c^EKhA]9݀=D1(4`h+~Nq,PT1 c@SR}qD-SM?44MWI5b!1]?uʕ0r{[ހqelt.sγGP<&G['>qozg˿l8o/흿瞽sxр2.rPG#,\Ǵ@ؑ44s쀤я/LuZyͳyuK`ރ(,3oEI``9@ƥ&ͻQŁdi[-w T1 qx1;~]Ǝl 7f|q>f;>@}fh>f>;uWo#><~;~ul-;~kXBmPHǧ&,߿wbH讓c@g<`E;ga7 8Olۀ \=2=* cm){&!T2\(OZtJ9 +W\m 䑲7:. {P y̝G٫hZ_cç(x[1u4.6`\zl`.ڥzgxkЗDSMc_`yI+o -hν!;*щ:OߴK>ߟ_p֝;owڗ|'?yӚmEGW||QќWB:<&19x*㞋6g{QAɥer\j"X^~E:֑阆 M{ /qZ&Eeʣ<뒗|@yQw%(v_s :N¡L,ƾe<ƒvmzzd4[i~ZÖ^W+w78 zH:s4`]F&EiF&0dᾓ}mlhyZ=@/0ŀćsہ3 6̧ebpq h+`@O4iq[oƥ1feISX{tQ,jWK_Gt iΉ&[mV~`{,ϋ̾_zw H6AlL8.qK,9T׀qB,ס%d6t*;e}`.d# a1C 灆uy6}H+s3|>:-,W64|WUXfdW|w4}V3W(@s AT`JZJ@L:iǼ m! \eJ#c^hO)lJN>rwN9Kۥ2_jwLqq@N0B 9CUᎁⶳ/h'Z/ofa=$RY@0[-@s+6tPoK^?x#1Ǘnޥ/{YeD0dz 32`;@G C1 C}Pȱ<9xȴxzOV/X6M@LK}dī> |siC{'/m2u]@K.^`:/XfִS!}|'3gvs/-YDmK A717O|?@m@xA;f;?eژXad%kLhJ 4`\Aga^o8w̢>`< Y`v@.BSF*_9ڠ]mbՏ SP['z7'l3$LpM] ,9(HjuW&j}`TPT:tG1y߉AIKęc)Cgo5]{sj ^Jc{FJ Jv4`ᱴPC+S;f<(`,gTr`P3YA9|pD8ٛыYWo3o1ˑ|N4hz_sE E ( l.r55Pbe*3(K9 )V2ςrѪўI j,c e=(c}KӾ)ۏek ՞HA[~\WN4,;Iv@W\*gS?>*SXj11]A˽' 2/[,Gfo | &<@y5FqWBcdl##Aqx#Gc! Gh0䆹nfy@c,? ,bQN " 0,j ڦ7i 7=}(W-ohrEG PCW@NHPflC+҆)TIxOh+jUu<_Q4.Fx_( p 1CkW湧.;*FԜP SF.diLbQeA`=}#Kr![k36җpjc1,Op}S?@C+Pr4"|'UdrӾKbnwq/?K4ɷ"*<i;6Ʊ}f{}yud ϳ 1s!RĠKͮ8;C1}60rF̡X-zbŐ,Y+>/Hwgqo}>t$5Mx;7o>=@#*P49T"hpҘM8H!6+ji-Oy)4qj@W[}Vt}'?TѴ"r(37bV+X"VOV b#}rŀ\ ^Օ1]\ó?Eؠqbrc Mc =fh2R"J"^YP5daCuҚX~15wG=GsL >V=D`2kCiv(W_"rI>ƁRSH Ơ$c{~l0(\" TLUp-4N}PTG=˄]fv)6i[8v_SaYb!ss,c{Yo< G6;h[S?ΜЗp*5@g`"y 'NʤWrh$)iN+b6},/iL\dРLإ1z@J54JAgؕ VJK* `Q @$]ʸ"ϊ~CbykvV?+7yi(-n_ʬ=gN˳j~lj9Wؕ--MۦoK`޳sۇ]MbƥA:ZDO[Vq-Lզ.vans ~i8Wś$nם=1k&ڿ,d'&6rpфi? &nS`YpA uSz`/{އh&RXV{ -GbX*x8_{h^ Q7)xѶ /JNb22ivc\K (mR.@rCz,`d2VDcP&7l2p'sKGӔ"ul*e]V'р"@Z'h{W&hmT~WLKe'?%2@i=]p8M0H#y9G2`8ឺ]y:<d揾]<~ bf=uuE߳ڧ.iO}L {P5A{Թu8x\`^`N'y4N@XʙB|.nK.mWuKʑ,}#fE>T#AvY[(0&NMs1m5~t}q_P'cAY'~IP􅜥=dP^ݞ7HX>0h^v@9XƣN?m]2 L\Q,NDX\FfV/9M8NmJkcǁpEK$upJXؠqqs`59s`t9Įv݃ ~i8b[d#ya4 `Y7Z<-HPG';q{޳)׽wV4bLMAEVbl,` 7m MMy3_l`pQ)П?-ł }S*M)-fҀH@R1]i@{eRDCtACr*UړXlϴS>mG%Cs`#/~obߟ}4K. ~&P[dn-}W~8/#sY y?YQ E5u4vh׺jky<YʩO¬K{bEMcy3cV{/sܯ=dcN_<>oW;z+,]p8?Ә;+#AQ:A{WjB0i*gmbҨ==@2' c>!͵wrmkj4?5;jx ^7zЇֆ6Vm99\Cg;wGU}@l2 ܆-gʰMBcqdp:5Xlߟe }kgo\i(hGOhx% æo-6S,6 оcm90(46X\"cwt3r- [ΰMJ-*>fnhs`Uρ٠bg gA Læ[(paگU_Th\fOɤml{,s:hlg9?z2(-dnv zIaϥlP_qɯ-M~m90,.u50fSq"Mm:/ -gc}RV3w%]b.wI$4 u|<<<^p/&͋rE I#!P>0"$$ΥBT(7_#^TDxL.NDXad4!ZքyξfF/]!n=adDEX +Hx/ޞ}G8ϴ[;E =rE cQ`asdjh,c?*?%~sfZ8Fq)mt'83%[ΰ"g.R[sn>ubf.wg^|*cゴem LXTx28`D>IB?y'fĤ$#277d\OJv5}BsiP]hl'֢fw};YoÔaϥ\ oyVY ]˂|9袹ӸY@\,Xd9/`Z^p9Sj7eӨ9Fu.HP&K{W8Z<zπ(~PE:m̂&=ONY~:BPyyNV`\U ihJ'TltQ@MVXPJAvWdGu62P%[e&@aޚƩf$҇Gvg?x]g~1Ʀ? @%t{ K.I='d:`g lmn~ϣ 7~/G ܽmN&+wMԓM7h9w[~M= \(X[fYp,%:v 1Z`&/c LΚibÉ{꧁e@x/ ,zꗺ2N"I KUgG.uxu|c-mKߙ )DZFSJ\kyɗQ~U6Xx`0rR~JdnlNYZa=ȝ0mgh=^v#I}OOX*s\WD&㴅dGf PFiS#KZK.kw]_쾴V#J'U"ڽ0QF&hn-⋢;"s~ccl\؀(7}{ .K4Cga Ty*S1~S{6@ť X{}V*P(s3 ),|@ x{?ؿ*( |4V{K3 p8{hQO=^mU~ iUi寽 $G_TS->ʧZM>p Lw7|u@˸ny=.m};{dy2ͼٵU?Úg"=sVOJ``|g.KM)<hdveJ\3}̟gNeDnGz<'$ !sősejsII`$00vUSyP𧝃xMJ_0Ḥr7ZyaueD.CD B@Ŏy5 _wgCh0@3i`J`h#.G0WqG؀'MPޗƭ9U>{ A32{UelI{=(O˄0.ihA/ ]>ؑ: $եm ywPOk+9M}-9+@k hlj믶Jj3D~`2͖5\ gI}`VOL/V gOr\9 Ә LVA%;a&*4m`*P@gsGY{ |.be"${eLC#efxWH }R=S;0@ڠ@)'#W24Xd@ =5II` XȩR&jfxmFl o&â\>Z?W !*T T9& X4C3&Lc hk 6W0N`US^Y_!}zN#B,j;Ud'Gv{]YN1*uF/Me @3۸h60&siDgQwU >t'c{yLIII`( ӝ+]d h&!-h;zrNϾnN!D`rf {dX7-tj hh\\>Zr~s(r$թ&ut]\WK}<hӼS| gic:Q.My5.`UN,MT>f,w|]P+4pⴕ>@&0P{2&$SpX&%IL N4W}wu>t)5ҩ|Uinۿ2nݹ:HۭQK?{61X>a2tύ?E9`zr jxM5K6SyO3drfvMylݵ?u9"Zr ][P-uV1b@NSE Hyu"ૣ,F (JO;WG|2fdu@cyB*Yyԭr80*wʻBQ|T=duKqvCWI=^h['zy_&kFv.[M?D'r@C_@" I /P :.0 +]\.垽H~ #?-byXӒXUK~uJ_u<\LP xj>kK+M`Ϡ#[;tkeAe焔>'%;7&@s]?b)5 , u-t6N0#WT [t/Zqakr&]gi)'$ Gv =O;?Z~m?)h8+p؀V-w)vh ʽ/<i \krr@ʆ@ǸS8a|'+D ;Χ4g47|C0ŔLGSX5`m}2,^c{ Fܽ⚘k/ ЌX>x]vF9a^/ 8s;(͘LO䜜2Qsc^O3 q&`Zz`̬À ,V #[EPU4PsLrXV+F }AeR W{:\X Lr^mԯڣ 2*~ŝ@PSf:\{@2{iA~+u_:ls4$͜Km-\F ,쩺4~?{e62U7`! 2In.X5ߴO7]7ӿ^@qπ֋Q5k (}$kV'n}kѦUԂg9RV ց^zU3t&ibd/K.|n ,pa+p OipU@ZrL7x9U@q喷vCn`X\G=Y1+A*6ڋXpXʥ&uzөkow}JK/ҟؖE/MF2*oڹ=H!-f-=P'50y=l8W#{fkOmwO(z9S_ߜ4יe^U ¹wvI"&dzK7 <,@?V~}<(p)ӎ_ {A@fMҮI g hiA-#38WΌe>[MciW`:i BUi}fjcm"ӎҎj3]o ޘi է U@4LP҂cMmnj׳/f}gwE:]]c WW/u3iqʉ6{ozTf7onȸE`N&HH̽h*r0-_̠?ʳ'N쉴/kf?Mxwu@?v (ZW>;&p@iфPgG3zv\.2!R{s5#G˼ *H6/+f^Ίf೜t[[y]tn!4ޫXcե=V{pNʬ9w?7+uaō,/weŚV)]ـquJ{Ʈ6q/M?ghT9r 3kus]{GtIqt4_{u P|q{hN mW)qXGw˽w[fܖ9d鿏u˺g. 4yoo6]Gi9:.Ϻ}T8zpĀv). [w H*_~]80&zq4z$EƼ 4 ,C=`4$:Bx -SH`G >Ǵ&tj,QGֱМ˧<)~]~De[NNL0nR֠j8Mp`óSYu<ӲO!',N_o.pZTRs&k6c?_9?pviͼp\lPW`i<x`p<+љG Y&},v@H (?uJ K/ XyEeOJy;I[_y|zrLO=9@QOHǃhnft呹R֟=OHL ,?(cLMSl߀ۉ)c}NJh`y") ?eFӧJsZ:#[Z:~VHP)x7s2 +m$n||؟oy[ih!INM/ny[|d>6`lKrK`glu5`lә8gsZ΁Q2'/ܞnQq\] cnK =p藣Mׁ_G)S&)sJҜm @V3g3lg0 tkQc\qkfM`hMhd䚔&`uQ@2&䔷6mِ. ]Woy9ِ )wCjCIڍʍ>`>>},sW_O~'{\ [# ,~.D;f4|BsK9=Wvxsd XΡ n!w|LxmX)-Ƒ?]=W//J7]A߼$kiyݑ 8U\"DZA t:Y6 2 າ)xs4t-gz`?|"/'bHSXw3o5;%M )prw1P?{k_{Ƿb4>*ڲv c^x{q̚Bw 5ep5sɳkj@˲pyC@yZhDL6;6tl%ch֎ o@ȾR<7{nxO tn4 k;Kr$w^4qE0D zfibsx 4 FỲQy~ מK/L@ |(A 8G<ֵsϴQn430,V(J`)gZWy̔A/w?<в,+y,^U,bY+[wb*s͟r\^5}/\iOzP=%Z'EٓO9I'fz(}R޽@ڟ{yoH=l r `1A<gaLiTz ^ @$gt:0K{A6pVutd_82gJuJʯi@SS+uv7 4 \ zG8\t{gVDF GoLktK`ns>8}^]wݍ# d 7iM# ̜T hY0g*&fqT>ZpDŽl/ P+OhVGF\ROe#`>gHs(:9zqJ ?u`DYLSmRK[O Rd\bNO}(` $$$00 eNҀq`,,A9oGw$|4@w8X2QKހc@\@U8ڽWݣ*Yصi/s5mQNbo>1skpNhbʼ0ʷDn-M@@bHbHual\,.\r!gyez% b(dkW lA4{Hkc~#ET^{ʄ-O^@ 44̢utzƕ ֋ӎ `n5 4 4 AaC-<%Ѐq\ Dqv7VѺH`4q"E0PyL8*43M2*@(kϼ9( 1]&dޖWs+Xi44HqU{#i<0OD&&&yH]Ũ[WAGk{PA[ŁFB^olnDBBU"-#.s3d`6܁=F X^ 3&j9ؓ:'?7aHzUZ{3Qq+wZ2kH^ %jhhX ̴*%@f^&OYE'qsgk专S_z'ӀqZW ? 'ќ݄97UN.Ll1fVyAȳ{ n=yS:SmfƖF٠Ґ* jS,O}h:?d[&&&œj.u s]8AŨwnxn%7XhsMrmP{G`8aƥ-d^+=G78/m/{4La,:i@]TS?}$2O `R} >v<K{3h#L[9]wNnQwh@`:isz䳲 &_zgj[AFnL;^&z mzu`tE Wcnh4~`.pGq ; aiiwLg3PyNfc)EGDW'E z?W nZŊho`Qy4i㦘Oy{/J&&CacW=~AF g͓/d %J{}yu佯V]7] `j*g{\ILA[eƎ9WtK҄i sۇ@40iUt*T;'Lҿ?.n4 4 4 I7Y3=J`\n[Fu&J˴ky;z?G=7Xx(Q mP }|x:ﹴ}[x@ 1?s0B )>5#@p2w3<^˻`Vn0@}`,- 򸧾:P;:jPL`}律RV[a5 4 4 {[.i\^4`|k`7{CJ{}J`uNM~+ơ6hśf 3Y*̴1H`-pj3Յ;mb_s,GDshCH gm5bw\K'4Lд4 y`fiq<@44L5q>s_HcHXfcyiux_oZL{iEiA˼m_6;D߹E&enLN;>1lFCcs.S7'`,⥂ev:X,^~{X7Ka^Ahbޫ̵I0ڀ$p.2y{@1Aij`Rp=y಼1+Y\TnSX^ӜeGoc1I(ozndt&&&K``{-90vt%]N,öd&bmgaGmTG0ֳZ(nX pP<1{9 !tU#(@$-@f ߞC{ ϱzA. (4~NvRrWMvTH{J>qIwEu`xr^-SII`$00Iz;eh> +q1m84۠ؠ}bj7 %C<7 /Sf^*4iA[R':6V h%י 2m!Lej|4):Y2+# 6)__ӫ ҥ9+<{J;zodK$$00^_F3I/w4|[\e4s4X9=ӽv4nv7 m{s UA, s PD;AVYsIey}f_V LuZu1=Pk36X^/s4MxO 78"y>akT XMM|0Vt0Ur{^lW;z6P>z\ާY#S܄3 C4NfLQr@G}8zu 8yL~!XANlEk'?- pTS0Ҁ7 >:lf,V, ],b+Y[@FGπvyc]8=f"MVl@@HI`sF;7s%5`\Q W3,Nzki;%` ځGG;h!,VEu g9M "hfFEW1+ q4+{ h}&)2.Xm6阤LꦙPDx\<+y?H\\)يnhhI #y4 ,kz9k9nAjEgNļ_@De`l >P90KE&a@G#<pq `Jh'i!is)O{ '{|2dS!uj?%Pe|?LÆ?//_I):ͨIII`I``,;Fedh\^{]+vhf/i S]4~̺y>+;p,Wi!\y0?E0IhO}0V@nA49:uf'=Ƴ\sgu'/[]α@9@(_תhhhy -1@K7 H]h,osbkroh@ b~3L/ab2 MX"530Ld̊H[(oJS'=&c8@?h7oe Cۨ:~j8(C{թMu|^:O ;elPMVM@@ (TL@++ pкиa(o{@cJv+\U=1x҂0I#803؁?\xu@>IZ>X؀|cE Z(p-& >k_$U{h";_1Sj ZIII`EI``!hf={qquR3KbOH06:7f 2="eGsc} lLu(ѣuddV0ia%Ms('6͡g% DyDHSȁE}09vnL~q 8L&&&U,A+ZEũbn]kR_urfFn}cN?a`΢{\1,FCHGHcs8zNJ Xi2}E(G=`:oQ_h!SϦ8.Zm۞U;[ǚHsƙ4]l@pU0Gq@ӝbn}yHE3HkWi|X.g`1xI2AZ=sK//!-@@ˈ_*""ä5F0ꃘ>iM R$Q:c&HBɓP:H!TiC53g:u}ogMs9瞳{=g?g{;vyX1_ B޿T @%]c1]*zZc'`\*AE=&~L@$(R'Qk(j"b秉"m]/ 5\lJ)m,ѧ*CS/ّTYJq< eh G?GOejsȢc~eRQPꋄA)sou`u;Y}NX^c_s?cebU@.q,i93ƺ`K7&u==r0>"aZ Q3< 2E5PRib}TN=2Ģ B#JS{[Te퓸TjZKt"tjKTbHˎ/|I_5a{ C_mf@ K`::88Ǎ-EgV#ISO=y1{XJ*2w=APTDVWQ@5s*A2%5&Q**sqik6+{9QSTUE }DU=q.s6FMps_1>h/e:xvƶd6@Wȓ^]ec=U-+h=J=[&ƾhwq"('4f*+'ѨE9TJszwMRzSTVQ69nDġR;nD(گ|Q=kio8nb&7y_4QvT/~G/6ϖEMmLm&ʶm<򳥈[LXn@]cbq" ܶ(>eB',Zz=$s>`iM|Ɩc=G6{=z2Gyd}뽣â@@5.i.2zZmiV/ULkTzu&~~>K'~Ţ[J޲e-ae -[\tELnYpD喭uQ6 =wurܠ;Z!p t^(sϑfi.5q @@G}c,RE-z`SJ @.рLƞ8 q t`$gd+CX3V @h E0=,q: @@]QyFfIw>h@x Ԣ$ǻm%!p @ F["Z{0lԾ[ZGd6ݦ} C 0*.q$bi4])j4#1 C 0).qϒJQη(t̪Mrn- C 0).Q)Yi?' B/ (t̪MT-N*; @"'u`c$1.ϹQ%q@F#cN9ߺBé&Q8@ pc{P2NF`[m6@(6YGO%Ri8ND0aM h]06in1muu?@ P@i'Bd C M&&Z|۷8KZt⺋idnW8 @'(a:]6=R` @`4VOm@ PbYӵ|. @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @k_ h6gϞ7zwr,C @`( mM z#9^e@n c K@=k&9:0,Cp 5 uXXX6ɩ]3ء,Ow)ccƶ?vyc֕ P^e@+T `,aa G3[ӻ &گzupODX2 P@-],|]_~b"Qb1nʗowTm.TFcoƥ]梢^wWɾEM;[JC{yp^!P^e@[D~-G[Ţ _0Ѩy;H#. ]y7 }Q3h鸽TFFݟ6 ^W"t)b;#w>xWvB`tr zoG-@w?Wl0⧏.~S޻X|wii0r#) Mw IDAT2\9.Ƙ]5aHӿMqnlG`q]kS *@0 #0-_ҿ W'S/.~|waqiTraT$WΏ GL'ıoQ#Wp O@X P׿ߴY1()19Һp.=Qeƴqmcc=XŢhS2d)%܌oS]{ʅ@iz!r[o,~D%%"li}_ԗ^K0ʮ( (p}< 8mc{I/}Ny)% uXX(v_z'/$Kl.Rm(,sQ1c~MQ tt7ﻬNSVr Kl@c @9%UlȊJĸʥvѧ(Qs.&s~saFQL@X P/27VokU0,k u`XwefYY]\%@ oWtL綍qܼXci:0,C;/8g gu9pc K@=n { u`Xؽwqj@c K@=n { u`Xؽwqj@c K@=n { u`Xؽwqj@c K@=nM~&4~:4=/OS;F]9zf9wz|nYem2c @9C>oQϊBvnz\;FƼVsg̺ -k uXXzys|_1;tR Ǩ׬>Pk$\02鹇$N6'8S$XKޥ>;XnyaNDgy`]/:k QDݦh;mQMmT4`9\`5Կ;&,@#sŕqڦ5E+zWvQRE?Ҷu8 7l`ނхM@j:WM"!'r`se/QESMMRi{nN`C!?e~5#=}jڼ\\d׽/w i_y-s7~u\MܡGi}H$-G0t9ԫS>gU[q2]GAqF]XPZu=wTw{#@ { NDomE`Sǎ0vqrϪI/>@S]r:HZ5:ovrSqrK?&"c{X5q%Ӻ9w-ܾLIG`åa)cv{^0.(OSSm4TFܸ-OEћknΪΡ^S0dYmjHۉK2oϯtI'rgղ:c7;udxLO:ܾ(AI$*Mcӵ"`Υ N-̆^UvUF<2iJ]/lʵ\5Ҧczr wMig!m `c 0?R0R)̙*7gߧm\ G`?B]g_I6 q % ☹ U,l|70A0ηK='?yIENDB`jqDd 47] H AWykres 3#"\÷\PK!B1x-[Content_Types].xmlj0ѵDrr(ΡNm)imZ?h'yCBNB3H`lƻ-y2pkڒl/,$wP# [W3R;,YRxUV"4>Zh[-U? ]i`UIhȾdLR|'+4cldQ2i^GLQ%Fmy2vg6Ŵ,l Y(Tdx7B3sٜSGؙ7n|.Z-]B.^&7 TbOPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!U*drs/e2oDoc.xmlJ0rw݃Hh"x0&m dn$1_?~>KQ NœoO рO]?g4%oX"TkB=aKcDjk$ C=9ɔ4^ Zڂyś(-qQ1 Oyrz\p};ۀPm,-j57V@lN9`׀ =v2\8#bğoVߞxPK!(Z drs/charts/_rels/chart1.xml.relsAK1a""l/* Գd66$ڭ(T,x{,w;l 5H*hKF5kr 1p~xB'K]ʓʂM&2d Rd Jo+Hl8b6+-XZ5}8ZAyrB R2,?ny $GuA Pte/z>|`<]ϻ &ifxs𨭄~#3G'PK!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.rels 0nz&ЫXIFooЋqvov1ONGgYqh{كYRC׫La,Ų!F@3rdC#`F.Qxl~ASsxjcGnv^vp"ѡf]r.w&;tlVYbb{w5Hl R夬+:_N?Y6ΖۆdF<[5ú5[)[rF .GD#E6IQ9:۬i%4D@|Y4ܞBN`#%bbI^h͵^T]QNfE>#YoqŭؗTM0'73Mo&vK;bT,]pMƼ.(K5ae4à* ˣcRaʉ} RZ/Y2ѭ?/hnjJN!'v@2;Zb~[o tqoI~")HNxG^{ͧ__Alx3!H Y0wJ7:I!u7߽sMJ.hqg ?t 7 40μ00HIRS~rqpwVt7gJ,+%%lc)kq(Jw[P.2-T';qFt=v* b704u(v?q(M='Fݏ<7PN 0*5`JjzY5^YNX+ڕMX$흲n( t ?J5{0cl i&9'c8/e|k;tj|߷#R.x2l%i!oFqʼn}~YKuU1f=V lUw(d;$PH.7#>KOQqՈq?ARZ9/WWS,!i J>nK35˅eYkq_zf_7DŭKDke :`a!t.Qb%Ѽ F}=BǼ1c }JO`QQT$h_`\5%:R*ҙC/4|6'p-> g躡$IG~^>vUV4%d8~b_I:3M: kGvz!P&?G-r3Ls\XHլ@KuQ$;Qpnj43j-&iz2z]T+Z,j]>>e?\26焛t@@sN׷*Z70X^^;.V +Ϩ d}mf!Q@~9+/s̻uj>my%R9"]%2Ɇ-u%pMkV ^bVT~Cf@~~in&'_ڼYPO"$|I"|,-vVOx<2iH><Y*&jc-gzCoTv<+mȱE}0z& Mx@r\xYhERC5WC쁋zO- I}xZ$ \uf]X8j;,.RM]]:^%NR8R9- #w%Caㆾ΃'qReOPK !ߔ+L+Ldrs/media/image1.pngPNG IHDR PLTEܠ)tRNS@*bKGDH cmPPJCmp0712OmKIDATxˎ%X/ ky ,Gd, ? ؓمI@PDagf\OB{-r_ͩr/pF~F~F~F~F~F~F~F~F~F~F~F~F~F~F~F~3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~zC P{xqh؇A~a^AO9C?_~vh@~Yj:=Y oVSC~)=T ~qbܢk)DT'*-)$O"rSo>&sR?1"u,] }Xf_ʛA\R2uT_s}UV>AKQVYEtqȇM"j.m=) .=Q S@ckTX(g.|P67%X G;{JW΋we`-%ly?)>&%pG3Oyxk@9䟝yꝎr1>!b-4mi\Nyt˜6eX/NVMkej? _ւ]O9NsŚ/O!8䛨 |y IP?_z7TBm$Zp?5YHK^>4j䩐o99QA֞ g+MUlb-5-!\2aEg<~|:P{PW?!ʾ@k1W?8$BIdV yy s6 jr示7߾g~B*ެya!ze_}Dlړ:< rԥR[Od_>ÏX-*L!Ke4y7?J M4m\O$ȫǔ9= ʒ^zL ˟ /J ,*a%CtOuVN|PiS$=} o[YJhITЧ&o?ܽZKV?,7 Ffq%e\jb3&0j0$;A6nCnoss? ri]PJPMCz6/}&Uad:W3Lͦ]Rסq'8+YJ!E:,N^}З7n*f<"d̨Abaz6%/pxpm2SFT=WV ;s]寈5EL+MVqߏ,V]sR*OG׆ # {LMQKer}~^ȯC7U- %ƦW) eЙ+?ZCqWg9z2$jOGLU"5/#y†cƹo#e,(`]=2c+"{ONb?%t;Wwk%&D s% g3NaR"]uxu-ۖys^7klNu;>zFUA[د!Z ˧6e9-=i /Ttσ(L=dw5"`'~ /34zrʈ`d{XbC;dZ/w^a_ȯ+XR%7!VW J4z1{`ݕR#7^}5/UCJ̔GMTF_HMR4)AD0ݤm"~ oVسnΕ S:[XNO^J'9k#/5 ή! }Qt S<q,?1s]{^e itfOȯ`xW~&>AZr a\cd %#(nY9DR$%JxAa Uަa/J3zΡ> Gs/;{BE}FF}6RJՅ3LW\UC}w}ΐ{_iR2$KhH=pnaM.^Y,V_`c rj[^0m=leaDY(c>C1Wꑋ#\ldd d5}Tsΰ`㼉٨%Ԥ0?g]x>=tOP $i7z+W y6z.e/mbԨp&@FRa.j!6y eawBV}\EO[wY=(2Yww{AgHWA(Ӝ/Pa.LT8Y>o|[ Ho|x#'KVU;Hw ۷a4yB:b k>T# :_eΰ4/cúj.0-ϾB8Z \IBO4ͯQSZb8KNH~حxh$0jf.{@~mVdm_\Oԏ=J(j.܂̈ʆ2pU^9vTW=~tŵЧoiaWe >7ۼw'N5"ن箂S^9=_6, jYK'8/LyҮ>Z0x cm/mjN!dx ĭJ6}/Q=S=`,//>Tnڄ'VEUI./w=wmWHg)f4m֏ <6SDNZy/5^C821nvIJBRgfe7>Ifäc8p7:؋ݥu#yU=+';&Q 7UݭF}r=&I| v] K4)e9(LA8=kIδjE!o vn~U(#K-TX dN܎0SK(!ʰ~CFIBm5.h^<г˵/ks@ޫaT讑_F e2'_/~ 8:+`ŧ\b, qQWe=` \-aT讑c 7l~,;ox05&}ۈ؏Gco<296t[SF:BJ] ]yN5GdAdXDddro- YOmC-Πg,%AYu&Jca4[)sf3{A͇TZˀy.9jHʋp ེʐlHyFNU0Fh_uDL"}+Tŀb;Y .[%)ZdG l!@ l 8XIo¬"#eWunt2Mw]Xh?1|['?VWJͧޥ… !qAU?԰|Ə(^/Z{^:l =>988(W/u10tLFߐl&a} jL~ T<(v} G.ɸ_LOT3d¹ǎzcjszx&&72+8 YQ MŬ%_&xv#hOg7W YGP #S|[0\2U'Su,[ O »zS]!b:+|* ֐6+61N`ezL/b%2y/}g?f5Hn0CG_tm`!KAڥB5ȝ f\ s~sȯuY:i&)߹r.-cY;m?ev !ºau|$q6t{ :gfO}twsamb%K^PlLȝ:X#uʔa\8j_x+, 5nɿIK?;Dchsi`}N*nOw|MWE#%3%Ky[jB878XYO6T*6iJFK[گSCnh3WXA֗yՠegs^{i@6 2Qa#Ҁ;ǦcA[7l}umٙLh !Z`W6=Jtbl9*+f(JwwZضCZ%m˶;DVf2`pAg֊~ڐtY :ǚb;_;xDP}ZXѳ}sۛZ1򦵍Qc`!,rq_m'^u3Mչ63 WK]\u\Eh۹yzt){dSJTcs1B~YGR\t52o2Ĺb>L+L}d5T w0K̜v^GæprIEsA+Kݳ@zRk[lU{Kﷱ=]^ha:Yʎ_;Kưؔ*KJ e-d,g|cߺynݳׯ. KUfﻫ. $a@̴%x/q:I},ﻫ.C$E1yoyG W|>ofgȣElN>E;y@w̙=U2v?l`0Su67z""O.lCeq>Ob`GRb݌ !LVR |m JY/o$zsLS=\ 3 >YnzŎ |aR>2Vݘo_XH`;I;@, ^ Phuj-iIro&#yǸıԌM!%fO=c֥6L0k* mY Y햸S䗘$,Pv刲BFaM )D0w1{xp||6= 9W*LVeC[WkẎCXǚQ a8Xc11x& h_+-MRo~:fk]`b-P@ݬ&!aGJeto5y/d?S')λ rz};6oR%Vغ ͛(m.J({~p@i/Z_kÂC2X;4-W-+ $6{ .*f^-(7}FBdW_-&t{8pz;)A\g#*6)Иi *{z/DF ix0Z0Aʲ?;,` blBpuzѻZX}&[ kڂ=?as1fȰo} ̓,~}_nyȳ% ˗Z\fʯ~t`\Sib s^n56tyB+Yɣ=@}cN0Xi|h|X+0\a h=O 6e Psx}[>EVPga~mXC@xe(wSwXGoWd?y fݾ2\~Kb2a"4 5 XXSLkqsWYj%ͺ]*n&Dcۊim ]ul=TzS>4?.+c.veKk[Ϯ :h^2u h5^6 6-GFv ^aVNevfiӯ1 ,_ bb[d-P:䋣EU' F^l#+kw01ɳ(>Lpn,ize`>J r]yZwىY0.ڲt,\[fw!uzF\^/rXc+Q2e:e2lI 2-LBs9$UKF^ZF}M3V'kc ʺ͍[}U)|؋`X`1Ql8#Ki4`b`_IYic`7nu* <{K+gAio5*oa`6^/rel bځ}gFe+޵Ƽ^/~e Gd^in80[aDo.fSܻ8^aC}rrM B9O?3W)ɱ (;6x_3bO[ipBe3q9Ϟl!rffy%Q 鎛ݶg psZBe4ЕXa_Gq{ Vv>;K X\gs9N䟫U= vzɀj!]1vfޕS-Cu;FN}޻og 1&!3832"A;oJmU!`@ l<47ب,gW 6 Aa sL 2 ;L0P[qi߼LBF1=w{<6h2%sЪQY.0/sŰv?E߈֒α/k=&`E^=C'# # p$\zm s3GĜTƹI%?u_l "\tUy9Îeϻ"\ayv_dS9< ! cd<~ k1[-Sl2L@Xo}]acDA;E~QlZr#3`7X³URHf˺x6%_Cߐ5.b*Wb/T*<>`KM!a@h/%Mݰ|91~ҡ˄1KPHYfaB ֲk1XŴO+Csn#f K.Ф=`w-9[(6E~>Y'ͣ `]zC~3-b͜: ϕ k+W%$&![_ m};0HLKk59jh-D)%W@~iuub䓏(ᡜC=km28k̜ʺ f9Pt84#yA/R2tRi"NGl\g° esa-g_cڎbi!(>µ%a[ҋ12ṘA~Qjpmlǰ֘^4C#=kѳYwfώ b$' ֘ |sh;G~uH$L'`WH3vb^ߤb ͼV.B`X1!^lLHͥ+u*kqh"zz+#!@h`ń;&cG9yeȯuڵ]l׭13"H}C=/) 3 2Ӯ1a,62;SwC.C vz;oawx]65VI3C `Qjc YtG)[,X8,2nšA@.݊o0kb#ה Sрx8NfTSYY^`ǻwK>rzU2y '堰kdS`~A5 Xhm@ B#&(_Ex;zeRŒb:6%X>3 ÕMJmJ%F!5O{aȽO $69y>;4`LœYޫ--WL׻ZbNJqa(",c<aCӐ,`KɱO]LԶi:ayc;BA K4 o mnK%%- UADk‚6a=gۼ@uC蕂rg쎧+}OW5vz5gx+*OL%#=7x }o>Mv;`~r$\²9c.bK* aaX()=O^ڢ61 A .P\+Cc0 KVNZZGfI`.XGj, %X󪱀5^3- /N;䟔sav|ͅI*2M8mer=(1 vi3X: +m9Tm˱F~X6ObA?Xܱc_!AX,aGG}sJ,>xjx,*٫CCeS-!]džN`"pN>)6># {V ?Ž(,El{ N7s}T^1$e- 03cUP0{Jy9]D,8&-| st@o_o}^tbWM獊O rl]S߰^gLۖQWcoxvdU_ 6y殙ƢwmVȓh:K5vV* _aw*'94#.,Ȯa[a H}ض6]tmu G,ɱА!S'xwhQYP¼cw(WKl- +CGU\.FÕ..BPxo>t:I\R2Ҵ@{8vR{DP-uAS63 GǎY_B-U@(>L[1>3$#Ǒxe`>׎D9kv .lBQWƛF\?b Aa`a (2` Sx>FQ%,+<> j31%IgQS=ij@b+;޵A2l-d.k @ΝpQi jRՖ`F^9B֚iyshG/u^#a XiswŽPx 7TjIty}$dм0ǔoG`CaH7gt;av "g\`уN#2T0B0^/uaה&LT ۀC0w+Mإ3f C[<R ײZg-oW&B.knPӴ^d[?@b3Z -F6xG)gݠYTD?'>Dٝ(?#W>򚱳L=sߣ(\*jzoq*M,xš\oF)lha)Ao {rc:z|xg8TF >@_77ݝyAlBP)1*B@y2Pȯu8Ս`. lqd2Ϸl@zNZEzP6kϳ6l=CtV؊}.d =|Џ{ߕ1x\}pa;垕:|XiY񃐿enQLOS5XQ%>SIW}[]k/5b% kVXZ&:lZbCcs~ggu㆏BPt*KoֿEvfYZyn2gyvil]V݋C#kXgrm݅"6,| C_Zqy[ޒߊmYf9?-9ʨոɛg#v!!ت97993v{c ^m,PObQftn̟c<7x^rТ~jmdÆX7svc`2601ndii-a+H+<M7Zew+ݖuܶNL'V<4] tqTraHfP:4 1 Os4wzY9ϰ?5|4cGmz~J<삀kgL;Lm9WjN|yXX ;"H, uhdG+$Ksi#XPɞ%mcΡ"k/oMkbom{)Ы/6ǙĠ`(͔|Y%%3,K\Ѣf-*٣_o59ʆdf/$˶ـu̾]s]N!dmWJu,Xls^ޘ9~w6r͋_d4V֧:X97Od.;IZG]q1f dޕ඼q1 \ly!>rXCf+!/5!]l`}LalKbXGMR,in5Vb C3g?$m]cفe<y65<}yhdDoR>8]5I G gqlN,5TXĚ33!<7F?俏B`,3%]ޑl]r-cC SƷ Sv?|U"析3Ip P\vE_;*7-?aߓ w6w\OGnP)[U k={4MƦK^L3g((R}ЃJsEԎ??mCcɯh:4#oR 3Ԡu vȿ6H9[ Z͡^Ytoޢ[%]ؾ4`J.Wސ_?yP={-1Gސ }odre*K^G XS7 h8XƵgi%F?rd.Xqѣ.ej_^ǣ}s35f_Klۧƒ1n՟Ӓu.uV޾tWȏD1vdHo{{KvCɅK|n=YKfK-|,rff6V|uhXE|a52D[RUkZ?6bC54[ō<Y|C1X u:D:<u陆,:ݑr6IY2C+$X⚨7'ub#*ؽNB[>aK#]U#,FuQSٔР|ͧ hIr>G!K+L8&uKS9mРx4;\f<oV{0 ˆeDxb$ݏB~Y=۩mp{UW _&>'bӋC7gSИS '(vJ.iȯ\`Q@"lyĴ ]++UیS?Z14.I4vW7Gա!&_lل=շd܋CC'}q$Ƨ=G gDpC0 T,c|#\qk yd 8xs-5funGKパD}&e!gȥ4>_TmA5|w[#xE~%VՕq)x ߉ҫ)$pXێ?1ȁFݧ`unbo0N K?ְz hPfׇƳOL3Vȶq^>> y =?ckX!HedSQC#UZ_b?EU+Օ65P.XGh|cY'E'6{c1HU84}"ࣄQR<}dqj/w mu:A`Skq@M3`}[LMZA`2^UvR[N}uG!;2;Lr\JAoA7 oׅ 䵳xuh,D~ :}~zaE⫌c!5/}/rxҋ>iiYhro e7.;7T׶W^}'I,ޜ`m%AG!gbF5=iR|C+kZfufcv來) WW\&rM%l2"3a~o(P`m~MV DJmώy,ͲYZΠo0v$EHax8 OYEpIJ²,hb!:1F5՜l)4%]PI>$>PѯYա!13sʜYG"Cz.ދN]_@4&:LYgk?-"v2PWIʉ]ʡޑf\ҜĦ{. ZA9\ k]kЙYONޟM\Ñ_ a. Qx"^$0Ujzq/f {݋Y\.K|,cv}NS󕤿>W WVEIw6ި[Kaܟ4_E >֫C#t,l\[6J5/}cu ^aׂڏ^O+.3C{+!ċbgtw.>~:/5CۧFs3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3g7Oo8#?qF~z3?ֿ&#IENDB`PK-!B1x-[Content_Types].xmlPK-!8! ^_rels/.relsPK-!U*]drs/e2oDoc.xmlPK-!(Z drs/charts/_rels/chart1.xml.relsPK-!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.relsPK-!Redrs/downrev.xmlPK-!R.O*Adrs/charts/chart1.xmlPK- !ߔ+L+L7drs/media/image1.pngPK Zb12KH](*u n12KH](*PNG IHDR^osRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?yIDATx^euq5Q^bƠ1J0**c {ÆDA +v T $J,;Xswg=wdXwwf{{yssmiMMMMMMS%pz;ym7x^:Yv!ʶ"MM@q KoRe5YB1xKD@j!H;vH@202Km[ʗϥ6r,-#]z%RokY~kֹ2[xm:$06KOu&&y%uU$0P oc8n ,":$0}5ά<.ajLo&sOS'<[__~U/83_dl3>lS_Gק ctORO_yqsꚯ1lcs B֐51f2sδ5+luvgW=s $˩Q2 >޳^" m}e3îa6MVgK^;ʸ[&H`!iOUkSf:Jm:1e+~G`s/]{o[T<&Nɳ_fN*ߏx.}i}Z|as_a1 ОiOQUv3}OW)|NӠtm$QCF~;gcG]at^;~&]ҿgsy wӭA߹Îk# D_Tcvۘ{7+q (\VltOUTd{ Ɗ5|Ȣ s?ͥ3r.u"Qäfe&UvS$} Q?osC{N I{a>1ߙQz:jʢߊ%0l#AN޳X DQ09+5}+3(flEyDL;n\8SR|asد|)S!y473 {TM]}췺d, t60`+|ڿ1\nNߵ9syo5<6ꛋ^As=z׭7W.^oNYf&yڜo< +ioj>P̥33`.c9 L2ٜn\d7=r ltkigs0}+5\۠qv a0\^mwH.aM:/AmL{=ژ).d/aʌjKs/b\)ܹqK];͝C2 NJO>HY: Z);(l zL_o1\p5wkx.}_,ff:~@O.(qNӵ;[_j(cIe5n'h^[4x7g ;}6twLEv}O6?^Q?Sl}Kݣ?5V? ;M>Luvw+$p +:frTt1] ѯ6cЮ_)M7iGL /uMHLvLh.ՇaoQrԾO|רkxm4M[ ]2\^;Ye.Qlhf˽2gjw6fqLL7_s{3oyMm)TLJ?6u4j]ߜ1lfuNu OH0%jLNP|gg!/ L7~uLq1䙶7ݗgF9?iOk7ܿ9c؜9r?h-MmmV10hus _gg6Gs:kL<=7ۼO]?Ƞ x ^}z$$0rFr5L1~lUk:ﶶy׭i 6 IMlx 4Y/.oe X%G]KzmI`TtZ8&HŧyˏIˮ^BijV ,7O~ uwXWlB'p1\ -[lZuoG@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ؾ^}c]s˔zwjw~MMMMMMM"~ x0q:܆g>oL@@@@@@` G_=O+y jwPMMMMMMMKFX`̠VnE5/"jwPMMMMMMMKFzƙvLhwuIIIIIIIHf^Ela5 4 4 4 4 4 4 , ^fԠ`m 5 4 4 4 4 4 4 $qTv6-xv55@[m 5es~Kc ^qܖk毭غ@%8?t-x- kchhhhhhr% D^W2`S-]gƕ:]a5 4 4 4 4 4 4 lAi<^?ævgԘa4 4 4 4 4 4 4 Ew݅ky0ֲaKu;7}MMMMMMc@i*k:rv:^s\IIIIII`lfryzL3Ald϶srv:^s\IIIIII`H`j^%ӱ)iTgIIIIII`r9? @E~kIIIIII`$y- G&&&&&&&h5PD@@@@@@@Hȱ$$$$$$$0P hhhhhhh 49ZJ@MMMMMMM#^#VK@@@@@@@ 4(VIIIIIII`~$k~jihhhhhh(^E 4 4 4 4 4 4 4 ̏x͏[-MMMMMMM%kZ&&&&&&&@cIIIII`IKj]w_ҽ\k縍IIIII`~xcǺnh"o 6 4 4 4 4 ,&*}Q;[m کoohhh$8ymfh5vXX^~uyYײ6&&&&&I@Kg0`-lnr^+V[@@@@!,^p*O O&&&&&%-abr )͟x͟,[MMMMMMKVsHX;k &&&&&Q%0<^iQ%={^+V[@@@@@\4Ҙ֋&&&&&&@ InClhhhh .wWkMZ@ɶ$$$$$d$`G j㟮^qkIIIII`% }E?QA@@@@@K Ɩ~;t5Z&&&&&-W͍4殁Ҙ֋&&&&&J Ʊ6*(^E 4 4 4 4 4 lر@ o'^'r@@@@JK&_ *4kdZnhhhhX0 Q7> 4l[MMMMMKF T4Zz$$$$$0V 4xТj6O 6O~&&TGu~??>=sMնRa/ lWccc)Rַ&&%'N:&GqWk֬YQu'xwW\qŷ6lpo~oߨAؒC/ stV/1 ۪nhX>(OӝgqYķg>~U^xo| .K~ G}׺Gm$[n_6kKߖ^[L~6 4 ,:vu=^tE V~Sr)z{euO8nYĺU{gnWCho-Y vEPkt :p7Idjnh%P躾Vׅu;;/eeʫ܌_W=+kXs__}{ݟ'҂o{V'_Uv-\T[Yn dykܑo|h5>ٶP ףUւʅ .0Y{.wy݊NLLt˵-KW~SO^z+VtO;nńu 6Ve+W<|{_~*'@YöеH.֯:W$k@ɶ$$Ins֮] ÅXիeYjc_rv1?a/ hyl ȀkSyT+>슪*j}~aغD%^Sw0Yk6&&͕G}']|(ʺ:(nC7nX YXXv5⻾ov+D+_JϺ>eᗫiM9w끘GWY:ՇjkMAת yhտ;·/h.͝~[9Ɠ/h#ƻHxW&&%,vi o꒲:mя~c_җz}nݳ _]1f$~,q.Ko-eb:dc\tx_ƭ&&% ir!Sn *AH tXG,Y\ʁ#pc ~p@kv+ X edU;MMVqfk ƾ^j uII` 4jˣII`YK`=q $+T5 0#@,PU^,228.k땺Jyя~g%S1 gA.PuT^=~qAxʇ?[4z)- 4Z&ن$$pU O ^^]ptRkXQ V$ ]y uʼn D&) ź|pxt?`f⽼:{GNb̤`}wZ5d '׃ wnbl&-@ Ij]lh^Hש*9@Ҳ mK>Yգ,R,O`Ik).H>.'1X 47פX+_<{f@L[^51h+(\Ur1gluU%qjZekqZohG e9j.쀧,F\~,\̋EI H'ρ葅/.JuV`, f ܁/<@edb^K``.6QAWe= g+_[cbXx%6̎ĂLq ōe|mX2u3ru*¦,#pӞSݴe" )o5=k2n-4 4 IOw([2FE,EXNR:A,N %|YXJƢ׸{++UK;g,m_/@'+i,Ċ[7 טVXLP '^mII`L8U`}Wm#bb1 ,BŲ%k0c9Gz-)@B*D@t[P$խ/,iXm/uov?z ?y-jcZK[{,\h[\9^nII`%pzZO (kPƞU 8%`xs}>V-%.?&PY` jy $LY@X,;eܛ.P|~ /د nԀխ@n%{|wk+% l%qTzxO&&y@LKY]`t^I5ku ` %A8KSV*=GDž2$` |2V.}m>0cAG\87,mWG-)2e%{~vyƺ\ܾZ?蠃P`vf[VMU{@wkII`H ܫ+˲DU|Mz RTźT =v3Xf'-/3$㼲vBz=NP>&0cKw>ֽ]@K`|X / "v [^V5,hKlKSYcPr^WuyKFo{|-ؐ~fs-v5ykn-4 4 &!~]\ Kq"9X ˔GV$%^+9XX4U>]?鞋R.1,PAnbq.9]Q?Xܷ#y"FmHvQ2qmkMsUϫ5wԜ%u5xjohRoV/*PbYL.,Y_NzĚ S3,PQ>,X =?U,^I6{V0֭$bb^Kpcw$K~ f nKM;T?Y`qqs l'0%Co,^ 2@*D㚲Dr+ ~\r;BcC.Vl bmW;K Vޭ&&i$P X׊Ftq . drERv*eH{ tyM]L/JJ }.Xzb SbP݋<>]R@׺oI>Z1\_*9^\ZO> ENYP*Lə $oy|Mԭ-Y]^{aYZ*䓫5l_$Kmy/Zh8ro6 ,k _AV 4?z\ň5Bw:y q!70cX9/`i\҆v eTgvB*Ǻ:/#=D.J+e^Y/W 0KUrܡ˳uj|4NrMKN2r\,y{z"? P57IJ |HoW,;^O>|kz^Kcx-yhhX6xkǿ_էOeZ.RrV V+JubS\Nz|Qp+y}{qJ8nF5mQF,PڀJ2XXֲ7qRÛ ~/YW 1ENX 3@i.9"W\/gO: Ջ쁮9f{jʉ [Udj}u͇dj\$OiҘ֋&e!@_To]1O{FO<.A,V<*">K:wHKe.Gwp`լP,[P))JЁi1tC`&뀥s+ĒK.ZUqv|sLNt87&Ɋ/Hʒ5Yr60'7Gd^6Г6̮.y|Y`l{,KClW#ݗzGyx- nkX( Cy6W] IFz) h&(f. % Pgib= `8PHQ׃6ALv*.mǵYfXG9jH+8C5,.#~ K]'\/-2f$ $\p(n˜ Ĵā. &ǤnUy@ڸ1Up他[ۚ<ӵjvC C&\Spb_~47&)+ӕG%+h tpyQ@{pXɻ},%WKrƣdC,mQ`#r'篾ԖBYW V61+s.r76֩ZZ\,d`JL@JJY@ @,qy׸1ŵk>ܓ9eNM,@W1pq&${oh5~f}ߞ檲0, zr[O)KORfqʑ=\SzN<`cbM,% C̖`"bK=E "-1fbr$OpR?~,EWםJG\PX.$e-`f>rP8]?6W9" P1SyzFX^ן67՟\j+-t#Aoh5^ڛAt/}gJL GR$/ˊ(t*;C;d5N:.V)|K ܃ H30Mݽ\d@, ژ(ׯ ]v\~~I?bj\PJ:d4\c`IV)rMc\ʪ,|'^ ω9P-7^d?U߯_T]]}hMwVךk4Zרkz|zBe`=kP/,ʀ0VMwa,W`p=ʜLQKv/Xr v,CxIYڿR۩X0rs`1@I }H2N]0F倳9ԗd$~K9sjg!NNH7^S'705 IQZor>K E•sWA FV+$$Irt%e@ՠ9=kEg=/ą՟$ ]@{镡Mi'gwW,]"N)n7ְ@mr?. 0v*FYԤ/yK{}㿫_Lp= í"Ìd+@##0s2% ݠ$VDPK^=T2;=7=M22奔ŏCTeZMQ3[ a$k)2MMW9~Xܥv/}Oֽ_SPz')hŭ,%O9S&+{XwX\xNu^g Kn-<- >Xirek'zomvy7UyUnv^2>>~vU^\J,* }RNԲFY恥*Ji~y -=nMЧ^Vp9OZ '#wީz-毨aj2ߓ^[7 IeMyɣJgy^znC⦜s6 hً ydE]@, \.@.<+Jb(~m& 8 c)0kʝ+?/9`h}g}c_9bqaw=w+H4`cT ?E٬ȚWv+]Ҽ+ك-u'WIs<hN LYn-\%7]}7ל^.Va@ +R:k_o^ SY~/yw=۾|CY݃" ')s@YcԒ3((X`VrmB ,:Y$Oث;ՇzFWT_S`{>`o}[Ke\k-u N7x|.0=~,|RYK&&jUu4|JXPtbl_^WGtŕftMt]u?\_4+ %2EL% ,p$=? 1KJvz ^Jj '`a-zO:hXnP'm(E_Q0w0&H~˪J;HX֣JXq:=9H,}@j٨עTnFu17YWs6Tvz=cJ6-kdȟz[2w uk MƓV,Z'*5_kO-zkx-4 ,I T'>ق)O~麫@ו)@=>}ϟ Oᄡz(I^u4PA'zb>,B,8\Їzyrc` 8f-k{B?<8;<ڥ-0/` h{.~ PغǚrE^R J^W0Rw/edVlș xMFlZ@P;A65.xGv> H"/ȸ2y&Ls" ~N2]w,غR{ ?.yeXMk ~'jk!Z_|?[ 3}ؽ(eDGxRߵ}uT+ݎٽ0yǧ~ܽW 0!?)npX(p!@-mP⋀X2!0*XϢ!vdTb4*[=`^gW!Xfrhm,彦碪܂%9ƈU$MSV3K2eƤ \'}>!y >mk;9zH6$%WpJVq/IT}X<ںI.zhae;@rH1Xoqp&(LxsCn@;Jk 9Mu Y%)z⽹MuNW8ڝN^I`JQR?.E\w߅mf~Gq%|@@Y Kwػ3nN_\ӳd7"HH <믧0(H@0(IP#tYǽ.R9_R}CK\E=9ǐE$,OW>CꟌJ,ԭK8L[ϸC^/P; ~EL+pl=P1^ eAzEͤX׵~_Y <_7GdпϹ֔1wʜk2#YrX_uU机+e]>>{Zu=BRB!FM6u'd:C>BN9/oHOQ@CQZ1ݽK6c~ٳ0QB}, ,gIuA`r[b5cHY";L:Qr)c]`l?ځy~uP꤬A7+>=ˑ=q+]qXRau#G1MB@( gcVD25^˦sT%ļsfcGdl8Zv9R=X}XSeVWΪ{C fl[S<cFz|kie 8\,+S1( ݝ޾fV+|')(I}@`r:9>ůwwyE_ Q^=(AQz:@y&^RHOY&ݽO*f,*gmi\.v)i)^(u2,Q}0~V2JXX ,S^K-mX%ڕ90Ώd%\Wsx?9ȘE<8.9H9&/kr.gRjޓRMk@Seחl>_Yk-%G? ūS7{d@sunQVf+$%P__۟)%qI}o(e`{ϭĥN3oggŵy2LYQ[uづ^TR)EҠݟ2XpDotyvyBb􁅁r &hTy0ʑD fѣL\Ƭ `teuIX#@.H{)NbԌ0i*G+Jc)U @Y"}gk{"{de q~ݲdu%N6x4W9I9d'W!wa [71o͵GfrYN}֫׹0 :uZkk ^^wbg1v.~]oUZnŊ\ ոП^"HKϨ/ ;mR1P4%<mսv.XJmWXo9#~^^Rxc)`4|hPd guQݷ_7}3{6t8kS q%@! Wǽ‘jH"TBd|;rcwГ:Y(MʒUVF ZBs=ityn/=6{#0J} iw!@MOXr8c,=g5ꋐTOy u/ dր,9YY/]N10Veg>"h\@1W?k,ݹd ꋝjsD` Fלx@nmCVS!j Ue?7i{xMjpX`\']kݛ\c\,&Ŗ_v*EqeS v" \\%D^wya)1s>Z#6"s),7+[Oae!8H wX:U=b8h~ST ,9r6!7 %Mၮ b%SC%n!nl4HyE9xυ (fΆꥐe%%Ed vq?Rܬ\\ڠlpW:B=K)@_1WswzJ(L0ޥdߥe7n;cYXgܹ/H%_T \XI ƸtkǏ2v/r,#\X?\$Շ%/j~?Uk~cd͚՟Ja:Bc]3jx ~"R֯/UB )(a?\}[/յcKG֧R/(|r[;/-ejR^+Ju(B 2duJza޹zS~)"dh)(œH)S.0A " Ȩ5tPQ^A)0 zs,.^uRcc9#*Ց]@,9ò[QD(|c& MI.{X65kg= T>RV\Ȕ|8.NJ)d?[dd~Pk^kId)։{~q6SJ%zϬ1<ڹx:ȍ|˨u?0aQ+,?x^sv[R7OJɼ{C)IQp0SWu򙁅+o#KA@!P 8d씬:nXR6ʊ rʱ483{V}G3_:~adxsH(PcwOzfyY|d((Yu'w%[0~\9Y?XXQ$.۽!I8ԭ?96^)_=w֐~j,k_U](*Oիtdqzκȷ}mj\($̡A b`=S NrdmXPR>$$gV,i*`x܅ReP}) 8E^9{9'w7GqB7(p9_YTۏ_c,܌iA/e+tB_Ȃ%5fq;˺RfX__8.үs ")}ݬ֞cSC_v\SH _lF[0]om5gѵ'RNR E~[oC)^jEPg=ۿlx=w]5G[N PZ,J@6+őK }m'ͯy%y l[2g}E=|j/θ2~ 3%+`&kY=arh7S7o׀@Hχ?ធ9\gsců^~)8/0 c}9s*'&ƙT`(-S"nLuޯ:5Ήjuˊok]=Ƕ,wcïkTe)YOKai:?ƌscꈛ=_2KvgY 9b*s"d8yu?^gٲV}.{]k-\g&OXsXM,`G%x-[MW^{uRt-7KY\VBaOPRHCwtME1R2(%DRZs]QI qv\87~QwkA^ݗ+!&o e(֠(z"/ l| fETXq@w0Z җ2u$*nrc0}VJm-K} I^2V(D_ADnuKf+ ^7Orޭ mH\ydd_-02bu֟zYαd .xjkΆ8?_f6>l6gyInRx(ERH&蝋,QrA_w}Dž?I@IP^ 0b?Zܕ:C_Q 'KNCtHlܸ6{L7ݏ{mo,E:+" $_4+p!xMAy< )`Ng9M"q yOS 괾` q9JQ\vN*$tMܕge;.25ީv7ڭk\4r ԪG&0~rfՂ)s@ }֑UJ[3Xr 6X'Ov(mC,顋 %C|@د7h5l55 IER_+zI}!o$C%p>i%Cy~K?yu3B __8=ʍVI%$~cb(3 痂|aAM٣m`{O]߃PVXre!ڒ x#A`"P!>Pȁ[7j;Ȕ3πM:?.T`'I} l}3e幋ʒǸ0?sKΓgx~긇ccL1g. +o@E 6 ̫~G-IazgƒKVGT}=zk*k|p,LnJ7nר,Y{_t)O)EOaO¹T'W}bW>Rs,^kejlU/}KTw"8ކRm%k]jP;K&D}wÅ=DqP~{.2PES*be'v){-2/nv0_tNh.xT1 ȥ]vS9̽tɨΚcl@b@ dsuz >Dz$օ* ?:@,y,$XLvܗ vnWuI.kc=9F+qd@99g,/"Wwj5eMUBo){K^Ki6Z_XL-r|o2%Crc%T)(YSHz'Yr-3﹭X4{.#;X(.JMή(̫/~Str7\e6;-=CY~8+v~ۊ>X]P~'K0@)GKJk>V$("2J,5I< kF0q 01ETׁ֤lPo 8ϭw]#n,yJK`̸+ [.qaQ70vd>KֵGr cs9Sݜ.^e<%7ծ̻8~}&{Q W[< 4Z<ٷ" RI}TjMyGDς`d|SX~W̺kZ76{׺:)bJ%ę`/%(8@bW&σRT4<,`9/P)yWQ27$N%@ǂ0蛤Q`n/܇@v̊]u$Qn.P+=ʃ0Zb6YH+4Ik䕸.EFEKܘIpd(v%X G>,[ѳKI^MC}N)͙:#cВ3Մ`ӘBkn>/>KH},grE7%},Y933XjVVRJqM:#u(h൸ooE(y)ģKO)|N)QHuvW:^8}.2H2bɠl( ۅ2 )7e.WP,=Qwťz)-_6zL)*ʓྡྷt KPvs=Q,1 @~%x)R ,ի>{cY6_jQFהE*/hx@Z't_\Xp3 _27OTKi=zPޤ>1VoRS$:Ȧ HNK -?;N-kĬ'@XXrҾ7e>Od`rrpOܤ\qMXǏ&'1XkXWF5NvŚdWG^{uF׮ڰKek4fҘ֋D,wt艳Z7tt&_$)lOn)R(O.}K~ʘU=#JMUW/d:7 s ~9UX`闏5Q0{ͺSp觔e=Rی?Aw2̃ip܀PR^VQs4ʪ8%ߕzYO#i) ׁ֖vĐ.Ú6Nܝ[`Y16ӟ،=Lϴ^W= "pcPk]0z܊[n4fҘ֋HPnZ_v]@ɱ>Q6{yꬮ;_UOq_Rʹޕ!Q~[b}d)EKR\Q~I_sH﷥ļ۽av@V%- nЃzR?,X"e~'z˸ʬCK( j@NΡ:YܺUL@s@+0{6|'g4G(Y2SȲC'hwz犋S[~+vIa,KFjkJ_\q~r+nͫxͫ8[eM%@e)o8?û.յăsz1&7NJ@q;b7() QoRHSF,](UʏX}yTma$a ֬='LYdi)v0- SsriA؜$*X0|4$pT4AkK`I* m%wvHnruՆ0źf=55K2%Yx/I=a{b YtseqgǪXo`JqHؚcmBoM6 2/Kϻ+]>=؋ bDckHBl.B)UCPbcvX6rsRfAIv&I2vzwmBH=:2Sq5IJm[V Rܚ/Z౺cnb3od#q%qdM9{Q$^YCY H;P|V9,ahzb~?8Հז{c'gǢ+k`S}8yKϨ'Zjvb="s@9 $72oI1U^ovQrHyPTcSL׎"α4/t9,;;ԟC=@ts$hqԵQM7WF[jX gur1OZ𵤫( ]\su Kϼ\õF@Hj2oM֝]vFzݼe+#V0er%U/K m&eRLʻg utY9R-kXGli\`y~@x^~6= 3[b\-geZhz 9g?)^j}/E!Ria9Drb}(4FwJT:Eɍu$N#($ʏN:-J_%HYezP*c[ `\}; m'_\?|Ϫ^LPsD&0=; ͩWJ NŬ?k,;ju|_ֈuvLU܎# $eݩˏX@Yk[?2eeCm̨\]uܵ^{Y$Y]$\˸$dqaǯ5I%`C&Wr ݢ,W6qW X(R7yôAc QH/֏%ɒ@!3.ui#@RJ)ۦOv@n )s Nɂ{<=ϫ ^s)i%o+ )hrݒ$e6cX7U`B UI`fk%z"~YkMdY.A[-Q,_q7<57> 4l[MWݧϖn7O)!. >G$Hpb)~G9ʏ"ej K$q%>ʉd}(-&=qo*O' 00jk Ag@NBU7 vunrް@65WO)V#p3xJYo^i%Q2Z֘v֪GAbH@x\HW>Ü+ 긞n`/?xY}>2yV8Fe}+Idjn$!\z/z g 5!S٥FQRUxP*\($g uC&3: ֒K6$@\/.#<Dבs$],]7.7cZ:Y.\;U{smr/4Ft%ggV)em&UIcK!Hٍ٭& 'g%X\кaͲp=@z[ ,&Ob^Cl{J,aKa}3bqz#]0:C$eįPJ^c U%SD440(S79(r6=KnLK0t)Nzʙ ٦P? Jפ@}Gӟ09Ü)y衇ޠ/j^ZPv\eK.Y_NϒARZo^Ҙ3kS9e z? nLRSZ Mn9,|\mW:NUa}}I,]v{mXf 4jˢI`\Zt#%=sR@'b=Cʄb5H6pJRK:++ǢoʺWčQ"d0CcQWuwj Uʪrqy=: CR!w@"ɼa*k+9?i^v\ڲ *h֍5bf=[/9n:nK˕A+]ڊhQGFXˊgv*6fY{)N_Z0\|jF/kt;fŞc1U޲:\ՒZkWF1qpE,d8.'F4)EFV)JkcŢ )$E\s EEъ"Uׁ>zڲRv@p0uӬ!X:\vJ? 6X~fcgfY7܌#keb &ѩ80r!fm2TY[VX`O+k͞X?BSq@J 7> 4l[[t-$ܶ~wW+EaynC%UqXÚE13ă {Q͓3([։y&cί'l;GL8VhsGzԲ)rޢ`e:e)p9oF*)Org ~5^/3k0EαŮ݋yƸ =61z^ˬ$0Fs-N[Ww.+oV(/(@g T<% .)9cqH0<7XY\3JV,7(X)ŵ ص #)źDdb&=FyM&Y׹,=*+9=bӽ/eL[LsAR,ye4 ?;3XǪ j@,ZB藥/rbvֳuYZ32懅:fZ /ZQ?UkbZ2(Kl/zZlu|K@ l.M9zFTԿB:{)DyrVÇs*L`#U(8.hP*.JJˡǔeu0|Nϓb?i.O֌r]P?A6>=;' 0GU9A4Lbuj\kv䱮=/5_#֕5 fXgRju5~CZ3,RaV—i2o-nZt.iw-4W7.es2O +ee'ҕc_^]^@eu}9懅 4ɫg. JOv|PҒP3aԧzі`{e>WVNe)v!Hhg#f%S XޤZs܎gKEҟʵIdjG bi}q?G ./rvQ.) zQ Si#x @N)Ε-{vq(bټW+z~kFQ(0V&ʒ⤐)4(=ٮ5JҌEY41;X8@vcU(RP|7Ukkޡ_,l+=]WcY*8ܹcj,15)V>\}hGkL-K NUn2p^VԻ .\oZk 6T 5 Uqn(Y,=X qVeAKv,yZ`J^+X/Fs3:Ž>e@dZ /ąw}9{(vMts'`NN8.cVV1I;_[,\Ɨ㫀yKơ7t.ۼL{: Dx &͓@͓_{(E{T\RR>ӹ-XfÞ|+G՗D)-pU)УKIK)L~_*Ƶ@J^`RܫnXpX @+ rb͢Zj.Ɋ傲gAai`Q힤)Xה2*mnʫoTٞ5_R~Pw|j*s|U|{5˸תεUOZªipYA 6VU;՗%CdXƖsS>5L& kKO5wSq|_P?]XĔk@ɶռ(\}_\ f#6\^K=wW0]J>a;ܓk*qQN6^WR'b<|W~ڹZIl5/:)>h"@F)o@"yPdXXk>P (PX` `t)6X!YX+,,hTum,EϺjWDwlOԘ율Ǣm,(r@#@5N'c4,.En__@O=`6̴mYrM֚sEPw,?3dCoW3?ٓ z?+_#7.u%R>3dkźQ̻n}v?[r|vU%c;NG$k|m5M׬/zc)3/dEW/{UK؋̯YBAQMzkbN_.޸rav-ݵ8(Ro,E7wNV\W0vʟ"1W#,S@(PtVg8&_@3YdA)EL}ѽ6A8IbW :?G#ɢ~$#3d8!x˒.jeds .}Hv1%.<`Қze* ju2O0Bq^Kٚ凄k~ryi,`L=~$έ{嫻?^>sD[Ơя) &'i ^7T~ZrzA)%yvpuo=nzj㟓^qkaH ԯۗ>k :$k/dPb( 4Pxpg(u@r`m{9]Y_5UK56`# e}6ԑ 5xU69 Xԣ2']F^v69[ԽƔMqIҔ)a|q%[ kx k>03 g}q5&5.pv]IJIdd,[vbg 9V6 1?w~xZؽ|/MXNcY6scb}f,h5_nOjKR~ PI:k%ᮺtt J17~ 4[ $Pկg8êRZʙ XdW|rLR.}OnI)"A($YZVo.k~R)vlq(P 9vx^l; C'%+Mi2 K ?@a Rؐ(u(1d,DW{ "B,*x 5w.`'X#VwݟbInЕ, z<kE}`<@:9*I?eg O3n9r$2're7/K5m[bmPU6u{ꀩ{8N;w^6[.ZWcLz |NX_uK6]|_>'RU|'e=.O0jZwY}fS? s|Lq=ݨ4s[g@o}/yK[_ȻG +2Ad'ϝse-,!qy%b@Czv%}GNfۿlUٔ7+/ NNRvT~Q>~?=%7.aۡw ̐EX!ˤ +tPdF)sf<)p $%AO\R&ߺV@(g$!Uν^d+-Gdb^޺]kԆ{sA~ʐU⫼ovV-b~P,^v3ߺ{7L W|Ҏd!k@kuj˞ Jݱݷ4qYύ>n_ewT>lu]U ڊXP ԗK1YtQ6r$0`ɡ A!PQPT+CPFhY(n,nm|;?>3fU.Ox=FIQFcj,&nN) ՇU%e{tsR>bYjg`%`ؐjIQ@ jgٺ7L)T#W9I<Is@>bXYEFLv9-1nIsנuvuzly-~$gNiC Ú`%C^ yڃ s&6 7~2| )<'uFhe,ٵܷ#M_~ ݇{KX_p-ns>1vӸXtI1l5PpK92/՗O '62(&AȔ~/ N `sq?յ(k?z3!됄`E;`O:b(SpP9QJ~}e:ZHV}שªr{b4v[IQ$y(r 6@SI%a>(r0EaG p @Scs:cf#]ւs7'p>Nh'/g,h@xzcY1 ZeZdeMKRzNonb7usk1';J,)+5Jov&r)93 ۹n 3tw}zIޡuz`af)):/IݍuroŹ9 G6Z9X=pbm#~կJ1/ҡXk%m,8H mg^`q{x'J^y3Z<I)GER])]Q5%b-YoGGwxc^eћ/d5LJ(~ʙ*Caw)Kk"X +XC!\XY̯>IJcokUG& }b?ke=#ڋk :sfO}! rS+;"ArI`{t[ꓶ9.GcE'2q ֙rvYd'#xٝ$nH=Db[{٫^=9{s/-n9ξJ`ꗓ@u\r>rr—2mp[xxmA%uu2k ~V fuT X@QvY2▢ROP@eC,*jbQ\\r|@ X '}&Y$՝{dLfmpa.AWҁhGօybQ֋sk L{og$7s޸ @I28I3&'0k> "guϸuh~ &36I2; CɩRg {OԓĮ3_Kvm=}q5ƖjOO0 МbtCֽ6%mˤ`%͙5f>f ח?t^QZ ˧<NԵ>Y@%UTw_)/qqH\[ Y ySN**#) &= P9"($eIƽX/s̷t)U_o}OihhX҆R,)21)ecnX8հ-HOn-bLq׺/ MP'C2Yrl52!Wk$9_ HgkDŒά?uXy^==^tWE+vۭw{u'}e Tn^+7;u$8]6_~[@X;${ ^[-~ nZ3Ji-PX DS IĦɄLR~$^/>3oN9$(8 իp(ހE,p r^JrLmg5tdrIU5dqa)_V*pxLYWn]e__]ȥVnW,O7i084Kfj^7K, ϽN.[@JY&>$uYXX1< ]̟5cU`z$5/nx$VkA?/7Ee\Wy+TԪ\;y(20kc^,!7w9ܻ,q `l^drn=ٱŊ sF~N \WH{}{ܫ#&&+_gG>@%,"kU"1V=(sܽJ^7cN=L띐PPiܳϾ2}mo,jnsi]_e^}U} q[nGUܣ*weEkiLF1[d/ n^To)~J*9>& CfYX(b HPw]Ͼkm=RWb gY{@1,6\r\@$>&pD7)Gcs$ED>t`-ь-c'MJXȔ<޿A wssH>%?&J)1d8r&8119b͎לm%=@oE~޵\}Naz˻yK(< >KIj[זۣd}9Tj`m9|.^cP 4JLtp @oY dnQ肏8/+빪0a%ʘE#dzR OQ9_{PDh; >x{sx/,Y츢rdDvnHZ@A&.@Ƞ6_2$Fr Hޞdk`/3>}3V $&82~p^ s BWfJ>,``{t-P{*Y{|Wa 4EZ` YR Z)z| J6<)XH ꑤ=9(|{?;ϛՅ/'VJIME#v@z\@'۞H$uO,dH@q&;Ia{"L-q%QX5 XkL]`Ws bKF*ˑ7悜Ii4O\Z/ .MTwo_i_owV:d]+zמoM={AePwkk.S;Dznu,RSZuJ)VLReN9`awJ)e a֦@=y5++*w{Qj=ܺ޿o}~xb|]ȹ؀k7_V' -WaVpd 4Yd톹H .ɲtݴ^y]):$WгPe`??f.򺞅(g9x?˔f;\ X~p)S@$ Xؔ5֦`RP$5& (%yj\ 1ҹ cA6]/ݗ;keA㥕k_ݽ/(/oTƳ^h}ssO}7?%/^\ [Ϯv-Hڵˮe]۽ v򻔜oV=^ 4l[sq w|sn׺3gRZ|/Yr J ֠/yvqL%Gz3VG١d?LG\cr8PgvL ݧL v{8Uy6sIr]/{-Wwt!X4y-)M; 8zIZ8+ mLX7H'^mys%-m^鯟ݳHSIx&V*CI?Vd^r%==%CXcg؊U \X$&? p#8?qn,S2/v@Ѵj0,mIyn{[?ucrmr-y\~~}u_<\֠g-kkx#rJr>"h=Ij7S\MyXx,b\yI Lp %h]P|2 ЗӮoyK5/~qw޻:rBU_:0-}5D{vvZnmmq@7|.9D;e.7Z3K ڔG\N{ߴv. z>_puA&OD; Pd]9C0),Xxc D\\I)hK Rw}Wed_.G u.1neyGCc8Xnҕ%-}}YWsf5=6퀬#YboF 4l[ͣH`}8$oe ;CnRU[nȃ XN??_'~׾{YewDSm,jlCk#.T+*(O+,-iXq݊C;'55tޤa1Wuv ywex>emveneRnA XY ;ckbv/fv0AWC˸06,s-d-;Nhۡ/pER ^}}rYX֔Վ4dŨ$#3ĹrKu}1,+W%2_bXnO;Jm^( (mTb}*3'&?#dpv@U$k MV?ܩ]nw5׿[+[_Zp\ajN­~Sz)":G<,TSP#~ B,R9TE*Xl6p6 hvxW +@˦W+J5XW bxNmDXo(P=!vpVA[޽!w@ qjM.^>[~Jߪ*EyJpzT)'nǔݻ,&RR=Oa瓺pTwӻN̛߭a+T]Thw+*O L>O\w!TRV"Śu6:+ {,ZhbUk q=JR%Mre\⯜~HmL-)YzX¤L:;Qva 5G.őzRoTKo@v9Y zd]+k)W@)bPPR_o\?7|Yt*gg_Ugn,s=ݳyNԽ~{܃0xX k*d%rvbz,' (,'W 7ʡ F}~"6`Mm>+dz{۬IdCv+TGY4 ' WuQ e {N:ܢnŊ5)ft=-ak2[ΈfOx-yY^q(qo)ڿ*ERnO)KeB)ׯJ)_NxĊ}lcYi:uLg;w*PzSƴ.w};N~3?`P?~NoiKccmeL.0LA>M+`/AKXē s檬s5_j.O.ydqk-aJ`Dl Yeؒtp5k8ޥk];z.~Ci{h_ؕ/e3.?[s7fRev{zi!^W{`JrziE(q@X́,$ )_0#`rS6@GV( xRtipuLPt6#hN,l2]FPj[?~'kɺXk\^Ӯ:gύuc{|ݽd0AZΚԟ\1]^U`1{dӧ <6GSXr焲 )'nn䭋򭴈n=:&9"v,Mϔk:b!cL d K>$."ԗ.ᨉ]knpN\LڲN9yC<_z e9 (J ŊR1 +W` j˸H`M4 {ԭ_I^SV M p4+}BNć:.큸Xw'~28GPrEmR/WvGj[}ͣ,y-pږq>s;]lL'7u%SYjciCuM%G^ [[Jj rS' c9;-&Vo 3/,^{}@uv?\07|݋Ϻ<񉛎y+z6异Aa(E$Q!U bV'a&xf XS,&8&mk l?nE,]` e <u?`c (b5JlXhd5sϩXU X.d~mg^m3d~s UPln@-hM=)K>c_cpl;I;ՏNc8z3*aml l:CAI3A;=u_[}k-[0 )^ )j \~jmnޝK ~ὴ<}EwmP")x H(wʕcS(%}r/+ p@Pǣx){܇>Q^*H_x4+0y܀=’d~ 7 L 1́X@˜j"%I?QLեoƨ3. Gu"?@sD罤eVgW*Qɤ0D%J$*@5x2Uū_9yQ>FAB9+-.1OzLL_cOO]+,!.,2+ Ms gMGYu߸Kv!`º^봧Fv*Q,e^#g} 0M_#u: U6ۀ@mͽdh~XB}I3.g-[,i%B%>2ĵ /DAƂoUW#<\6 /q '-bO1ݎGo|h5>N^\ݍiTpA .*kť(7 q{ Ppk_qI[7+tw즭q1Ѐ P?k>Q Q܂\H~R8\՗X!l^ #J9T`W_?#&X]X`'p rİ+!rfG^Wg@T`{ţs"oWWe祺oN&Y7;.P|z0I*hA1-mgg1YKֱ*>Ȇh9CqG#+ɮ_%Ykh:jZPé--6lF۔cf/M֭~ڒ+ao?)YX?k@vjלZs{v+{q32Ng/>(;J܀bEQb^EE)%\cN^ѽ 'f[/Ys21NF@RrI%52 >氘>\ͥ.Rl :ET 0e쵀 (G. W鍁%LS7P ֒J"1Z^K|qL=5.M |`3G hP(^]zWϝiΒT]< 9j8ecrvc6 DT9V)p=c `-}T,>k#$~l鋹J42UNy)k.9V%&on\}*gu[ްB[K ڳ6{Nۛv@-j<DZ++n5Fח-qRRG韊TCK2 s9yL wWjU#nbT,~ l!;ĝE$%,Hvtu%:J* ?jV+_igO(R "E 41Gh,*q_B%&EJaf0VʜTWG9SK=WH"Q맲`sodbFg\(s'Gdy3 4 ^ pgW8(Es*PoI4ƪ߱$'P&.xMaKrJvSd礶(x2 G dW^UqFEh&r)r)hrUNKuOb7` ٽ@x8o+Iwy[UVu^ky&cfz}&nvjV9Wzf}I@`F&=Yfy$E\5YQ93fk*v ObY}focoYX tvA5wjܝMc'cʙ5Z36&UZKq螺nޚ ^$}gk8{nMX5@~)Ҥ SclоϕWͦc6Oj(Yd#uҪY"x>ř@kOĊZǽ;k/^"fso<bǞCV?)3ozF-?o5W}w]-Rz{)^k;}Sc ӗS3E#n7GE's:D9RqètF)R@sPVe^2kǃ*VW\9]R'&|=3en⋒662N1xsu%(K Eoq3*CR6 dt'?rəmbK!`ܰz(Fdu;`#n͸ ǸcKk P}_|jckNd*.XX!?و'fC/jg\dŭj}^r g 菹6ά[1z%I&>wq*ݟMg g73b3gVc;=>nHuKq;~QZJc險eX@lFQU> F5.̺-wz)RB 8xl;:Ҡ䢠 `%a$>^YERĔT$A,`?'~P%|?{ųB޷)QEI~r{e k :}ƙI^JiG4 V Քj ؏3IbJ ǪLd"؍;XM s06Р]1`h[ٸ]AG[3۝8<%FBКޗW3jMl`^&r?'?>_vDcL~@HF&)l,dGi!}̹~$^M[s~d7#gQO捌o}M2-]ZO{{sdu/-ak)CW^q*(-s-[C6qzF-?׵<⾼Usg.mA[m~hkoW&J8 ]2/K~MlRvz ԿVmw\wkߤRֿF50|-!2-ohzF-?mN*nu//ݲ.']l9c[m ^}44*HZ׈cfע2MMm 5~݋K8nX^Xr@3jaԾ,/Yik5ɯɠJ"tM]-7_4j=ۗGS͵> @[#1=[b?HWGډ"Bq_Gw53jh2{l!Ẻ!rںWU~JC: ͵St 8U?\YWVJU}Umw_U"V6 .gcVdz[쥂^ml=RFH`[ץxЕ4M}nyQ/}\G~$I>ê;9E@} G)K)̐JmJ nK`,ɤ5poژ RE@girHN5TYQRH蟔6?K#cr rVkur7rWrnwL kK)Ǚ қd5:n9}ZWj]rwQ\_d7dHvyN!&rDTj[KOda>sH4F^RGGW1K_plvE־˷Љ[nJrr~B¾g2DGgCtᏊ\6{zV}-U]w/%yʫtR(%tRT[R8o.E|r)UkA.$C,@w1kC޸!?(dԒ*GWb0\+7T}]ڣ$K2K)ĖGydF_Fd2xøK3A) :9\|p$j$oq(O wsԾ$Vs1IZP[EuD}t\s[Z/yHeʊۋ z6Z+&|-dS $0)2fd㷖̏WmW{A'smcrB !#[̿}qϔ*7pzF-?W-;\es)Y((T@ eC1@J~GYk#%'ꌅ‹54P`!6'k{6@zrďGV%K]L$z\%S?X%WǺ@eO EY >m `KKsH`~}4>\9Y,XWJk\c 鏾Z<9!?9ZJ@!yG߁)MʣSg!k} ͫ'K? A#+5 |d[\Ij sgV37^5_SJ$axYi*L=hجQ1QE "%pON`PdbqQxQ\K\s96cOյ'/X=c)4 lBL̰j^^(J +Pj.m\vqzhSlaf6(TУ}pM|+- H9 P}>`Pt^} l<`*a"u5\r PGrɑN%qQ3uGLWVOrɞ_7QrHi+n[c~H` 镝h>O4Yֆ9!#Й Y\֊Csj5_~\{ |[\b? ~ނwpJҟM7xrzGSQ%DSb]G3P4#Ly=jzVtߟ2p @>nJ\{ ver6%' FQkt,p^<,;;H!`X([p >"g~l%Ny-Ⱥ4Ma߀8~ IP@`.\T p )@f.r ḱ[6>"{-d=qq~os޷̥U UׂF6oS׽k\.R⒚NN\!5 ,_[Q['uI`~$32pNn)ksf{ Ki*eЂc Eew~{筞/gAP( G]@(,P O9QKP= -pXa.HQF@`P9 $`}/d$Fĥ_@0N lxXm?05k q)`6 'H?h%'}20`;U=䐠Nѷ&l{\By3 ixZ6,亾fK^/(9Oj̷5I1C\Y µSB$45fj •]r\*jTfbQuR-noVaerL\290Ha'PQ^`^u Іtx?T@F},Dq%)i7%( <_2GQ2)uJ? @6]@=` cܣܫGekq笂` Fuix)_Iw2c8ꞣj0J|I$Nu$LH~l@: 8$ |$EH;,5(`qŊO\ GߒؓqŁ%+(HLz c,Te.`]&}BvF[vB-eorꁘ:_ TkSxT>qsI[ag%+S㘨qUVXs~ZZϏ"RsqͿZ[loxQ ^}ܙ/vOddHRO2Ѥ0#)$R\r|i]b@HbXIJȲRyu$sǪ:@{ckp(F,%nI@yOLS UK,Od'VKw?9c]ƛ$(Ʀ śS7W6M)X-qj8)oky{Kqx[x-͹n4e^{6+-_>/` DJ60@.zSqQƔ:X9S@Aݔ>0 I z uV$cEC6X7 d=1 L3@o W F06hR>x c')=Xv@LvX~Շ7u,]ߒU%kד" %dry1Sdq,40$ WN|W\^{ի^u=Ѿ~Y:_3}7t|K`!ˇikB%3u?o[ P[6Q{nguw112Y򜂮_%@Ί}]6^< P\.,|2Ul$Zuo? E))I,M 8G~K3ݘ$@A9(SW,n ( z,$͆XdV^sunO"f^ܣVGaL["(4>Jעtx+iU':'(L2gtOWlW\/\~l_#vx\o|`(ȋ $N*E~9 br)cNz #Ly.Ǽ$&/%gH +N XXsdgXҖ 03qZ<`M_R ^ЀM޴X3aOTm%톱$V (cI6,]df5y8me]xFTkzMe[> 3-;fn.˼ݳuH`1gx-kbKjd Mwϰ_Z^+ٳ! .Vrt|Ԃɚ@@Q,K,6\b92 hvl%oUUEx X.6{L߅t8#^ԫy߽9KXo峋Qܓ9+3~ʁIJ X\ɥOIؚ\_O6+nߤ{{ȊX2ɣw+qֹ6Lt?З?@R˧ԶWZ5k).?VK۫ ^xVOk1=g NZ$Ʋh݈ۨ _Ϗ-zlϱX_,:3KR c̟ tUA<,8/ezthQD0hrP6H/sIXvYƕYPxbN^[Qr~/+qvW[;K^OAbJcp5Ӯŀ: ?V $#|) ʝwfYs,}f){{@BY ,fHTym-(UA@Z=|RV- ,,_.Yq j?[s\x@rǁ, %@ Jw@ rav&+]9x;0i# KFvaji/Հe8x=G=pe 3\SvF9q+܎;[ozӛzKɼ9`skI-i ,wy0[[k}Ea:_0f2mOlg} ov'AZ x صַ8Ys|P]Rϝu# {'[OҤ(> tb?XNW&{9ڳ U)k .-@pi`/>Y$z(@+f%0`e.;';MpEFꋛi;3m/ȸg( Y6nḏz=P7r2=+Sr@q0>1߿7N}ݷqj?5fgA;{2YbuY_c.ᠶxIH9l⍰>.? K+_sN4]ʦm;~rֳ>;3RVqr5E J9_md)h.b,׫yn6zk\\,[Y}~RWX@r}/uevg[_O V`zX@ `!\ox:Pac qHur/5 *=.D.CjЧkryL L* ?}Wd ֕i#ѽQ{IO6Gpg7f o荵{^\{ ,a4Çl+rS9%^S5|*x]U܊ìQ t=w]}?n6Y;s+w-Φzܫ`BtRNu%*\ ryr Uvjz, ٟHyaWQTKe9vJ,HZYcYYptyY6r$gb`q}y,h!G'*l=j#R#XPqZXЕ S@+3gL_k?:i%Pl(s{@\XЇNWn ^B/K`S7l[Iew|2VHhuUqMTY_Q ^e\;{Bw}N>敟/RL\WI:Zrrս,%+)o.9.4R/*ewdYoUk Xr+Jq?s}R.ʭuuR^ c{n^ynR<7ؿQSpvfZQe7H@ZĢz#J;bAc"+qPHf,W܀?bERԩ'VsyҀb6>HOOQwܡm=\,vrJzԣf/X:2ʲ7 [r-x0QK^w ֮>W tw|F̧4^Wn;-]pb_~EL>CBI+ BU DWS\Z\Q K?X~XGHڂ+K UWUݫ+ `/{zwuXYk- ; *X~hȡޡGye:;;WЊ: ?*zUez[A.՟?X1L^V?/kRA X X)@sG?+1p۽ilh(Y;V ,^#l ;{=|- $׮`ಢϚ=XZXr8W%mג:" @ Jʂ).Dn6#0,z.cζ:T^d`rTH䭙&&@k57z9~R+?q+x ]kUQ]7?҂smA,T,Ov{q%w"˖݌,Iٝ: ^,z޸ ȴmr9I ~5_.uq/ڍ*x9(v[@@1 4{_ԘժQeeA~ /jprXwrzВ. Z,a 3 ?i+׃!id83;%̽,W@uK?Yɼø#KXĒ[`/KV?>Uۍ(VIIII` 4tq^ p,DUг&)8Kd7ϵܰ"Vx%8ɕ {@T_i,zXִk7"8X\\@2dk7~)+7SW. Vu.vg@R/yj _Yi5f]cѫ!#tA E(g! B. Ij,A)+֪bceT^UqXHp:^%M1@RG-1nļtH1&*h{S7q<3hh +ëF%ZyH4I\s+<|5蚛vLV%,>S qlr_r ar/p$ 0yI|Bv6=%+&)-| KYEL}m+󒲌T}JkII`$ uMnB,Xߙi5ǿO`CnMGU裎 bEK/G*"]lXXX r/P+a)k;ye PHF)uPr>T^yЧ].}i5q]I~}J,nͥz&VQ@l~8`k'^'V@AC >[+dqρ@ > 8PňE d9x P1d rw,Zⰼ?A|,SkXi)5HoL^cM]b|3T: V_Sc%<}kMM$abr )͟x͟,[MKLbE *uxE9x;\ hy{Ӌa}\:/.[O\|RVtXrHw,W`MߴLwdfGcy6Vr֝&&1H`. cV[ev\_l`K`(k:#{@:+2%Aw.=*0kWE/``g=`X;D.t~V] mdMMK/4^+VJu=` ~_XXX K+ Rz3R/Hqq$`VTt@z(գ92H`ډA[I70L0$Q5n}j}맇~[;qqkkI`A%2/glҘ֋͐ W]*(zlYN*Yc .^0NXW⮀הcQjs _XݓynFa\^cYe?{*P.KpqGzMzhM\8vTSf$$$$0G 4mKCn] XR hpy+:&#L<b/ ZϪrU+Wz]M۠,ܧOʨuQ=M~%uXSyM`e{|,DzۑҘ֋&&&O 9_.#At(߅*PJ<(I"ʲVG|I@ t%'x):{` 8y]0J/#r5dN @ Xɽ$Pq60 Լ^N׏ ҂oh䒙=7] Kk+^VnX*Y(n=`yU@Hb*_`yx@ (ˡM(ʳb)sie "AlECĚ%DZ0!UT>лDU0(" jڲmӦ,UĤ] bÆ-tsa|̙=$'93s;<(6d%(|&=] u؏L$31i5!Bϣ Cdb;҂4!_DH͑Cx-Vm#Axc\|Ql(on0!B-~e9HyymҖԍ <2"Xm~XP>d< ;W("]D8z툐}1ף gDahZADXG~Zvp=%D 2TFj\(nCPWMFZ8}ُ=$}3]҅M" "Fe^^H ʡL GA}i,;)+WGRi7u!|DXZaHv !|7^p (s_Vm\>^ꗯ'+ⴐ󖐈cQ&r <'"F A;Bt F+I/c.S&s(JEdDAZ2 bORu*e Cۉp`y ҚvDdV>*;ek"-yv{) "\SSpiFDB.^D!^[H.)B^Ry bCySH%RN4+o0y!JF #E QK#m\Qb?!L "\,d Ele'h!p)'ۊD!y]Dxcm*I\l~pF& )D{4"[Lo1ۊ dWce!MG p0H6@@ :bĐC&DR6O"<<Ybn>#Q ufd/}hOȴ'vtfFh Fy0zQoEߞ1 c֗@-0D !s}?ckBz׻uN[B)"@ Cb)7!DmB@h*Y$MAv2򞈹nWO~ Ax7&ʹ#(Q40oXN3'ų"F_E|_/ꪫ<_$0d{{5,ok+\xZLTIѝ!r*+7.d-.(rC$ QBؗI)"ZPV.ۀq $č‡~!Ty#Q8v!aB'ڃ4v'{L=&Q3~GĐH~"})Uڗ_^1'X,0J&3Ul՞G.@u"B3V`!+y/C&C BT*FI%2狉 ADp1mFDC$AB؞)@~>RyEe>21>hQ"Mdt>~dE&I2w2\O܎ɑ(h .@ 8mW5{(^WǤwE "i:$@"MB̈$BW׭'"HETeBTv;-rr>Db!<1A0_!5؟&gBWC29e jCBOZ"+E=Gň|^^6ҕD: IW#F)uyJ1s;PoC~'Dg $ūkQ*uמi99Jd 9AzL9 H!PDn[!Pb)CIy/ELD,¼qu%?#ZPQ*d(B܈1 "b|!R0$FI?bI Y܎4v ~(m=i-N ;) H@ (^ sؙ8p}9Dd"#r7&#KNF$"LЇƷAR""U LY"W2]ZHRV]9/, 1-WхxSШg ?? Q}y$ %xgy'FhOH'BhJüZb< !r PiAć]ye"s.wU!fD8+;y#"sﹾ.^) lQ9ih9m9ۊmoFBQUѶ "x&B9q $ &x۾sLQkB4+%O!3D !YD H[1+oB FDĈ^de"SQ\!q9i?zB.ؼO#깊r)HG{i8"ZԏN׊by,L֘Ÿc΁K{) H@N@Z3VMScy cb>ӣW"Da:.dABx; 8D"[lmϱH>j,Z!K9I_,%TF҈^$!dƕ"{C꒺w$r+݊t7#Z|}"·'RgxzH@$xuIsE$'&<=srW̱H9Bd !8Rȹr![lG41YIBؤI!/G^;s;咾dܹx,҄Xf#;FIDAT?6uUٺ(ڷky^gGՆV?ً.1Y!#BB6c?m֟ َvD؉, sJ:4ľD2"Fy)?#:DHmobFj;$[1݌ff̵z$*=bq#7ͪ_"Fgt6_֐zّ~{y^~.BGj@Ds4H̑XJK!c}+x~#DfHՉ!6gDψPQ;e;!E}؟푞<H)>|Bw4dHDǎ1GhG/D"wc7tۢo 1鐩s8;7^?յV $p'CbY!GL?3tC./z}\)9Q!G}#"KoDr#k#m#dn#ҌbGU!\?gRg Acѳd柭8v' H@%xybH@$ (^ H@$xyH@$ (^ H@$xyH@$ (^ H@$xyH@$ (^ H@$xyH@$ (^ H@f'LQw-xcQ^S9}[֥x- z$ H@(**ctQfݣz(^m>=$ H UJJWxQo]y>9$ HW/"S`b><;RzwY虜)^|r# H@ ~/{ҘRri]֫x鸏$ H@ԤѶy-Rp:姘 $ H :Dte۲{|sssss`womh-slwyxxx, 4IүY>$ H $^] H@$К$*81'ۀI>띷/ H@!pqԒԴޖ-$^}۲& H@%BV?h<';oRt H@$02TMK^J(szBa5$ Hkre /ʜ X$ H@XR.il$ H@X\ /X H@$W9.il$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@$ H@jqG>e9999g?hG@I |H@@xwȑ$xu ky*/[ H_$AWPzrH H@u/] H@r|$0AWPµ H@$x9H@+ (^}6UΗx롛u]74@/] H@[EYW h"]J@rЕJ>~b?q#D]uyz^ x9J@K#^?;{]*_ZT?{VcX+ ,xtه|}9T_~:Ç?n}Nn߻wDZcqW~9ƯCېj򽦟Ms̚g;76Pt% uC%7dK{h[?;-+f;/R׏Fz﷿SvN~9X8pq_إ!6ur2WJQRRNUW*eCIhw>ڈWSj;K0\ڑӆI`$Z~O.dI7e Q|2 VU"#Zeye Acx"]eѣ'N!ҕ}̾g4՟}ᘬ6ebY.0y+ /dfHǾ-HcQ2|H]zcU VJF3LTu^SUJiF=ĩ*H mLٛ4$TeqR,9P9>\'2\ڑӆI`$Z.Fy1:7>z>cUxڊٗFcߔnO FJPJHF߱@ҪR'SU%UMLvTzMC҇d]+^.0y+ پtG}_|~dJ,% e;_)e9 F& V5 Ե ˜rnVꯋL5˰$ /] H_u՗tQ_n0$PȈYyE_u&1'XiIfJ/E JB蚢hetdYS1ӶuWx흅2 A]Pt% RO颮FsNToڰ+ޔIQRsUW9~j6 yv=Y+ ,x|{>KzBQI7VRJjz;f5mo$"WpI (^RW_rKY)׹b5MRPRv]W٦IQ/ҥ {]iՉפY@ps$0AWX[Z䋶n."2\O>+^b,RU-[CdwZrЕ92M7iEݮ2\/] H@cXw]9^]e6!x9J@Ã$ (^5H@Pt% ˱@@/] H@ j$ (^X H` $x k5/] H@r,$0AWPµ H@$x9H@+ (^}Z$ AWXKo p<T_3<,rl]=GAǎ޷o߸.lomZ&$x-x]y問¶T_u1}>y7[?y?_3r.5СCRY8KXJ}IXg+S>>v渕lRw.9Ν3Uis}vTIfZ{>I/] HxthgfOwOؚ"ţtU=;8)KNܲaċ mcM?K(7ȲRmEF'$^_} PHT$ڑ9H+Oy?벼imoYr`%0{!].\]q~Mܔ̓8' &y,r": ۪Җa63ܷ?ey!?AxyQeW_mȁRR*:.mϩYΝϸ.j9ѬGE+<*cεseci_[׼CK@wx}╂0I4c:iWm2S/Uݳ'˭.P7u۫H426Tųs*˩~َg XTf4+q$2HQ*!U&Hm'}~ H@%uyOū bRDܷ)3Mnm"S"sn.#wx.ClCɪKsjgڹ"E)YB/:nEεY]} i㊗$P%0].l"^\_>bҠ7mRrY ī95ܩC&}Չ;iƔlwJXmML;fEז* K`x?>]rWr4ioۈeju0mİo<6IVeW_mhjl{N5IS.ӄj,s+yԙrV.rcy7'{Ӷ}m+^9/ L]Gg''ޛFJj<倘x"zisuM}-]~ՆLõ\?95˹Sg*D?I,أV˘6ALiV2ϱm۷rWw~ H@%]UӛߧxsaA%^joi,S(zщ2kɴK)u}[v\Fw]_}rmϩ6NI[ݖg3եL22U^=ZnӒ(3m9}i_[FP% y L7]GRR'RAzk(٧\ )XPE\8YPr[oSٷSݯ[lԝur[sjxU?TLUh9B:m!W,rLx;丿$˵K`w&LwZ*Lv"f$ }3z$0Y]]T*1Ql% :+٦J`us&W{jLVMgIENDB`b 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmHnHsHtHJ`J NormalnydhCJ_HaJmHsHtH JA J Domy[lna czcionka akapituPi@P 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy D@D m Akapit z list ^m$zz mTabela - Siatka7:V0dLL m0 Tekst dymkadCJOJQJ^JaJL!L m0Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJVo2V mDefault 7$8$H$!B*CJ_HaJmHphsHtH PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] @! ]ks>OLPl4FFJ!VVWX^^^_`"`h`araaaxbbb.chss !"#$%&'(:;<=?@ABCDEFGHIJKLMNP8@0( B S ?B!%[eG r B9A')P9aB!r pv[,pfN;bpv m6%R}0^`0o(.^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.0^`0o(.^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.fN;br m[^Զ^Զ 6Km -9@!B!@X @!HHHHHH HRUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@ Calibri5. .[`)TahomaA$BCambria Math"" g g<<00!0!3QHX $Pm2!xxZESPA SZKA CHEAMCEZESPA SZKA CHEAMCE  Oh+'0t 0 < HT\dlZESPӣ SZKӣ CHEMCENormalZESPӣ SZKӣ CHEMCE4Microsoft Office Word@L@:@"`S՜.+,0 hp| <0! Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FpetSData R1Table&WordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q Szkoła Chełmce | Pobieranie załącznika