ࡱ> wyvbbjbjWW.==rr\0""""""""$$1'n,"9,"e"/// "/"//r T!P'cz !{"0"!''!'!P/,","/"'r :Sprawozdanie z wynikw sprawdzianu i egzaminw gimnazjalnych w Zespole SzkB im. Jana PawBa II w CheBmcach. Sprawdzian po klasie VI szkoBy podstawowej. Do sprawdzianu w naszej szkole przystpiBo 32 uczniw. Wszyscy uczniowie klasy szstej rozwizywali test standardowy. Jedna uczennica z przyczyn losowych przystpiBa do sprawdzianu w drugim terminie. LICZBA ZDAJCYCHZREDNI WYNIK % SZKOAYZREDNI WYNIK % GMINY ZREDNI WYNIK % POWIATU ZREDNI WYNIK % WOJEWDZTWA ZREDNI WYNIK % OKRGU ZREDNI WYNIK % KRAJU3220,5623,4323,5523,3723,3724,03 Osignicia uczniw wedBug sprawdzanych umiejtno[ci s zr|nicowane: czytanie 72% punktw korzystanie z informacji 60% punktw pisanie 48% punktw rozumowanie 43% wykorzystywanie wiedzy w praktyce 34% punktw. Zrednia ilo[ punktw za sprawdzian w naszej szkole wynosi 20,56, co stanowi 51,40% punktw mo|liwych do uzyskania, a wic wspBczynnik Batwo[ci za sprawdzian 2013 wynisB 0,51 i jest to wynik [redni. WspBczynnik Batwo[ci wskazuje tak|e, |e sprawdzian dla naszych uczniw byB umiarkowanie trudny. Wnioski do pracy w przyszBym roku szkolnym - Nale|y doskonali z uczniami umiejtno[ budowania spjnej i poprawnej pod wzgldem ortograficznym, jzykowym oraz interpunkcyjnym wypowiedzi na okre[lony temat. - Mobilizowa i zachca uczniw do czytania lektur szkolnych. - Doskonali umiejtno[ prawidBowego odczytywania informacji z r|nych zrdeB oraz ich prawidBowego wykorzystywania. - wiczy z uczniami ustalanie sposobu rozwizywania zadaD oraz sposobu prezentacji tego rozwizania. - wiczy umiejtno[ wykorzystywania w sytuacjach praktycznych wBasno[ci liczb i stosowania ich do rozwizywania problemu. - wiczy umiejtno[ wykonywania obliczeD dotyczcych powierzchni, objto[ci oraz dBugo[ci i wagi. - wiczy umiejtno[ rozpoznawania charakterystycznych cech oraz wBasno[ci figur. - wiczy umiejtno[ prawidBowego wnioskowania o przebiegu zjawiska majcego charakter prawidBowo[ci na podstawie jego opisu. Ponadto caBa rada pedagogiczna w celu poprawy wyniku sprawdzianu w latach kolejnych wezmie udziaB w 2 letnim szkoleniu dotyczcym doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkB oraz przedszkoli w ramach Programu Operacyjnego KapitaB Ludzki. Egzamin gimnazjalny Do egzaminu gimnazjalnego przystpiBo 24 uczniw (wszystkie cz[ci oprcz rozszerzonego jzyka angielskiego do ktrego przystpiBo 23 uczniw). CZZ HUMANISTYCZNA - HISTORIA I WIEDZA O SPOAECZECSTWIE LICZBA ZDAJCYCHZREDNI WYNIK % SZKOAYZREDNI WYNIK % GMINY ZREDNI WYNIK % POWIATU ZREDNI WYNIK % WOJEWDZTWA ZREDNI WYNIK % OKRGU ZREDNI WYNIK % KRAJU2460,5057,9557,8256,4956,1758 Za rozwizanie zadaD z zakresu historii i wiedzy o spoBeczeDstwie gimnazjali[ci uzyskali [rednio 58% punktw, w naszej szkole 60,5%. Wnioski do pracy w przyszBym roku szkolnym: - zwikszenie zadaD dotyczcych chronologii (praca z ta[m chronologiczn, wskazywanie kolejno[ci chronologicznej), - doskonalenie pracy zwizanej z analiz drzewa genealogicznego i tabeli przedstawiajcej wBadcw, - doskonalenie pracy z tekstem zrdBowym, wiczy wyszukiwanie i wykorzystywania informacji, - doskonalenie pracy z map i ilustracjami, - zwrcenie wikszej uwagi na znajomo[ podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, demokratycznych zasad i procedur. CZZ HUMANISTYCZNA JZYK POLSKI LICZBA ZDAJCYCHZREDNI WYNIK % SZKOAYZREDNI WYNIK % GMINY ZREDNI WYNIK % POWIATU ZREDNI WYNIK % WOJEWDZTWA ZREDNI WYNIK % OKRGU ZREDNI WYNIK % KRAJU2463,2563,1760,6759,9259,4562 Za rozwizanie zadaD z zakresu jzyka polskiego gimnazjali[ci uzyskali [rednio 62% punktw, w naszej szkole 63,25%. Wnioski do pracy w przyszBym roku szkolnym: - doskonali umiejtno[ dokBadnego analizowania i obja[niania tre[ci r|nych tekstw kultury, - doskonali analiz i interpretacj r|nych tekstw literackich , - zwraca uwag na precyzyjno[ odpowiedzi formuBowanych przez uczniw, -0 2  < > l n   ( * 4 6 @ B պ}na}n}n}nUnhsCJOJQJaJhnB5CJOJQJaJhkMhnBCJOJQJaJhnBCJOJQJaJhnBCJOJQJhnBCJOJQJaJhnB5CJOJQJ\aJhKHOJQJ^JhOJQJ^J!hTh\d^5>*OJQJ\^J!hTh5>*OJQJ\^JhT5OJQJ\^JhNL}5OJQJ\^J!z2 > n  * 6 B N $$Ifa$gdFf$dh$Ifa$gd$a$gd\ & Fdhgd\dhgd\ $dha$gdNL}B L P R R T z | PRʽteYIhB>hT5>*OJQJ^JhePKHOJQJ^JhB>hKHOJQJ^JhKHOJQJ^JhKHOJQJhshTOJQJ]^Jh\OJQJ]^JhKHOJQJ\]^JhOJQJ]^JhKHOJQJ]^JhOJQJ^J hThKHOJQJ^JaJhkMhnBCJOJQJaJhnBCJOJQJaJN P R # $dha$gdskd$$Ifl7֞ Z.#0644 laytnBR T | RnZVN & Fgdsdhgds $dha$gdsdhgdB> $dha$gdB>$ & Fdha$gdsgdsZ(@PR\|~<>jlӶ~ocococococococ_hhCJOJQJaJh5CJOJQJ\aJ!h5B*OJQJ\aJphh5OJQJaJhB>OJQJaJhOJQJaJhTh>*!hKHOJQJ^JmHnHuhTOJQJ^JaJhThTOJQJ^JaJhB>hTOJQJ^JaJhB>hTKHOJQJ^J"\~>l $$Ifa$Ff4$dh$Ifa$gdT $dhxa$gdTBDF. Z l 4!Ŷś~o^PF9F^h h9WOJQJaJh9WOJQJaJh9WB*OJQJaJph!h h9WB*OJQJaJphhnBh9WKHOJQJ^JhnB5>*OJQJ^JhnBh9W5>*OJQJ^JhnBKHOJQJ^JhnBhWeKHOJQJ^JhnBhkMKHOJQJ^JhnBhKHOJQJ^JhKHOJQJ^Jhh5CJOJQJaJhkMhCJOJQJaJF)$$$gdskd$$Ifl7֞ Y,#0644 laF0 !""8#Z####$H$r$t$z$$$$$$$ $$7$8$H$Ifa$Ff $$Ifa$gd9W $dha$gds$dh7$8$H$a$gds4!J!!"""""8#X#Z#######$$F$H$p$r$t$z$$$$f%Ÿūn\n\RhOJQJaJ"h5B*CJOJQJaJph%hkMhB*CJOJQJaJphhCJOJQJhCJOJQJaJh5CJOJQJ\aJ h>*hS~hB>OJQJaJh h9WOJQJaJh9WOJQJaJ!h h9WB*OJQJaJphhS~h9WOJQJ]aJ!hS~h9WB*OJQJaJph$$$%) $dha$gdskd $$Ifl7֞ Y,#0644 laf%x%%%%%%%&&|&&&''@'B'D'F'J'''''DVDDDDD.E0E4EEEEEpFrF񿯢~~~~skskskiskskskskskskskUh9WOJQJh h9WOJQJh h9WOJQJ]h9WOJQJ]hB>h9WOJQJ^JaJhnB5>*OJQJ^JhnBh9W5>*OJQJ^JhB>OJQJ^JaJ%hnBhkMB*OJQJ^JaJph%hnBhB*OJQJ^JaJphhnBhOJQJ^JaJ&%&&F''D0EErFtFFFGDGtGGGHH HH$H0H $$7$8$H$Ifa$Ff $$Ifa$dhxgd9Wdhgds $dha$gds wiczy umiejtno[ interpretacji cytatw, metafor, przytaczanych opinii, - zwraca uwag na ksztaBtowanie umiejtno[ci rozr|nienia prawdy od faBszu, - egzekwowa od uczniw konieczno[ analizy sBownictwa zawartego w tek[cie literackim, - wiczy umiejtno[ koncentracji i ksztaBtowa sztuk argumentowania. CZZ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA PRZYRODA LICZBA ZDAJCYCHZREDNI WYNIK % SZKOAYZREDNI WYNIK % GMINY ZREDNI WYNIK % POWIATU ZREDNI WYNIK % WOJEWDZTWA ZREDNI WYNIK % OKRGU ZREDNI WYNIK % KRAJU2462,7160,8359,9958,1357,5959 Za rozwizanie zadaD z zakresu przedmiotw przyrodniczych uczniowie uzyskali [rednio 59%, w naszej szkole 62,71% punktw. Wnioski do pracy w przyszBym roku szkolnym: - po[wici wiksz uwag na lekcjach na prac z tekstem zrdBowym oraz do[wiadczenia, podczas ktrych uczeD nabywa umiejtno[ci konstruowania do[wiadczeD, sporzdzania problemw badawczych, wycigania hipotez roboczych i wnioskw, - zwikszy ilo[ godzin na powtrzenie materiaBu, - wiczy analiz sytuacji problemowej opisanej w konkretnym zadaniu, rozwizywa zadania problemowe, - doskonali czytanie ze zrozumieniem tekstw ,w ktrych wystpuj terminy przyrodnicze, - zwikszy liczb wiczeD utrwalajcych zapamitywanie praw i zasad przyrodniczych, - poBo|y szczeglny nacisk na zadania, ktre sprawdzaj rozumienie przez uczniw omawianych procesw i zale|no[ci, doskonali umiejtno[ dostrzegania zwizkw przyczynowo-skutkowych. CZZ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA MATEMATYKA LICZBA ZDAJCYCHZREDNI WYNIK % SZKOAYZREDNI WYNIK % GMINY ZREDNI WYNIK % POWIATU ZREDNI WYNIK % WOJEWDZTWA ZREDNI WYNIK % OKRGU ZREDNI WYNIK % KRAJU2451,9651,5249,3247,4346,6448 Za rozwizanie zadaD z zakresu matematyki gimnazjali[ci uzyskali [rednio 48% punktw, wnaszej szkole 51,96%. Wnioski do pracy w przyszBym roku szkolnym: - po[wici wiksz uwag na samodzieln analiz problemu i przedstawienia argumentacji matematycznej, - poBo|y nacisk na zadania z geometrii w ukBadzie wspBrzdnych, - wiczy na ka|dym poziomie zadania z wykorzystaniem dziaBaD na potgach, pierwiastkach oraz uBamkach, - wdra|a uczniw do rozwizywania prostych zadaD na dowodzenie, - mobilizowa uczniw do samodzielnej pracy. CZZ JZYK OBCY NOWO{YTNY ANGIELSKI (POZIOM PODSTAWOWY) LICZBA ZDAJCYCHZREDNI WYNIK % SZKOAYZREDNI WYNIK % GMINY ZREDNI WYNIK % POWIATU ZREDNI WYNIK % WOJEWDZTWA ZREDNI WYNIK % OKRGU ZREDNI WYNIK % KRAJU2458,8864,4659,8661,7861,8063Za rozwizanie zadaD z jzyka obcego nowo|ytnego na poziomie podstawowym gimnazjali[ci uzyskali [rednio 63% punktw, w naszej szkole 58,88%. CZZ JZYK OBCY NOWO{YTNY ANGIELSKI (POZIOM ROZSZERZONY) LICZBA ZDAJCYCHZREDNI WYNIK % SZKOAYZREDNI WYNIK % GMINY ZREDNI WYNIK % POWIATU ZREDNI WYNIK % WOJEWDZTWA ZREDNI WYNIK % OKRGU ZREDNI WYNIK % KRAJU2340,5245,7440,5444,5345,3545 Za rozwizanie zadaD z jzyka obcego nowo|ytnego na poziomie rozszerzonym gimnazjali[ci uzyskali [rednio z jzyka angielskiego 45% punktw, w naszej szkole 40,52%. Wnioski do pracy w przyszBym roku szkolnym: - poszerza zakres stosowanych [rodkw jzykowych, podstawowych struktur leksykalno-gramatycznych, - zwrci wiksz uwag na poprawno[ [rodkw jzykowych, - wiczy komunikacj jzykow, umiejtno[ formuBowania i udzielania odpowiedzi . - systematycznie doskonali tworzenie wypowiedzi pisemnej (np. opisywanie ludzi/miejsc/czynno[ci, relacjonowanie wydarzeD z przeszBo[ci, wyra|anie iuzasadnianie swoich pogldw, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyja[nieD). Powy|sze wyniki [wiadcz o bardzo dobrej pracy z uczniami gimnazjum. Zauwa|alny jest jedynie problem z ni|szym od oczekiwanego wynikiem egzaminu z jzyka obcego. Zdecydowana wikszo[ egzaminw zostaBa napisana zdecydowanie powy|ej powiatu, wojewdztwa i kraju. rFtFFFFGGBGDGrGtGGGGGHHH HHNHPHDIFIIIIIɶɘ|o`O!hS~h9WB*OJQJaJphhnBh9WKHOJQJaJhnB5>*OJQJ^JhnBh9W5>*OJQJ^JhnBKHOJQJaJhKHOJQJaJ"h5B*CJOJQJaJph%hkMhB*CJOJQJaJphhhCJOJQJaJh5CJOJQJ\aJh5OJQJ\^Jh9WhnBOJQJ0H*h9WOJQJaJhS~h9WOJQJaJ!hS~h9WB*OJQJaJphh9WB*OJQJaJph&InKKLRMMrOOOPFPvPPPQQQQ&Q2Q>QJQPQ $$7$8$H$Ifa$Ff= $$Ifa$ $dha$gds$dh7$8$H$a$gdsPQRQTQ0RR)$$$gdskd$$Ifl7֞ Z.#0644 la0RRRRRSTSXSSSTTTTT2UUUV(V*VTVVVVVVVVVWW@WBWDWõrfrfrfrfrfrfrfbhhCJOJQJaJh5CJOJQJ\aJh5OJQJaJhWehsOJQJh9WOJQJh]ksh9WOJQJh9WOJQJ]aJh]ksh9WOJQJ]aJ!h]ksh9WB*OJQJaJphhnBh9WKHOJQJaJhnB5>*OJQJ^JhnBh9W5>*OJQJ^J!RXSST6UUV*VVVVVVWBWDWJWVWbWnWzWWW $$7$8$H$Ifa$Ff $$Ifa$$xa$dhgdePdhgds$dh7$8$H$a$gdsDWJWVWWWXXX Y@YBYlYnYYYYYZZ.Z0ZXZZZ\ZbZnZZZ[[J\L\N\û{wkb[ hnBhnBhnB5>*^JhnBhnB5>*^JhnBhCJOJQJhCJOJQJaJh5CJOJQJ\aJh5OJQJaJh9WOJQJhR OJQJhOJQJh%hkMhB*CJOJQJaJph"h5B*CJOJQJaJph%hHhB*CJOJQJaJph WWX) $dhxa$kd>$$Ifl7֞ Z.#0644 laX YBYnYYYZ0ZZZ\ZbZnZzZZZZZ $$7$8$H$Ifa$Ff $$Ifa$xZZZ[)""gdskd$$Ifl7֞ Y,#0644 la[N\]]0^`b $dha$gdsdhgdsgdsN\T\\]]]]]]]]]*^0^4^h^ _Z___``:`H`L`bٶhshTOJQJ^JhsOJQJ^Jhsh9WOJQJ^Jhsh9WOJQJ^JaJhnBOJQJaJh9WOJQJaJh7h9WOJQJaJh7h9WOJQJ]aJh9WOJQJ]aJ,1h. A!"#n$n% $$If!vh5C555555#vC#v#v#v#v#v:V lO F06,5555pFytnBWkd$$IflO֞ Z.# F0644 lapFytnB$$If!vh5C555555#vC#v#v#v#v#v:V l706,5555ytnB^$$If!vh5C555555#vC#v#v#v:V lO F06,5pFLkd$$IflO֞ Y,# F0644 lapF$$If!vh5C555555#vC#v#v#v:V l706,5$$If!vh5C555555#vC#v#v#v#v:V lO F06,55555pFLkd? $$IflO֞ Y,# F0644 lapF$$If!vh5C555555#vC#v#v#v#v:V l706,55555$$If!vh5C555555#vC#v#v#v#v#v:V lO F06,55555pFLkd $$IflO֞ Z.# F0644 lapF$$If!vh5C555555#vC#v#v#v#v#v:V l706,55555$$If!vh5C555555#vC#v#v#v#v#v:V lO F06,5555pFLkd$$IflO֞ Z.# F0644 lapF$$If!vh5C555555#vC#v#v#v#v#v:V l706,5555$$If!vh5C555555#vC#v#v#v#v#v:V lO F06,5555pFLkdl$$IflO֞ Z.# F0644 lapF$$If!vh5C555555#vC#v#v#v#v#v:V l706,5555^$$If!vh5C555555#vC#v#v#v:V lO F06,5pFLkd$$IflO֞ Y,# F0644 lapF$$If!vh5C555555#vC#v#v#v:V l706,5^ 666666666vvvvvvvvv66666686666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHP`P Normalny$CJOJQJ^J_HaJmHsHtHRR NagBwek 1$dh@&5OJQJ\]^Jd@d NagBwek 2$$dh@&a$!5KHOJQJ\^JmHnHuT@T NagBwek 3$$dh@&a$5>*OJQJaJJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy TB@T Tekst podstawowy$dha$ KHOJQJbob Default 7$8$H$-B*CJOJPJQJ_HaJmHphsHtH L"L Legenda$dha$5>*CJOJQJaJpP@"p Tekst podstawowy 2$dhx7$8$H$a$B*OJQJaJphT@2T T Akapit z list ^m$OJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] B 4!f%rFI0RDWN\b 258:?N R F$%0HNHIPQRWXZ[b!34679;<=>8@0( B S ?=Qb(pP d . ? y 'cb:nFRebNoM6ebNA8^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.hh^h`B*CJOJQJo( ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(AboM6Ry>D R \B>nBeP\d^NL}kMWeHT9Ws@ ; 4XX X&XDUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7. [ @Verdana7.@Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"MG 9l8l8!n0 3QHX $P\d^2!xx Sprawdzian pppZESPA SZKA CHEAMCE  Oh+'0| 8 D P\dlt Sprawdzian pppNormalZESPӣ SZKӣ CHEMCE11Microsoft Office Word@z@Z@Jzl՜.+,0 hp| 8 Sprawdzian Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@BCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ[\]^_`abcdeghijklmopqrstuxRoot Entry F۳czzData A 1TableR'WordDocument.SummaryInformation(fDocumentSummaryInformation8nCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q Szkoła Chełmce | Pobieranie załącznika